Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.01.15 - PS 4/15-Kommunedelplan oppvekst 2015-2022 revidering som følge av høringsuttalelser

Saksbehandler: Frode Kvittem

Arkivref : 2014/7342 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 14.01.2015 6/15
Formannskapet 15.01.2015 4/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar kommunedelplan oppvekst 2015-2022. 

Vedlegg: 
Høringsuttalelser

 1. Høringsuttalelse til Helse – omsorg og velferd og til oppvekst fra barn og ungdoms representant
 2. Verdal Idrettsråd uttalelse til kommunedelplan oppvekst
 3. Ungt Entreprenørskap i Trøndelag – Innspill til kommunedelplan
 4. Ungt Entreprenørskap i Trøndelag – Lær ved å gjøre – Innspill
 5. Høringsuttalelse på kommunedelplan oppvekst fra Leksdal barnehage
 6. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag uttalelse til kommunedelplan oppvekst
 7. Samarbeidsutvalget i Forbregd-Lein – Høringsuttalelse
 8. Kommunedelplan oppvekst 2015-2022 (av 7. januar)
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Opprinnelig kommunedelplan oppvekst 2015-2022 (av 7. oktober). 

Saksopplysninger:
Etter Komité mennesker og livskvalitet sitt vedtak i sak 56/14 ble forslaget til kommunedelplan oppvekst sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det er mottatt høringsuttalelser fra:

 • Samarbeidsutvalget i Forbregd-Lein barnehage
 • Ungt Entreprenørskap Trøndelag (2 uttalelser)
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Barn- og unges representant i plansaker
 • Idrettsrådet i Verdal

I tillegg har Leksdal barnehage gitt høringsuttalelse. Når rådmannen legger fram en sak for politisk behandling, skal saken i prinsippet være fullstendig belyst. Uttalelsen fra Leksdal barnehage har gitt innspill som er i samsvar med planens innhold, og dessuten gis Leksdal barnehage anledning til å ta opp momentene pånytt i forbindelse med utarbeidelse av temaplan barnehage våren 2015.

Vurdering:
Det er tilslutning til mål, strategier og tiltak blant høringsinstansene.

Det har kommet flere innspill og kommentarer fra høringsinstansene. Noen av de konkrete innspillene gjengis nedenfor, og de er satt i kursiv. Endret tekst i planen etter høringsrunden framgår av plan av 7. januar.

Ungt Entreprenørskap har kommet med to høringsuttalelser. I den ene beskriver de alle programmene som Ungt Entreprenørskap har, hva som ligger til grunn i forhold til læringsstrategi og hva som er de viktige suksesskriterier for å lykkes i en entreprenørskapssatsing. Den siste setningen klargjør følgende:

Entreprenørskap er strategien, mens programmene er metodene.

I den andre uttalelsen tydeliggjøres hva entreprenørskap bidrar til å utvikle av egenskaper, holdninger, arbeidsformer og ferdigheter, og Oppvekstprogrammets «Læring av næring» presiseres. I denne uttalelsen står følgende:

«Læring av næring» er en satsing i Verdal kommune i regi av Oppvekstprogrammet. Sammen med Ungt Entreprenørskap ønsker en å utvikle en helhetlig modell for entreprenørskap fra barnehage til høyere utdanning. Modellen skal vise hvordan Verdal kommune fremmer og utvikler entreprenørielle ferdigheter til barn og unge i samarbeid med samfunns-, arbeids- og næringsliv.

Med bakgrunn i disse innspillene endres overskriften på side 15 i planen, og uttalelsen over tas inn i planen for å klargjøre det helhetlige knyttet til «Læring av næring».

Barn og unges representant i plansaker har levert en samlet høringsuttalelse knyttet til de tre kommunedelplanene som har vært på høring. Her skriver han bl.a.:

I planverkene blir folkehelseutfordringene knyttet til levekår og til at utgiftene til sosialhjelp er høyere i Verdal enn i sammenlignbare kommuner beskrevet. Dette er områder som det er viktig for en kommune å ha et felles og koordinert fokus på. Det samme fokuset finner jeg igjen i kommunedelplanens samfunnsdel der det å arbeide målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og som reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår blir løftet fram. Med bakgrunn i dette ønsker jeg meg at utfordringene knyttet til barnefattigdomsproblematikken og barn- og unge sin mulighet for deltagelse i ferie, fritid og organisasjonsliv blir løftet tydeligere fram, gjerne som et eget satsningsområde i en av Kommunedelplanene.

Dette perspektivet vil tas vare på i den videre jobben hvor de tre temaplanene (skole, barnehage og hjelpetjenester) utarbeides våren 2015 (jamfør det som står på side 3 i Kommunedelplan Oppvekst). Under utarbeidelsen av dem vil det også tas hensyn til innspillet fra Verdal Idrettsråd:

Idretten i gjennom Verdal Idrettsråds 30 medlemslag med over 7000 medlemmer er en viktig samarbeidspartner for et inkluderende og helhetlig oppveksttilbud, samhandling om anlegg og folkehelse osv.

I samme høringsuttalelse fra barn og unges representant i plansaker etterlyses det gode medvirkningsprosesser for barn og unge i kommunedelplanene, og en tydeliggjøring av helsestasjonens rolle. Dette vil tas med i ovenfor nevnte prosess med temaplanene våren 2015.

I høringsuttalelsen fra SU ved Forbregd-Lein barnehage settes det fokus på voksentetthet i barnehage, og dette er noe som vil bearbeides i temaplan barnehage.

I høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag rettes det fokus mot å sikre og videreutvikle kompetanse på både personell og ledere – og dette er noe kommunen har lagt til grunn gjennom å etablere DUÅ og SOL som satsinger.

Andre endringer i planen
Administrasjonen har i høringsperioden jobbet med noen små justeringer knyttet til teksten. Dette medfører ikke noen innholdsmessige endringer, men det er gjort noen små endringer knyttet til enkelte formuleringer for blant annet å tydeliggjøre SFO.

Etter rådmannens vurdering angir planen nå en retning som gir et godt grunnlag for ei tjenesteutvikling som vil være til nytte for kommunen når det gjelder kapasitet, kvalitet og kompetanse i årene som kommer.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.01.2015 07:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS