Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.01.2015 - PS 3/15 -Kommunedelplan kultur 2015-2030

Saksbehandler: Ingvild Aasen

Arkivref : 2014/4285 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 14.01.2015 5/15
Formannskapet 15.01.2015 3/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunedelplan kultur 2015-2030 vedtas. 

Vedlegg:

 1. Kommunedelplan kultur 2015-2030
 2. Høringsuttalelser fra:
  - Barn og unges representant i plansaker
  - Styggdalsnemnda
  - Verdal idrettsråd
  - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
  - Nord-Trøndelag fylkeskommune 
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger:
Kommunedelplan kultur er et redskap for å sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel omsettes til handling. Sammen med øvrige kommunedelplaner inngår Kommunedelplan kultur i beslutningsgrunnlaget for økonomiplanen.
Som utgangspunkt for planarbeidet er det tatt tak i Planstrategiens langsiktige utfordringer og målbilde. Utfordringene er brutt ned og det er analysert hvordan de vil gjøre seg gjeldende og hvilke konsekvenser de vil ha på kulturfeltet. Planen er ikke altomfattende for all kulturaktivitet, men har fokus på de områder som vurderes som viktigst å utvikle i årene framover.
Det er tenkt at planen skal være utgangspunkt for en dynamisk prosess som skal gå kontinuerlig, og hvor dokumentet vil bli revidert ved behov som følge av endringer i utfordringer og rammebetingelser.
Arbeidet med planen har vært kjørt i linjeorganisasjonen ledet av virksomhetsleder kultur. Medvirkning har vært ivaretatt ved at ledere og fagansvarlige i Kulturtjenesten har bidratt inn i prosessen med kunnskap og innspill som de har fått gjennom kontakt med innbyggere og eksterne fagmiljø. Utviklingsstaben i Innherred samkommune har bidratt i prosessen og med bearbeidingen av dokumentet.
I prosessen har det vært et nært samarbeid med helse, omsorg og velferd og oppvekst for å sikre samordning i utarbeidelsen av de ulike kommunedelplanene.

Kommunedelplan kultur har vært lagt ut til offentlig ettersyn og det er mottatt uttalelser fra følgende:

 • Barn og unges representant i plansaker
 • Styggdalsnemnda
 • Verdal idrettsråd
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
   

Vurdering:
Rådmannen har trukket ut hovedtrekkene i høringsuttalelsene og kommenterer disse. Men alle uttalelser er gjennomgått i detalj, selv om ikke alle detaljene kommenteres.
Uttalelsene som har kommet inn støtter planens struktur, de overordnede mål og strategier.

Vurderinger av moment i de enkelte høringsuttalelsene:
Barn og unges representant i plansaker har gitt en felles uttalelse til kommunedelplanene Helse, omsorg og velferd, Oppvekst og Kultur. Han ønsker at utfordringer knyttet til barnefattigdomsproblematikk og barn og unges mulighet for deltakelse i ferie, fritid og organisasjonsliv blir løftet tydeligere fram, gjerne som et eget satsingsområde i en av kommunedelplanene.

Vurdering:
I utfordringskapitlet i Kommunedelplan kultur er denne utfordringen belyst. Den ligger til grunn for spesielt målet og strategiene spesielt rettet mot barn og unge. I Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet ligger dette til grunn for mål og strategier og vil bli tatt med inn som føring for mer konkrete prioriteringer og tiltak i temaplaner for kulturskole, bibliotek og frivillighet som skal utarbeides/revideres i 2015. Utfordringen vurderes som å være ivaretatt uten at det innarbeides som eget satsingsområde.

Styggdalsnemnda peker på grendehusene sin viktige betydning for kulturlivet rundt i kommunen, og behovet for en plan og midler for opprusting av disse lokalene.
De ønsker en tettere og mer formalisert dialog mellom kommunen og det frivillige kulturlivet, gjerne med samarbeidsavtaler og kulturelle nettverk. Videre ønsker de en bedre ivaretakelse av breddekulturen gjennom en kommunal budsjettpost hvor det er mulig å søke arrangementsstøtte, noe de peker på at har betydning for opplevelsen av anerkjennelse av det frivillige arbeidet som legges ned.

Vurdering:
Styrket samhandling mellom kommunen og det frivillige kulturlivet er viktig. Starten på en slik prosess må gjøres gjennom prosess med revidering av temaplanen «Frivilligplan for Verdal» som står på tiltaksplanen i Kommunedelplan kultur i 2015.
Når det gjelder grendehusene er det kjent at det er knyttet utfordringer til både oppgradering og drift for mange av husene, og det er behov for å sette fokus på dette. For å kunne gå systematisk inn i dette arbeidet er det i tiltaksplanen satt inn at en Temaplan for kulturbygg skal utarbeides i 2016. Denne planen vil også danne grunnlag for en prioritering av søknader om spillemidler til kulturbygg.

Verdal idrettsråd har innspill til suppleringer av strategiene knyttet til målet om å ha tilstrekkelige og egnede arenaer for fysisk aktivitet, kulturaktivitet og kulturformidling.

Vurdering:
De momentene idrettsrådet peker på er ivaretatt i målene og strategiene i Temaplan for leik, idrett og aktivitet som er mer detaljert enn Kommunedelplan kultur. Det foreslås ingen endringer i Kommunedelplan kultur i forhold til dette innspillet.

Nord-Trøndelag fylkeskommune etterlyser kulturminnevern som et sjuende målområde i planen.
De peker også på det at når kultur brukes som virkemiddel til utvikling av andre samfunnsområder kan oppfattes som en instrumentell tilnærming til kulturfeltet. Men at det likevel ikke er gunstig for kulturens egenverdi at kultur ensidig blir behandlet som et verktøy i samfunnsplanleggingen.

Vurdering:
Innledningsvis i plandokumentet pekes det på at planen ikke er altomfattende for kulturområdet, men at den har fokus på de områdene som er vurdert som viktigst å utvikle i årene framover. Kulturminnevern er et vidt område med sine utfordringer, og som krever betydelige ressurser for å følges opp dersom det skal gjøres på en helhetlig måte. Ideelt sett skulle det ha vært utarbeidet en temaplan for kulturminnevern men det er det ressursmessig ikke i de nærmeste årene ikke funnet rom for å prioritere. Dette betyr ikke at det ikke kan gjøres tiltak innen kulturminneområdet. Flere av målene og strategiene gir muligheter for dette. Kulturminnevern må vurderes tatt inn som målområde når det blir aktuelt å revidere kommunedelplanen.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.01.2015 07:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS