Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal formannskap 16.04.15

Utvalg: Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 16.04.2015
Tid: 09:00 - 13:10
Til stede: 9 representanter. Ole Gunnar Hallager meldte seg inhabil i sak 42/15. Sitter i styret i Coop. Ved votering ble Hallager enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd pkt. e.. Til stede 8 representanter. Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet under sak 45/15. Til stede 8 representanter.

 
Det ble før møtet gitt følgende orienteringer:

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 36/15 Godkjenning av møteprotokoll 26.03.2015 Protokoll
PS 37/15 Tilstandsrapport grunnskolen 2014 Protokoll
PS 38/15 Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune Protokoll
PS 39/15 Mottatt tilsagn om investeringstilskudd til prosjektene Veslefrikk bofellesskap og oppgradering av bofelleskap for funksjonshemmede ved Prost Brants veg og Ringveg Nord Protokoll
PS 40/15 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Protokoll
PS 41/15 Hovedplan veg med handlingsplan for 2015  Protokoll
PS 42/15 Makeskifte av areal i Verdal sentrum- avtale om makeskifte mellom Verdal kommune og Coop Inn-Trøndelag SA Protokoll
PS 43/15 Tra Amici Ristorante AS - søknad om skjenkebevilling Protokoll
PS 44/15 Deera Verdal AS - søknad om skjenkebevilling Protokoll
PS 45/15 Orientering
-
Protokoll

 


Oppmøte formannskapet 16.04.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Nei  
Kristin Johanne Hildrum AP Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Vara Ja Møtte for Bjørn Iversen

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 036/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.04.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. mars godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 26. mars godkjennes.

     

PS 037/|15 Tilstandsrapport grunnskolen 2014  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.04.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:  
Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 tas til orientering.

    

PS 038/15 Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.04.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Saksopplysning: Pkt. 2 i innstilling med henvisning til sak 60/09. Saken er også behandlet i kommunestyret 2013 som sak 18/13 og må også henvises dit.

SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag til innstilling:

 1. Verdal kommune opprettholder dagens skolestruktur.
 2. Elevtallet ved grendeskolene i Verdal har holdt seg svært stabil de 10 siste år. Skolen har stor betydning for bosetting og bolyst i hele kommunen. Nedleggelse av Volden, Garnes, Ness og Leksdal vil ha en negativ effekt på bosettingsmønster og utvikling i disse nærmiljøene.
 3. Oppgradering av gymsal og ny SFO ved Ørmelen skole iverksettes i 2015. Antatt kostnad på 15 millioner kroner. Årlig rente og avskrivningskostnad på 0,9 mill. Ferdigstillelse sommeren 2016.
 4. Med bakgrunn i skolebruksplan Verdal (K 94/14) bes rådmannen legge frem framdriftsplan for oppgradering av skolebygg i Verdal til akseptabel standard.

H/FRP fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Skoleeier Verdal kommune må bruke sin infrastruktur og kapasitet i skolebygg mer rasjonelt helhetlig sett. Dette for samlet sett å skape en kostnadseffektiv skole med effektiv bruk av infrastruktur, med best mulig læringsmiljø for alle barn og unge.
 2. Skolene i Verdal samles på sikt i fire større skolesentra i kommunen, ett i Vuku, ett på Stiklestad, ett i sentrum (Ørmelen og Verdalsøra) og ett i Vinne.
   - «Stiklestad» håndterer Leksdalsdalføret, Stiklestad og Forbregd Lein.
   - «Sentrum» håndterer Øra, Tinna, Garpa/Prærien, Trones, Leklem, Melan, Kirkehaug, Reinsholm og Ørmelen.
   - «Vinne» håndterer Inndals-dalføret og Vinne.
   - «Vuku» håndterer Leirådal, Vuku og hele Helgådal-dalføret.
 3. Volden skole legges ned i sin helhet, og elevene flyttes til Vuku oppvekstsenter, avd. barneskole. Årlig gjennomsnittlig innsparing i drift for Verdal kommune anslås til ca. 2,1 millioner kroner. (Scenario 2 i «Mulighetsstudie skoler i Verdal») Virkningsdato tidligst høsten 2015.
 4. Garnes oppvekstsenter og Ness oppvekstsenter legges ned i sin helhet. Elevene flyttes til Vinne skole, etter at Vinne skole er opprustet og utbygd for å ta imot det økte elevtallet. Antatt sparte driftskostnader pr. år for Verdal kommune anslås til 4,8 millioner kroner. (Scenario 8 i «Mulighetsstudie skoler i Verdal») Virkning fra tidligst høsten 2017.
 5. Oppgradering av gymsal og ny SFO ved Ørmelen skole iverksettes i 2015. Antatt kostnad på 15 millioner kroner. Årlig rente og avskrivingskostnad på 0,9 mill. Ferdigstillelse sommeren 2016.
 6. Stiklestad skole oppgraderes. Stiklestad skole og Leksdal skole vurderes slått sammen lokalisert på Stiklestad, hvis nærmere vurderinger finner det mest lønnsomt at en oppgradering av Stiklestad skole vil medføre helt nytt bygg. Stiklestad skole er den skolen i kommunen med størst vedlikeholdsbehov etter Ørmelen skole.
 7. Det gjøres en vurdering av skoler som blir tømt angående salg, kondemnering eller annet. Barnehagestruktur må vurderes som en følge av dette forslaget. (Garnes og Ness).
 8. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en utredning om muligheter for å opprettholde bygget som et samlingssted i bygda.
 9. Forskrift om skolekretsgrenser i Verdal oppdateres:
  Endringer:
  Vinne barneskole går til Verdalsøra Ungdomsskole som før, men med flere elever (Garnes). Barneskoleelever i Leksdal går til Vuku ungdomsskole. (Dagens Garnes-elever og dagens Leksdal-elever bytter  da ungdomsskole). Dette legger til rette for en evt. gjennomføring av pkt. 4 for fremtiden.
  I tillegg må det vurderes endring av skolekretsgrenser mellom skoler i sentrumsnære områder. Den eneste skolen med noe tilgjengelig kapasitet i sentrum er Ørmelen skole.
 10. Anslått økonomiske effekter:
   - Årlig innsparing tidligst fra 1/8-2015, pkt.3 – 2,1 millioner kroner.
   - Årlig innsparing fra tidligst 1/8-2017, pkt. 4 – 4,8 millioner kroner
   Total innsparing drift pkt. 3 og 4 – ca. 6,9 millioner kroner (Tidligst fra skoleåret 2017/18)
   - Økte kapitalutgifter oppgradering Ørmelen skole 0,9 millioner kroner (fra 2016)
   - Netto frigis 6 millioner kroner, før eventuelle samfunnsbidrag knyttet til opprettholdelse av skolebyggene, jf pkt 8.»

Votering:

 • Det ble først votert over forslaget fra H/FRP som falt med 2 mot 7 stemmer.
 • Det ble så votert over komiteens innstilling som falt med 9 stemmer.
 • Det ble til slutt votert over SP sitt forslag som ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune opprettholder dagens skolestruktur.
 2. Elevtallet ved grendeskolene i Verdal har holdt seg svært stabil de 10 siste år. Skolen har stor betydning for bosetting og bolyst i hele kommunen. Nedleggelse av Volden, Garnes, Ness og Leksdal vil ha en negativ effekt på bosettingsmønster og utvikling i disse nærmiljøene.
 3. Oppgradering av gymsal og ny SFO ved Ørmelen skole iverksettes i 2015. Antatt kostnad på 15 millioner kroner. Årlig rente og avskrivningskostnad på 0,9 mill. Ferdigstillelse sommeren 2016.
 4. Med bakgrunn i skolebruksplan Verdal (K 94/14) bes rådmannen legge frem framdriftsplan for oppgradering av skolebygg i Verdal til akseptabel standard.


  

PS 039/15 Mottatt tilsagn om investeringstilskudd til prosjektene Veslefrikk bofellesskap og oppgradering av bofelleskap for funksjonshemmede ved Prost Brants veg og Ringveg Nord
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.04.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:   

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen bes innarbeide mottatte tilsagn om investeringstilskudd ved neste revisjon av investeringsbudsjettet for 2015.

 

PS 040/15  Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.04.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING:   
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2015/2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart Ulvilla
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging nytt vannledningsnett Vinne

2018:

 • Rehabilitering sentrum
 • Div.tiltak vannrenseanlegg
 • Planlegging av nye høydebasseng Hallia/Ulvilla
 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Oppgradering av reservevann Leklem

Avløp:

2015/2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta

2017:

 • Avløpsanlegg Fætta
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging avløpsnett Vinne

2018:

 • Rehabiltering av ledningsnett sentrum
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Avløp Vinne

Kommunestyret ber om at gjøres en årlig revidering av tiltaksplan.

 
  

PS 041/15  Hovedplan veg med handlingsplan for 2015   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.04.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:   

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre framover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.
 2. Følgende prioriteringer vedtas for 2015, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr. Alle tall inkludert mva:
   
  Prioritet 1:
  Gangveg ved Forbregd-Lein barnehage, asfaltering og belysning, ca. kr. 155.000,-
  (tilskudd fra fylkeskommunen med 155.000,-)
   
  Prioritet 2:
  Fotgjengerundergang i Lysthaugen, asfaltering, ca. kr. 45.000,-
  (tilskudd fra fylkeskommunen med ca 45.000,-)
   
  Prioritet 3:
  Markavegen, vegrekkverk og grøfting, ca. kr. 500.000,-
   
  Prioritet 4:
  Prærien/Garpa/Ørmelen, gatelys, ca. kr. 900.000,-
   
  Prioritet 5:
  Sundbyvegen, rehabilitering i lengde ca 430 meter, ca. kr. 400.000,-
   
  Prioritet 6:
  Holmlibakkan, rehabilitering med forsterkning, grøfting, mv. ca. kr 500.000,-
   
  Prioritet 7:
  Bru Sørenget Sul, Ny bru, ca. kr 200.000,-
   
  Prioritet 8:
  Veg Hellmoen, Kluksbakkan, Moavegen, Kallgården, grøfting mm. ca. kr 500.000,-
   
  Prioritet 9:
  Uforutsette og akutte skader på veger og gater med tilhørende utstyr ca kr 800.000,-

 
  

PS 042/15  Makeskifte av areal i Verdal sentrum- avtale om makeskifte mellom Verdal kommune og Coop Inn-Trøndelag SA   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.04.2015

BEHANDLING:  
Ole Gunnar Hallager meldte seg inhabil. Sitter i styret i Coop. Ved votering ble Hallager enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd pkt. e. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:   
Verdal kommune og Coop Inn-Trøndelag SA makebytter areal i Verdal sentrum slik saksutredningen og forslag til avtale om makeskifte legger opp til, jf. vedlegg.

 
  

PS 043/15  Tra Amici Ristorante AS - søknad om skjenkebevilling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.04.2015

BEHANDLING:  
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 • Pkt. 2 og 3 samlet – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   

 1. Tra Amici Ristorante AS, org.nr. 914 838 509, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
 2. Pål Benum og Mari Benum godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3 – fra kl.13.00 til kl. 01.00

 
  

PS 044/15  Deera Verdal AS - søknad om skjenkebevilling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.04.2015

BEHANDLING:  
Uttalelse fra NAV ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 • Pkt. 2 og 3 samlet – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   

 1. Deera Verdal AS, org.nr. 912 413 640, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
 2. Ole Martin Michelsen og Man Dinh Viet godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3 – fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 
  

PS 045/15  Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.04.2015

BEHANDLING: 
Det ble før møtet gitt følgende orienteringer:

Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Rådmann orienterte om:

 • Tilsyn på samhandlingsreformen – utskrivningsklare pasienter.
 • Kommunereformen – oppnevning av medlemmer til den lokale styringsgruppen.
 • Innbyggerundersøkelsen – se presentasjon.

Marit Voll – Ønsker sak i neste formannskap om oppnevning av gruppe som kan se på den politisk organiseringen før neste valgperiode

    
 
Til toppen av siden

Publisert: 06.03.2015 13:29 Sist endret: 17.02.2021 10:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS