Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.11.2013 saker (95-102)

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 14.11.2013
Tid : 09:00 - 13:00. Befaring fra kl. 14:00 til kl. 15:20
Til stede :  9 representanter. Knut S. Sandnes fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 100/13. Til stede 8 representanter. Astrid Tromsdal og Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og deltok ikke på befaringen. Ove Morten Haugan tiltrådte. Til stede 7 representanter.

 

Brita K. Thorsvik hadde følgende merknad til innkalling og sakliste:

 • Forventet en sak/gjennomgang av framlagte budsjett og økonomiplan og at kommunalsjefene ville være til stede slik at det kunne være mulig å stille spørsmål og få en orientering om utfordringer i hvert område.

Ordfører og rådmann: orientering den 7. november og innstillingsmøte om 14 dager.

Rådmann redegjorde i starten av møtet for framlagt forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017.

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 95/13 Godkjenning av møteprotokoll 31.10.2013
07.11.2013
Protokoll
PS 96/13 Budsjettjustering 2013 - Verdal kommune Protokoll
PS 97/13 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune Protokoll
PS 98/13 Møteplan 2014 - Verdal kommune Protokoll
PS 99/13 Hilde Gunn Slottemo - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda - oppnevning av ny nestleder Protokoll
PS 100/13 Orientering
-
Protokoll
PS 101/13 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2013
-
Protokoll
PS 102/13 Befaring formannskapets møte 14. november 2013  Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 14.11.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Trude Holm SP Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Knut Snorre Sandnes H Vara Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertysås Formannskapssekretær  

 

 

PS 095/13 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag:

«Protokoll fra møte 31. oktober 2013 og 7. november 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 31. oktober 2013 og 7. november 2013 godkjennes.

 

 

PS 096/13 Budsjettjustering 2013 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Vedtatt investeringsbudsjett for Verdal kommune endres slik:

 • Tiltak 2105 Vektergt. 5                                     -11.700.000,- kroner
 • Tiltak 2106 Vektergt. 7 – 9                                - 4.000.000-, kroner
 • Tiltak 5163 Kjøp av flyktningeboliger                -25.000.000,- kroner
 • Tiltak 5169 Omsorgsboliger Veslefrikktomta        -7.500.000,- kroner
 • Tiltak 5183 Verdal bo- og helsetun                      - 2.500.000,- kroner

Overføring av momskompensasjon fra drift- til investeringsbudsjett reduseres med kr. 10.140.000,-.

Ubenyttede lånemidler avsettes til finansiering av senere års investeringer.

 

PS 097/13 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING: 
Sp fremmet forslag på alternativt forslag til pkt. 1

«1. Antall stemmekretser reduseres fra 13 til 4 stemmekretser med åpningstid fra kl. 10.00 til kl. 20.00 valgdagen – og at søndagsvalg utgår:

 • Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall. Kapasiteten ved dette lokalet er stor og det vil ikke by på praktiske problem å gjennomføre dette, både når det gjelder parkering og gjennomføring i selve stemmelokalet. Det krever en del nye valgavlukker i tillegg til økning av antall medlemmer i stemmestyret. Rent praktisk for å unngå kø kan det organiseres i roder i valglokalet, oppdelt på alfabet. Antall stemmeberettigede: 5585.
 • Vinne stemmekrets (tidligere Vinne, Ness og Inndal) med stemmested Vinne skole. Antall stemmeberettigede: 2311.
 • Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole. Antall stemmeberettigede: 1877.
 • Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal og Vuku) med stemmested Vuku oppvekstsenter. Antall stemmeberettigede: 1079».

Venstre fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:

 • Øra stemmekrets (inkl. Sjøbygda)
 • Ørmelen
 • Vinne
 • Ness (inkl. Inndal)
 • Vuku (inkl. Leirådal)
 • Ulvilla ( inkl. Helgådal)
 • Stiklestad (inkl. Leksdal og Volhaugen)

SP v/Trude Holm fremmet forslag om at saken utsettes til formannskapets møte 28. november.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken utsettes til formannskapets møte 28. november 2013.

 

PS 098/13 Møteplan 2014 - Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING: 
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag:
«Ekstra formannskapsmøte torsdag 13. november 2014.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Venstre som ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over rådmannens forslag til innstilling med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2014 vedtas med følgende endring: ekstra formannskapsmøte torsdag 13. november 2014.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00. 

 

PS 099/13 Hilde Gunn Slottemo - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda - oppnevning av ny nestleder
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING: 
Søknaden fra Hilde Gunn Slottemo ble utdelt i møtet.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.4.

Ordfører fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken utsettes.

 

 

PS 100/13 Oreintering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING:  
Knut Snorre Sandnes fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Rådmann redegjorde i starten av møtet for framlagt forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017.
Det ble stilt en del spørsmål som ble besvart av rådmann. Høyre v/Knut Snorre Sandnes og Krf v/Tor-Petter Abelsen fremmet en del spørsmål som rådmannen vil sende ut svar på senere.

Rådmann orienterte videre om:

 • Den formelle etableringen av krisesenteret blir 22. november. Verdal kommune har sendt inn argumentasjon om at lokalisering skal være i Verdal.
 • Årsslutt - avviklet møte med revisjon i forhold til kvalitet i regnskapsavslutningen. Fristen for avleggelse av regnskap er 15. februar.
 • Blir ikke enige om kjøp av Reinsvoll – leieforholdet fortsetter.

Ordføreren orienterte om:

 • Krisesentret – urolige i forhold til prosessen rundt stiftelsen av selskapet. 

 
   

PS 101/13 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING: 
Forslag fra innstillingskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingskomiteens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2013
 

 

PS 102/13 Befaring formannskapets møte 14. november 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING: 
Astrid Tromsdal og Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og deltok ikke på befaringen.
Ove Morten Haugan tiltrådte. Til stede 7 representanter.  

Publisert: 31.05.2013 12:53 Sist endret: 09.11.2020 09:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS