Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.11.13 - PS 95/13 - Budsjettjustering 2013 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref :  2013/7685 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.11.2013  96/13 
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling

Vedtatt investeringsbudsjett for Verdal kommune endres slik:

  • Tiltak 2105 Vektergt. 5                                        -11.700.000,- kroner
  • Tiltak 2106 Vektergt. 7 – 9                                   - 4.000.000-, kroner
  • Tiltak 5163 Kjøp av flyktningeboliger                   -25.000.000,- kroner
  • Tiltak 5169 Omsorgsboliger Veslefrikktomta          -7.500.000,- kroner
  • Tiltak 5183 Verdal bo- og helsetun                        - 2.500.000,- kroner
     

Overføring av momskompensasjon fra drift- til investeringsbudsjett reduseres med kr. 10.140.000,-.

Ubenyttede lånemidler avsettes til finansiering av senere års investeringer.
 

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Verdal kommunes investeringsbudsjett og driftsbudsjett foreslås nå endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.

Vurdering:  
Verdal kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 i sak PS 118/12 en investeringsplan for 2013. For enkelte av de vedtatte tiltakene ser rådmannen nå behov for å endre budsjettet på bakgrunn av endrede forutsetninger. Dette gjelder:

Tiltak 2105 Vektergt. 5:
Rådmannen ønsket å se på hvilke muligheter Melvoldgården kunne gi for realisering av et «Ungdommens hus». I forhold til de lokaliseringskriteriene som ble lagt til grunn i rapporten mente man dette ville være et godt egnet hus. Melvoldgården skulle også gi rom for realisering av base for hjemmebasert omsorg. Avsatte midler var tenkt til kjøp og rehabilitering av bygget. Bygget er kjøpt i 2013, men på grunn av eierskifte knyttet til nabobygg og planer for bruk av dette har rådmannen avventet en eventuell rehabilitering av bygget. Avsatte midler til rehabilitering vil ikke bli benyttet i 2013, og budsjettet foreslås redusert med 11,7 mill. kroner.

Tiltak 2106 Vektergt. 7 – 9:
Bygget ble vedtatt kjøpt i 2012 (sak PS 089/12). Det var i 2013 planlagt å foreta innvendige bygningsmessige tilpasninger slik at bygget ble egnet til bruk for kommunale virksomheter. I 2013 vil kun de første tilpasninger for innflytting for hjemmebaserte tjenester bli gjort, og budsjettet foreslås nedjustert med 4,0 millioner kroner. Beløpet foreslås gjenbevilget i budsjettet for 2014.

Tiltak 5163 Kjøp av flyktningeboliger:
Boligmarkedet i Verdal var høsten 2012 svært presset. Det er en forutsetning for mottak av nye flyktninger at kommunen kan skaffe tilpassede gjennomgangsboliger for denne gruppen. For å møte dette behovet ble det vedtatt å sette av 25 mill kr for å bygge 10 – 15 boliger på kommunal tomt i Nyvegsbakken. I løpet av 2013 har boligmarkedet i Verdal endret seg slik at presset ikke lenger er like stort. Behovet for boliger til bosetting av flyktninger er ikke redusert, men rådmannen ønsker å komme tilbake med en egen sak vedrørende dette temaet. Det foreslås i økonomiplanperioden 2014-2017 å avsette 20 millioner kroner til formålet. Budsjettet for 2013 foreslås redusert med 25,0 millioner kroner.

Tiltak 5169 Omsorgsboliger Veslefrikktomta:
En kartleggingsrapport fra 03.06.11 vedrørende boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser at det er et stort behov for å kunne tilby kommunal omsorgsbolig i bofellesskap for målgruppen. Det er i 2013 avsatt 8,0 millioner kroner til dette tiltaket. Det jobbes nå i 2013 med reguleringsplan, men bygging vil ikke skje i inneværende år. Rådmannen foreslår å avsette midler til prosjektet i kommende økonomiplanperiode. Budsjettet for 2013 foreslås redusert med 7,5 millioner kroner da kun kostnader knyttet til reguleringsplan forventes å påløpe i år.

Tiltak 5183 Verdal bo- og helsetun:
Kommunestyret bevilget i sak PS 45/13 7,5 millioner kroner til pålagt brannsikring av Verdal Bo og Helsetun, samt til arbeider på el/It/ventilasjon i forbindelse med Velferdsteknologiprosjektet. Arbeidet er påbegynt, men vil ikke ferdigstilles før i 2014. Det forventes at det i 2013 vil påløpe kostnader på om lag 5,0 millioner kroner. Budsjettet for 2013 foreslås nedjustert med 2,5 millioner kroner. Tilsvarende beløp er lagt inn i budsjettforslag for 2014.

Finansieringen av tiltakene var forutsatt gjort med bruk av lån og momskompensasjon. En samlet nedjustering av investeringsbudsjettet på ca. 50 millioner kroner medfører også et bortfall av momskompensasjon på om lag 10 millioner kroner. På bakgrunn av dette foreslås det at budsjettert momskompensasjon i driftsbudsjettet reduseres med 10,1 millioner kroner, samt at overføring til investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende. Ubrukte lånemidler forutsettes overført til finansiering av senere års investeringer.

  

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.11.2013 11:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS