Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.01.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 15.01.2015
Tid : 09:00 - 14:05
Til stede : 9 representanter


Utdelt i møte:

Det ble i starten av møtet orientert om:

Det ble i slutten av møtet orientert om:

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/15 Godkjenning av møteprotokoll 12.12.2014 Protokoll
PS 2/15 Status spesialundervisning i Verdal 2014/2015 Protokoll
PS 3/15 Kommunedelplan kultur 2015-2030 Protokoll
PS 4/15 Kommunedelplan oppvekst 2015-2030 revidering som følge av høringsuttalelser Protokoll
PS 5/15 Kommunedelplan helse, omsorg og velferd - revidering etter innkomne høringsuttalelser Protokoll
PS 6/15 Anette Tiller - søknad om fritak fra politiske verv pga flytting fra kommunen Protokoll
PS 7/15 Kirsten Malmo: Søknad om fritak fra politiske verv resten av valgperioden Protokoll
PS 8/15 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 15.01.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Vara Ja Møte for Berit Musum 

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 001/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.01.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 12.12.14 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 12.12.14 godkjennes.
 

PS 002/|15 Status spesialundervisning i Verdal 2014/2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.01.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:  
Redegjørelse om status spesialundervisning 2014/2015 tas til orientering.

 

PS 003/15 Kommunedelplan kultur 2015-2030  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.01.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

SP v/Marit Voll fremmet følgende tilleggsforslag:
«Vedtaket i pkt. 15 i budsjett 2015 legges inn i planen.»

Det ble først votert over forslaget fra SP v/Marit Voll som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over komiteens innstilling med vedtatt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  
Kommunedelplan kultur 2015-2030 vedtas med følgende tillegg:
- Vedtaket i pkt. 15 i budsjett 2015 legges inn i planen.

 

PS 004/15 Kommunedelplan oppvekst 2015-2030 revidering som følge av høringsuttalelser  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.01.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  
Kommunestyret vedtar kommunedelplan oppvekst 2015-2022.

 

PS 005/15 Kommunedelplan helse, omsorg og velferd - revidering etter innkomne høringsuttalelser  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.01.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  
Kommunestyret vedtar Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 – 2030.

 

PS 006/15 Anette Tiller - søknad om fritak fra politiske verv pga flytting fra kommunen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.01.2015

BEHANDLING:  
SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag:
Nytt medlem i Styret for Verdalshallen: John Hermann (FRP)
Ny 2. vara i komite mennesker og livskvalitet: Marit Voll (SP)
Ny 2. vara i utmarksnemnda: Vigdis Haldorsen (SP)

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – forslag fra SP – enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anette Tiller om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Resten varamedlemmene for Senterpartiet i kommunestyret rykker opp tilsvarende.
 3. Nytt medlem i Styret for Verdalshallen: John Hermann
  Ny 2. vara i komite mennesker og livskvalitet: Marit Voll
  Ny 2. vara i utmarksnemnda: Vigdis Haldorsen

  

PS 007/15 Kirsten Malmo: Søknad om fritak fra politiske verv resten av valgperioden  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.01.2015

BEHANDLING:  
AP vil legge fram forslag til pkt. 3 i kommunestyrets møte.

Det ble votert punktvis over forslag til innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – forslag vil komme i kommunestyret – enstemmig vedtatt 

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kirsten J. Malmo om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Thor Bertil Granum rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet for resten av valgperioden 2011-2015.
 3. Forslag vil komme i kommunestyrets møte på:
  Ny 4. vara samkommunestyret for resten av valgperioden:
  Ny 2. vara i komite plan og samfunn for resten av valgperioden:
  Ny 1. vara i skattetakstnemnd for eiendomsskatt for resten av valgperioden:
  Ny 1. vara i utmarksnemnda for resten av valgperioden:

 

PS 008/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.01.2015

BEHANDLING:  
Det ble i starten av møtet orientert om:

Orientering ved Terje Skjevik:

Rådmann orienterte om:

 • Skatteinngangen desember 2014.
 • 28.01.15 er det meldt om landsomfattende politisk streik mellom kl. 14.00 og kl. 16.00. Kommunale arbeidertakere kan også delta. Blir en løsning slik at det blir forsvarlig drift i den kommunale virksomheten.
 • Virksomhetslederne har fått en grundig gjennomgang av kommunestyrets budsjettvedtak 2015 slik at kommunestyrets forventinger er kjent.
 • Kommunereformen.
 • Tjenesteproduksjon i jula 2015 har gått greit.

Ordføreren orienterte om:

 • Brev fra skattedirektoratet datert 18.12.14 som gir kommunen medhold. Fordeling av skatteinntekter – ansatte i Fosdalen AS – varsel om omfordeling av skatteinntekter.

Anne Grete Valbekmo stilte spørsmål om:
Oppheving av vedtak om inndragning av skjenkebevilling ved Deera.
Ordfører svarte.

Marit Voll ønsker orientering om:
Status behandling av boforhold Lensevegen.
Kommunalsjef velferd og ordfører svarte. God dokumentasjon på at mye er gjort i denne saken.

Kommunalsjef velferd orienterte om:
Småhus. Det er funnet tomt til 3 småhus; 1 tomt ved Verdal fengsel, 1 tomt i Vuku og 1 tomt i Inndal. Søkeprosessen er igangsatt og vi regner med ferdigstillelse i 2015.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.
Rådmann orienterte.
 
 

  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 09.11.2020 10:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS