Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 16.01.2014
Tid : 09:00 - 15:00

 • Kl. 09.00 Eiermøte VekstTorget AS – oppmøte VekstTorgets lokaler i Stiklestad alle 1.
 • Kl. 11.00 Lunsj Møllehagen.
 • Kl. 12.00 Formannskapsmøte kommunestyresalen, Rådhuset.

Til stede : 9 representanter

  

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/14 Godkjenning av møteprotokoll 19.12.2013 Protokoll
PS 2/14 Rovviltutfordringer og vegen videre Protokoll
PS 3/14 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke - kommunale barnehager Protokoll
PS 4/14 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune Protokoll
PS 5/14 KS Debatthefte 2014 - Uttalelse fra Verdal kommune Protokoll
PS 6/14 Søknad om skjenkebevilling - Siciliana Restaurantdrift AS Protokoll
PS 7/14 Høringsuttalelse - forslag på endringer i alkoholregelverket Protokoll
PS 8/14 Evaluering av reglement innvandrerrådet Verdal kommune Protokoll
PS 8914 Godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2011-2015 Protokoll
PS 10/14 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 16.01.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse (møtte på eiermøte) SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Trude Holm SP Vaa Ja Møtte for Pål Sverre Fikse

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertysås Formannskapssekretær  

 

 

PS 1/14 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 19. desember 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 19. desember 2013 godkjennes.
  

 

PS 2/14 Rovviltutfordringer og vegen videre Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING: 
FRP v/Berit Musum fremmet følgende tilleggsforslag (nytt pkt. 2):
«Formannskapet ber Fylkesmannen i Nord-Trøndelag søke om en stående fellingstillatelse på to (2) bjørner for beitesesongen 2014. Blir det observert skade på bufe eller tamrein skal Fylkesmannens sørge for at et fellingslag kan rykke ut umiddelbart.»

SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag til 2. avsnitt i rådmannens forslag:
«Det benyttes 175 000 kroner i omdisponerte fondsmidler + 75 000 kroner fra post kommunalt næringsarbeid. Overordnet ansvar for bruken av disse midlene tillegges utmarksnemnda. Det forventes et nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget.»

 • Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak 1. avsnitt som ble enstemmig vedtatt.
 • Det ble deretter votert alternativt mellom rådmannens forslag 2. avsnitt og forslaget fra SP, der SP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
 • Det ble så votert over FRP sitt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
 • Det ble til slutt votert samlet over vedtatte forslag som ble enstemmig vedtatt.
   

VEDTAK: 

 1. Formannskapet ønsker at det igangsettes et interkommunalt prosjekt for effektivt skadefelling av bjørn, og vil oppfordre til at Fylkesmannen i Nord Trøndelag tar et initiativ tilsvarende hva Fylkesmannen har gjort i Sør-Trøndelag (prosjekt effektiv skadefelling av bjørn).
   
  Det benyttes 175 000 kroner i omdisponerte fondsmidler + 75 000 kroner fra post kommunalt næringsarbeid. Overordnet ansvar for bruken av disse midlene tillegges utmarksnemnda. Det forventes et nært samarbeid med beitenæringa og det kommunale jaktlaget.
   
 2. Formannskapet ber Fylkesmannen i Nord-Trøndelag søke om en stående fellingstillatelse på to (2) bjørner for beitesesongen 2014. Blir det observert skade på bufe eller tamrein skal Fylkesmannens sørge for at et fellingslag kan rykke ut umiddelbart.
   

 

PS 3/14 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke - kommunale barnehager
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:

 • Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet.
 • Revidert forslag til forskrift for 2014 – ingen prinsipiell endring – kun en presisering av telledatoer.
   

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 vedtas. 

 

PS 4/14 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag til tilrådingas pkt. 1:
Stemmekretsene følger barneskolekretsene (Volden, Vuku, Leksdal, Stiklestad, Inndal, Ness, Vinne, Ørmelen og Verdalsøra).

Høyre og KRF fremmet følgende alternativt forslag til tilrådingas pkt. 1:
Rådmannens alternativ 2 i saksframlegget men at Inndal flyttes til Vuku:

 • Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall.
 • Vinne stemmekrets (tidligere Vinne og Ness) med stemmested Vinne skole.
 • Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole.
 • Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal, Vuku og Inndal) med stemmested Vuku oppvekstsenter.
   

Det ble først votert over forslaget fra SP til pkt. 1 – som falt med 3 mot 6 stemmer.

Det ble deretter votert alternativt over forslaget fra H/KRF mot rådmannens forslag til pkt. 1- der H/KRF sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte i mot.

Pkt. 2 og 3 i rådmannens tilråding – enstemmig vedtatt.

Samlet votering– enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Antall stemmekretser reduseres fra 13 til 4 slik:
  - Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall.
  - Vinne stemmekrets (tidligere Vinne og Ness) med stemmested Vinne skole.
  - Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole.
  - Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal, Vuku og Inndal) med stemmested Vuku oppvekstsenter.
 2. Ordningen med søndagsvalg avvikles f.o.m kommunestyrevalget 2015.
 3. Åpningstid valgting blir fra kl. 10.00 til kl. 20.00 i alle kretsene.  
   

 
 

PS 5/14 KS Debatthefte 2014 - Uttalelse fra Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret slutter seg til de vurderingene som er gjort under «Vurdering».  

  

PS 6/14 Søknad om skjenkebevilling - Siciliana Restaurantdrift AS Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING: 
Uttalelse fra NAV ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Siciliana Restaurant AS, org.nr. 912 579 964, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
 2. Necati Tavukcu og Ibrahim Balci godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik: fra kl. 13.00 til kl. 23.00. 
   

 
 

PS  7/14 Høringsuttalelse - forslag på endringer i alkoholregelverket  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING: 
Ordfører foreslo at følgende ord styrkes i andre setning under «Prikktildelingssystem»- gjentatte.

Ved votering ble ordet gjentatte i 2. setning enstemmig strøket.

Ved votering ble rådmannens forslag med vedtatt endring til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Høringsuttalelse fra Verdal kommune:

Prikktildelingssystem:
Kommunen støtter innføringen av normerte regler og mener reaksjonene som er foreslått er passe streng. Vi mener videre at narkotikaomsetning og diskriminering på stedet bør være med i dette systemet med begrunnelse at det også blir enklere å håndtere for bevillingsmyndighet og mer forutsigbart for bevillingshaverne. Vi mener et slikt brudd vil kvalifisere til fire prikker – det samme som er foreslått for skjenking og salg til åpenbart påvirket person, brudd på tidsbestemmelsene, skjenking av alkoholholdig drikk med mer enn 22 volum. Vi støtter videre departementets vurdering når det gjelder antall prikker på skjenking og salg til åpenbart påvirket person. Dette er en mildere reaksjon enn det som er foreslått for skjenking til mindreårige, brudd på forvarlighetsplikten og hindring av kontroll. Dette begrunner vi i våre erfaringer fra samtaler med bevillingshavere når det er rapportert om skjenking til åpenbart påvirket eller at de må antas å bli åpenbart påvirket. Det er mange som «skjerper» seg når de bestiller drikke, men endrer adferd når de har fått kjøpt. I disse tilfellene blir drikken tatt fra vedkommende rett etterpå, men det blir rapportert som brudd. Det kan virke som en urimelig reaksjon å miste bevillingen ved første gangs overtredelse på dette punktet – da det i enkelte tilfeller er vanskelig å vurdere dette. Det kan i tillegg til prikktildeling på dette punktet følges opp med kampanjemateriellet som Helsedirektoratet har utarbeidet og sendt ut som går på fokus på lovlig skjenking og salg av alkohol.

Kunnskapsprøve i alkoholloven for kontrollører:
Det støttes at kontrollører skal avlegge kunnskapsprøve, at det skal være minst to kontrollører og krav til når en del av kontrollene skal foregå. Dette er spesielt viktig hvis prikkinndelingssystemet innføres. Da må det være en viss fastlagt form og kvalitet på rapportene som blir skrevet fra skjenkekontroller, og at den videre bygger på en omfattende kunnskap til alkoholloven med forskrift.

Forskriftsendring kunnskapsprøve:
Forslag om mindre forskriftsendring knyttet til kunnskapsprøven støttes. – forslaget går ut på endring av prøvetiden og økning i gebyr for prøveavleggelse.

Justering av bevillingsgebyrene:
For Verdal kommune sin del kan dette bety et inntektstap hvis resultatet av en todeling av gebyrordningen fører til at omsetningsavgiften reduseres mye. Vi har ikke mange nye søknader i perioden, og omsetningen på de fleste skjenkestedene utløser kun minsteavgiften. Gjennomsnittlig har vi 8600 i inntekter på salgsstedene og kr 4900 på skjenkestedene i året. Det er videre uklart hva departementet har ment med at søknad om bevilling for en enkelt anledning skal koste kr 8000 pr søknad. Det behandles i dag på samme måte som ambulerende bevilling her, med en kostnad på kr 250 pr søknad.  
 
 

PS 8/14 Evaluering av reglement innvandrerrådet Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ordfører fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«Formannskapet ber om at innvandrerrådet vurderer den politiske representasjonen i rådet.»

Det ble først votert over forslaget fra ordfører til nytt pkt. 2, som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over komiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Saken tas til orientering. Reglement stadfestes for resterende del av valgperioden.
 2. Formannskapet ber om at innvandrerrådet vurderer den politiske representasjonen i rådet.
   

  
 

 
PS 9/14 Godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2011-2015
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 18.12.13 angående godtgjøring av Fjellstyrets medlemmer for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015. 

  

PS 10/14 Oreintering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2014

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Trollmora barnehage (en ikke-kommunale barnehage med 5 plasser) legges ned i mars.
 • Verdal kommune har vært medlemmer i Det Digitale Trøndelag i 11 år. Dette har vært en sammenslutning av kommuner i Sør og Nord-Trøndelag som har samarbeidet og vært piloter på utvikling av digitale verktøy. Samarbeidet har kommet dit at det blir faset ut i 2014, men det er stor enighet om at det samarbeidet som er etablert blir ført videre på noe vis.
 • Regnskap 2013:
  - Merforbruk på oppvekst på ca 10 mill.
  - Tap inntekt skatteinngang på ca 7,9 mill. pga inntektssystemet.
   

Ole Gunnar Hallager stilte følgende spørsmål:
Framdrift scooterleder?

Rådmann svarte:
Det har kommet invitasjon til et møte den 30. januar om saken fra Fylkesmannen. Der stiller Verdal kommune med to til tre ansatte.

Ordfører orienterte om:

 • Fredag 17. januar kl. 17.00 er det klart for den tradisjonelle markeringa «Lyst til ettertanke» - som blir arrangert for å minnes trafikkofre i Nord-Trøndelag. Oppstart ved Bobyn. Oppfordrer formannskapet til å delta.
    

 Til toppen av siden

Publisert: 22.11.2013 13:14 Sist endret: 31.10.2014 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS