Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.03.2013

Møtested : Kommunestyresaqlen, Verdal rådhus
Dato         : 14.03.2013
Tid            : 09:00 - 11:00
Til stede   : 9 representanter

 

 
Sakliste som Word                           - Protokoll som Word 

Sakliste som PDF                             - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil
(det er problemer med å få til fil med alle vedlegg samlet, legger derfor ut hvert vedlegg for seg nedenfor.
Vedleggene ligger også i saksframlegget til den enkelte sak)

Høringsuttalelser til endring skoleområder, sak 28/13

KS: Introduksjon i kommunestrukturen – forventninger og krav, inklusive faktaark - sak 29/13

Forslag til svar på spørsmålene fra rådmannssamlingen for Nord-Trøndelag 14. februar - sak 29/13

NIVI Rapport 2012:3 Alternative forvaltningsretninger i Nord-Trøndelag - sak 29/13

Søknad med vedlegg - sak 31/13

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 27/13 Godkjenning av møteprotokoll 28.02.2013 Protokoll
PS 28/13 Endring av forskrift om skoleområder i Verdal Protokoll
PS 29/13 Endring i kommunestruktur - forventninger og krav Protokoll
PS 30/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013 Protokoll
PS 31/13 Stasjonen Cafe og Bar - søknad om skjenkbevilling Protokoll
PS 32/13 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 14.03.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Vara Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  

 
PS 27/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. februar 2013 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 28. februar 2013 godkjennes.

 


PS 28/13 Endring av forskrift om skoleområder i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble framlagt utlagt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Det gjøres følgende endringer i Forskrift om skoleområder i Verdal §2, underpunkt «Ungdomstrinnet» til følgende tekst:

«Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra barneskole, Vinne skole, Ness oppvekstsenter, Leksdal skole og Ørmelen skole.»

«Vuku oppvekstsenter, ungdomsskolens område tilsvarer områdene til: Garnes oppvekstsenter, Stiklestad skole, Vuku oppvekstsenter og Volden skole».

 


PS 29/13 Endring i kommunestruktur - forventninger og krav  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Verdal kommunestyre gir følgende svar på spørsmålene, som oversendes KS Nord Trøndelag som grunnlag for samordning og videresending til KS sentralt.

KS-spørsmål:
Ved en endring i kommunestrukturen – hvilke rammebetingelser må kommunesektoren forvente/kreve fra statens side? (Mål, oppgavefordeling, økonomi, statlig organisering mv.) 

Svar:
En endring i kommunestruktur må ha klare hensikter, og disse må komme tydelig fram. Forventninger om bedret kvalitet og rasjonell drift, i form av kommunestrukturendringer, må gis reelt rom for å lykkes. Det vil si at staten må være veldig tydelige på hva målene er, og samtidig gi trygghet framtidig økonomi og at eventuelle økonomiske gevinster vil bli beholdt i det lokale folkestyret. Ressurser til innovasjon og teknologiutvikling må gjøres tilgjengelig for en framtidsrettet endringsprosess.

Økonomiske og kvalitative målsettinger må avveies og tydeliggjøres mot lokaldemokratiaspektet og nærheten til lokal folkevalgt styring.

Begrepet generalistkommune og forventninger til denne må defineres på nytt. En generell endring i kommunestrukturen, hvor resultatet blir større kommuner, må gi større oppgaveportefølje, større lokalt selvstyre og mer rom for lokal politisk skjønnsutøvelse.

En strukturendring av kommunesektoren må settes i sammenheng med en større vurdering av forvaltningsnivåene totalt sett. En struktur med store kommuner må medføre endringer i det regionale nivået, spesielt fylkeskommunen. De statlige forvaltningsstrukturene, direktorater spesielt, må skaleres ned og tilpasses at større kommuner har større myndighet, større oppgaveportefølje og kompetanse. Vi vurderer at det er et stort økonomisk potensiale ved større kommuner i tilpasninger i det regionale og statlige forvaltningsapparatet.

Sammenslåing av kommuner må ikke kun følge dagens kommunegrenser og fylkesgrenser, men se på geografiske forhold og tilpasse de nye kommunegrensene til geografien.

De nye kommuner må framstå med ny kraft, økonomisk, myndighetsmessig og innholdsmessig

KS-spørsmål:
Ved en endring i kommunestrukturen – hvordan kan det legges opp til en god prosess nasjonalt og lokalt? (Jf. Landstingets forventninger til gode lokale prosesser)  

Svar:
Prosessene må startes – og sees på – som helhetlige gjennom alle forvaltningsnivå, statlig-regional-kommunal. Dette er nødvendig for helhetlig tilnærming til oppgavefordeling, myndighetsfordeling og kvalitets- og økonomikrav.

KS sentralt, som kommunesektorens interesseorganisasjon, må inviteres med tidlig i prosessen for å legge rammebetingelsene for perspektiver og prosesser. De sentrale premisser, prinsipper og beslutningsprosesser må gjøres tydelig og målrettet.

Ved tvungne endringer er resultatet gitt, og da må det være rom for å beslutte lokale strukturer innenfor de fastsatte rammer.

Ved frivillige sammenslåinger må rammebetingelser og insentiver fra statens side være forutsigbare.

KS-spørsmål:
Er det særlige forhold i deres fylker som det bør tas hensyn til, og hvordan kan det gjøres?

Svar:
Nord-Trøndelag har vesentlig lavere befolkningsmengde i hver kommune enn gjennomsnittet i Norge. Det samme gjelder i forhold til andelen som bor urbanisert, som er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet. Til gjengjeld er det en spredt og sterk grendestruktur, med identitet og bosettingspreferanser. Dette må det være lokalpolitisk og økonomisk handlingsrom til å vedlikeholde og drifte i den kommunale tjenesteproduksjonen, uansett valgt kommunestruktur.

Nord-Trøndelag har ikke en storby, men storbyens problematikk spredt gjennom flere kommuner over en akse fra Stjørdal til Steinkjer. Dette må håndteres med et regionalt perspektiv på tvers av kommunegrenser, og med økonomisk mulighetsrom ut over tradisjonell tildeling i inntektssystemet.

KS-spørsmål:
Hva bør KS gjøre framover? (Lokalt og sentralt).

Svar:
Det er viktig at KS bidrar til å sette premissene, markerer seg og blir offensiv, konstruktiv og «krevende» i dialogen med staten. Dette for at den endringskraften som finnes i kommunen blir tatt ut konstruktivt i prosessene. KS må bidra til at helhetsperspektivene – endringer på tvers av forvaltningsnivåene - blir ivaretatt.

KS lokalt må være en sentral innspiller til sentrale prosesser for å fremme Nord-Trøndelags perspektiver, og sørge for lokale arenaer for kommunikasjon og informasjon

Det er viktig at KS bidrar til å sette premissene, markerer seg og blir offensiv, konstruktiv og «krevende» i dialogen med staten. Dette for at den endringskraften som finnes i kommunen blir tatt ut konstruktivt i prosessene. KS må bidra til at helhetsperspektivene – endringer på tvers av forvaltningsnivåene - blir ivaretatt.

KS lokalt må være en sentral innspiller til sentrale prosesser for å fremme Nord-Trøndelags perspektiver, og sørge for lokale arenaer for kommunikasjon og informasjon

 
  

PS 30/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2013

BEHANDLING:
Rådmann
ba om at saken blir trukket fra behandling pga. nye opplysninger som må vurderes. Ny sak vil bli lagt fram senere.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken trekkes».

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt 
 
INNSTILLING:
Saken trekkes. 

 
 

PS 31/13 Stasjonen Cafe og Bar - søknad om skjenkbevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2013

BEHANDLING:
Uttalelse fra NAV ble utdelt i møtet. De har ingen innvendinger mot at søknaden blir innvilget som omsøkt.

Det ble først votert over pkt. 1 i rådmannens tilråding som ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert samlet over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:

 1. Stasjonen Cafe og Bar, org. nr. 995 452 480, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 som omsøkt ut inneværende bevillingsperioden til 30.06.2016.
   
 2. Osman Danisman og Øzlem Øzturk godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
   
 3. Skjenketider innvilges slik:
   
  Mandag – lørdag: fra kl. 10.00 til kl. 22.00.
  Søndag/helligdag: fra kl. 11.00 til kl. 21.00.
   
 4. Det må sikres slik at det ikke er direkte utgang fra terrasse og ut til perrong, og at adkomst til og fra lokalet skjer fra Jernbanegata.
   

 

 

PS 32/13 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2013

BEHANDLING:
Ordfører
orienterte om:

 • Temadag kommunestyret 18. mars. Møtet er definert som en del av folkevalgtopplæringen. Målet for dagen vil være en helhetlig belysning av kommunedelplan for Tromsdalen.
   
 • Formannskapets møte 4. april. Kurstilbud fra Fylkesmannen på samme dag. Tema for kurset går på bl.a. alkoholloven og folkehelse. Formannskapet er påmeldt på dette heldagskurset.
   

Rådmann orienterte om: 

 • Tilbud om billetter til Nord-Trøndelag teaters oppsetting av «39 steps». Alle billettene gikk raskt ut. Hundre ansatte har benyttet seg av tilbudet.
   
 • Arbeidsmiljøutvalg. Et av temaene på siste møte var medarbeiderundersøkelse. Dette vil komme rett over påske.
   
 • IA-dag fredag 15. mars. Fokus på nærvær.
   
 • Åpning Frisklivssentralen. Frisklivssentralen åpner offisielt torsdag 21. mars.
   

Andre saker:

 • Representanten Ole Gunnar Hallager ba rådmannen komme fram med en politisk sak hvor det ses på kommunens mulighet for å komme med i prøveprosjekt med rekreasjonskjøring i 40 kommuner i Norge for perioden 2014-2018. Hallager vektla at det er viktig at det gis rask tilbakemelding om kommunens interesse. Formannskapet sluttes seg til henstillingen fra representanten Ole Gunnar Hallager.
   
 • Representanten Brita K. Thorsvik reiste spørsmål om framdrift i arbeidet med utbyggingen av Arken. Rådmannen besvarte spørsmålet.
   

 

Publisert: 19.02.2013 12:21 Sist endret: 31.10.2014 13:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS