Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.03.2015 - PS 23/15 Orientering teaterbygg

Saksbehandler: Trond Selseth

Arkivref : 2013/8568 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.03.2015 23/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering. 

Vedlegg:
Mail fra ordfører til formannskap og gruppeledere av 5. januar 2015 

Saksopplysninger:
Det vises til tidligere orienteringer i formannskapet om denne saken. I dette saksframlegget gis det en kort orientering om hvordan saken er behandlet av de ulike interessenter og hvordan arbeidet har forløpt fra senhøsten 2014 og hvordan framdriften er planlagt for det videre arbeidet.

Styret i Nord-Trøndelag Teater gjorde følgende vedtak den 27. oktober 2014:
«Styret ved Nord-Trøndelag Teater vil arbeide for å innfri de positive signaler og initiativ som har kommet fra eier av Nord-Trøndelag Teater, Nord-Trøndelag fylkeskommune og vertskommune Verdal kommune for bygging av et nytt teaterhus i Verdal sentrum. Styret vil følge opp avtalen som eier har forhandlet fram med Verdal kommune om å garantere for en samlet ramme på 6 mill kr i årlig husleie fra det offentlige.»

Fylkestinget behandlet saken i møte 4. desember og gjorde slikt vedtak knyttet til husleiegarantien:
«Nord-Trøndelag fylkeskommune garanterer for husleie for nybygg for Nord-Trøndelag Teater AS. Garantien gjelder for leie inn til 5.500.000 kroner pr. år, i inntil 30 år, og gis som simpel kausjon.
Det forutsettes at Verdal kommune garanterer tilsvarende for husleie på minimum 500.000 kroner pr. år i minimum 10 år.
Det forutsettes videre at husleien som skal betales, står i et rimelig forhold til utleiers reelle kostnader.»

I kommunens økonomiplanen for perioden 2015-2018 står følgende om realisering av teaterbygg:
«Det er utarbeidet et forprosjekt for nytt bygg for Nord-Trøndelag teater innenfor en kostnadsramme på ca. 80 mill. kroner. Det er forutsatt i dette arbeidet at kommunen står som byggherre og leier ut bygget til teatret. Det forutsettes at fylkeskommunen stiller en garanti for husleie på 5,5 mill. kroner for en periode på minimum 30 år. Dette er forutsatt å dekke kapital og driftsutgifter for bygget. Det er i tillegg lagt inn midler til opparbeidelse/frikjøp av ca. 50 parkeringsplasser. Dette gjelder erstatning av eksisterende plasser på byggetomta samt eventuelt krav om ny plasser. Dette vil utgjøre ca. 5 mill. kroner. I tillegg er det avsatt 5 mill. kroner som muliggjør realisering av mindre utvidelser av bygget for å imøtekomme behov utover teatrets funksjonskrav.»

Kommunestyret sluttet seg til dette gjennom vedtak av økonomiplanen 2015-2018 i møte 15. desember.

Fram til saken ble behandlet av disse tre interessentene var all planlegging for realisering av nytt bygg for Nord-Trøndelag teater konsentrert om tomt eid av Coop, helt inntil Framgården(parkeringsplassen foran bygget).
Like før jul fikk kommunen et oppspill fra Coop hvor vi ble tilbudt et nytt alternativ til teatertomt. Dette gjaldt nabotomta – hjørnetomta mellom Domus og parkeringsplassen foran Framgården. Samtidig ble det åpnet for at prosjektet kunne ta i bruk deler av eksisterende bygningsmasse i Domusbygget. Det nye tilbudet ble vurdert å kunne gi bedre muligheter både for bygg og uteområde samtidig som det åpnet muligheten for å kunne realisere Ungdommens hus i eksisterende bygg.
Dette ville gjøre det lettere å kunne gjennomføre kommunestyrets vedtak om at Ungdommens hus skal realiseres i løpet av 2015 og at dette skal innarbeides i økonomiplanen ved budsjettrevisjon vår 2015.

Det vises for øvrig til mail fra ordføreren til formannskapets medlemmer og gruppelederne i SV og Venstre av 5, januar 2015.

Vurderinger.
For å kunne klare å levere i forhold til en meget ambisiøs framdriftsplan ble Faveo engasjert som prosjektleder fra 15. januar, med hovedoppgave å gjennomføre anbudsprosessen fram til byggestart. Det ble samtidig nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Nord-Trøndelag teater, representanter fra tidligere arbeidsgruppe Ungdommens Hus samt fra kommunens administrasjon for øvrig. Hovedoppgaven har vært å gjennomgå og kvalitetssikre funksjonskravene, både for nytt teater og Ungdommens Hus. Samtidig med dette har det vært kjørt en prekvalifisering av mulige anbydere. Til sammen har fem ulike anbydere blitt prekvalifisert. Torsdag den 4. mars fikk disse anbyderne tilsendt anbudsdokumentene og de ble samtidig alle innbudt til et tilbudsseminar 13. mars.

Parallelt med dette arbeidet har det vært flere samtaler med Coop vedrørende vilkår for kjøp av tomt og eksisterende bygning. Disse samtalene har også innbefattet eventuelle muligheter for makeskifte av tomtegrunn. Disse forhandlingene er ennå ikke sluttført, men begge parter har vært veldig tydelig på at dette skal en komme til enighet om. Avtalene vil bli framlagt for politisk behandling så snart dette praktisk vil være mulig.

Samtidig er det også startet opp regulering av de aktuelle tomtearealene. Forslag til detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum, er lagt fram og vil bli behandlet av komiteen for plan og samfunn i møte 10. mars. Rådmannens innstilling i saken er at planen nå sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Videre framdrift.
Nedenfor gis det en oversikt over planlagt framdrift i prosjektet:

 • Utsending av anbudsdokumenter til prekvalifiserte tilbydere torsdag 4. mars
 • Tilbudsseminar på Verdal rådhus, fredag 13. mars
 • Tilbudsfrist: mandag 18. mai
 • Gruppeintervju i Verdal: tirsdag 26. mai og onsdag 27. mai.
 • Kontrahering: 8. juni.
 • Oppstart samspill: 12. juni.
 • Samspill ferdig: 31. august.
 • Forprosjektet leveres: 31. august.
 • Revidert pristilbud skal foreligge: 31. august.
 • Byggestart: mandag 7. september.
 • Ferdigstillelse: 15. august 2016. Formell overtakelse 15. august 2016.
  Prøvedrift tekniske anlegg i perioden 15. august 2016 – 15. februar 2017.
  Garantitiden frem til 15. august 2021.
   

I tillegg til selve byggeprosessen vil det foregå et arbeid med å utferdige leiekontrakt med Nord-Trøndelag teater innenfor de rammer som er lagt av teatrets eier og Verdal kommune. Alle slike avtaler vil bli forelagt politiske fora for godkjenning.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.03.2015 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS