Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.03.15 - PS 26/15 Trafikksikker kommune

Saksbehandler : Oddvar Govassmark

Arkivref : 2015/867 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 11.03.2015 14/15
Formannskapet 12.03.2015  26/15 

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune ønsker å arbeide for status som trafikksikker kommune.

Kommunen inngår intensjonsavtale med Trygg Trafikk med målsetting om å bli godkjent som trafikksikker kommune. 

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe. I samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning.

Kriteriene er:

 • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
 • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
 • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
 • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materielle skader) i kommunen.
 • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner.
 • Planen ivaretar både holdningsbearbeidende/trafikantrettede- og fysiske tiltak.
 • Kommunen har innarbeidet kriteriene / sjekklistene for kommunens sektorer (HR, barnehage, skole, kultur, helse og vei).
 • Kommunen påvirker lag og foreninger til å innarbeide regler for trafikksikkerhet i sin virksomhet.
   

Trygg Trafikk ved distriktsleder Frode Skjervø møtte kommunens trafikksikkerhetsutvalg den 27.01.2015 og ga en orientering og innføring i begrepet trafikksikker kommune. I tillegg til trafikksikkerhetsutvalget møtte ordfører, rådmann, kommunalsjef, SLT-koordinator og folkehelsekoordinator under orienteringen.

Vurdering:
Fylkeskommunen via Fylkets Trafikksikkerhets Utvalg FTU, har vedtatt at dette er riktig måte å tenke trafikksikkerhetsarbeid på, de har derfor bevilget penger til stimuleringstillskudd og gitt Trygg Trafikk i oppgave å jobbe med dette i Nord-Trøndelag. Trafikksikker kommune er dermed forankret som satsningsområde i fylkeskommunen.

Kommunen er en stor aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Det er både som veieier, planlegger, skole- og barnehageeier, og som kjøper av transporttjenester.

Å oppnå godkjenning som trafikksikker kommune innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet.

Det er ikke forespeilet noen kostnader med å inngå intensjonsavtale eller å få innvilget status som trafikksikker kommune. En egeninnsats av flere egne ansatte blir allikevel nødvendig i en eventuell prosess framover.

Fordeler med status som trafikksikker kommune kan være:

 • Kriteriene for trafikksikker kommune bidrar til å sikre en minimums kvalitet på trafikksikkerhetsarbeidet.
 • Trafikksikker kommune kan bli et redskap for å systematisere trafikksikkerhetsarbeidet på tvers i organisasjonen.
 • Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, færre skader og fornøyde innbyggere.
 • Dersom det oppnås status som trafikksikker kommune ytes det engangstilskudd med kr 50.000,-
 • Status som trafikksikker kommune kan være positivt i forbindelse med framtidige søknader om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.
   

Ulemper kan være:

 • Ett sett med regler/kriterier for trafikksikkerhetsarbeidet kan bli «hvilepute» og dermed komme i veien for annen nytenkning og forbedringer.
 • Dersom resultatet blir kun papirer/planer uten forankring og virkning, kan noe av arbeidet og prosessen være bortkastet tid.
   

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.03.2015 11:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS