Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.04.2015 - PS 40/15 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref : 2017/785 - /231

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.04.2015 27/15
Formannskapet 16.04.2015 40/15
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:
2015/2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart Ulvilla
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
   

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging nytt vannledningsnett Vinne
   

2018:

 • Rehabilitering sentrum
 • Div.tiltak vannrenseanlegg
 • Planlegging av nye høydebasseng Hallia/Ulvilla
 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Oppgradering av reservevann Leklem
   

Avløp:
2015/2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
   

2017:

 • Avløpsanlegg Fætta
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging avløpsnett Vinne
   

2018:

 • Rehabiltering av ledningsnett sentrum
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Avløp Vinne
   

Kommunestyret ber om at gjøres en årlig revidering av tiltaksplan.

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2013 og 2014):
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

 • Nytt desinfeksjonsanlegg Verdal Vannverk basert på UV. Gammelt desinfeksjonsanlegg basert på klorgass (Fra 1982) fjernet. Anleggskostnad 3,6 mill.kr. Ferdigstilt 2013.
 • Vannforsyning Ørin sør industriområde inkl.reservevannsledning mot Levanger. Anleggskostnad 0,7 mill.kr. Ferdigstilt 2013.
 • Renovering av vannledningsnett Ørmelen i Setervegen, Skogvegen og Furuvegen. Anleggskostnad 4,9 mill.kr.
 • Vannforsyning på vest og nordøstsiden av Leksdalsvatnet mot Steinkjer grense. Anleggskostnad 2,2 mill.kr. Ferdigstilt 2013.
 • Vannledning Havnevegen. Sanering av eksisterende eternittledning i forbindelse med bygging av ny gang/sykkelveg langs Havnevegen. Anleggskostnad 1,4 mill.kr.
 • Ny vannledning Holte–Minsaas til erstatning for eksisterende eternittledning. Lagt i forbindelse med bygging av gang/sykkelveg Holte-Minsaas. Anleggskostnad 4,3 mill.kr.
 • Vannledningsarbeider Nordbergshaugen. Anleggskostnad 1,6 mill.kr.
   

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 18,7 mill.kr.

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2013 og 2014):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

 • Sanering eksisterende kloakk Ørmelen, etappe 4, Setervegen, Skogvegen og Furuvegen. Anleggskostnad 8,9 mill.kr.
 • Ny kloakk Ørin sør på industriområdet. Anleggskostnad 1,8 mill.kr.
 • Planlegging nytt avløpsanlegg Leksdal. Kostnad 0,3 mill.kr
 • Nytt avløpsanlegg Fleskhus/Nordbergshaugen. Anleggskostnad 0,7 mill.kr.
 • Ny sentrifuge (slamavvanning) Ørin renseanlegg. Anleggskostnad 3,6 mill.kr.
 • Planleggingkostnader sanering av eksisterende avløpsanlegg Volhaugvegen/Garpa/Lein. Kostnad 0,2 mill.kr
 • Nytt avløpsanlegg Minsaas-Bakketun. Lagt i forbindelse med gang/sykkelvegprosjekt Holte-Minsaas. Kostnad 5,4 mill.kr.
 • Ny kloakkbil/tømmeanlegg bobiler og campingvogner: 1,2 mill.kr
   

Total investeringskostnad avløp siste 2 år: 22,1 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2009-2015.

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Årsavgift m3 10,04 10,04 10.04 10.04 10,04 10,24 11,26
Fastledd 500 525 525 525 525 525 525
Rente % 3,71 3,46 3,24 2,44 2,63 2,52 ukjent
Fond 1/1 -1.538.265 597.017 2.194.350 2.834.175 2.496.135 101.927 802.075

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 12 % fra 2009 til 2015. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. Det kan bemerkes at årsavgift vann ikke økte i perioden 2009 – 2013, men har i de to siste år blitt økt med 12 % for å komme opp på selvkost.

Vannforsyningssektoren gikk i 2014 med overskudd på ca. kr.700.000,- noe som tilsier at vi nå har kommet på selvkost igjen. Dette innebærer at det neppe kreves økning av vannavgiften i 2016.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2009-2015.

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Årsavgift m3 17,08 16,58 16,58 16,58 19,07 20,98 21,40
Fastledd 525 525 525 525 525 525 525
Rente % 3,71 3,46 3,24 2,44 2,63 2,52 ukjent
Fond 1/1 1.470.343 2.855.136 3.962.809 1.333.168 -1.578.317 -23.114 1.913.369


Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 25 % fra 2009 til 2015. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009.

I 2011 og 2012 gikk avløpssektoren med et forholdsvis stort underskudd. På grunn av at kommunen har et negativt resultat på avløpssiden så en seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam er en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene går avløpssektoren med overskudd igjen. Dette medfører at en ikke kan forvente seg økning på årsavgiften for avløp for 2016.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for 2012 og 2013 og 2014 er rekordlav. Dersom rentene stiger vil dette medføre en økning på avgiftene. Fra og med 2015 innføres det nye retningslinjer for fastsettelse av kalkylrente noe som kan medføre en svak økning av rentekostnader i forhold til de senere år.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150 m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

 • Verdal: Kr.5.949,- eks.mva (Kr.7.436,- inkl.mva)
 • Levanger: Kr.5.385,- eks.mva (Kr.6.731,- inkl.mva)
 • Steinkjer: Kr.5.356,- eks.mva (Kr.6.695,- inkl.mva)
 • Inderøy: Kr.5.525,- eks.mva (Kr.6.907,- inkl.mva)
   

For 2015 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn sammenlignbare nabokommuner. På skrivende tidspunkt kan det se ut som at vi ikke trenger å øke avgiftene for 2016. Dette kan medføre at vi vil ligge på ca. samme avgiftsnivå som de andre Innherredskommunene i 2016.

Planlagte investeringer innen vannforsyning;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 7,0 mill.kr. resterende år til investeringer innenfor vannforsyningssektoren.

 • For sikring av vannforsyningen planlegges ny ledning Hammer – Lein samt oppgradering av reservevannsledning mot Leklem samt reservevannstilkobling til Levanger vannverk. Nedenfor er det satt opp noen grove kostnadsestimater. I tillegg har sterkt økende vannforbruk ved TINE medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til 400000 m3/år i 2014. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2014. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukende industribedrift til på Ørin vil vi snart komme opp i kapasitetstaket.
  - Anslått kostnad Hammer-Lein: 3 mill.kr.
  - Reservevann Leklem: 5 mill.kr
  - Reservevann Levanger: 8 mill.kr
  - Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg: 0,5 mill.kr
   
 • For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne samt Ulvilla som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk.
  Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Vannforsyning Ulvilla 1.byggetrinn: 8 mill.kr
  - Vannforsyning Vinne. 3 mill.kr
   
 • Utskifting av dårlig ledningsnett i sentrum og Fætta:
  - Utskifting av eksisterende vannledninger Fætta: 6 mill.kr
  - Utskifting av vannledningsnett sentrum: 3-5 mill. årlig
   

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 9,0 mill. årlig i neste 4-årsperiode.

 • Midlene er planlagt benyttet til kloakk Fætta, Leksdal og Vinne. For tilknytning av mer kloakk fra Leksdal er det nødvendig med bygging av ny avløpsledning Volen-Stiklestad. Dette på grunn av at renseanlegget i Vuku nå begynner å få maks belastning av hva det er dimensjonert for og det vi har utslippstillatelse til. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Avløp Fætta: 12 mill.kr
  - Leksdal, 1.byggetrinn: 8 mill.kr
  - Vinne: 5 mill.kr
   
 • I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Etappe 4 på Ørmelen ble ferdigstilt i 2014. Neste planlagte etappe er sanering av kloakk i Volhaugvegen fra Nordgata og opp til Bakketun.
  - Rehabiltering årlig: 5 mill.kr
   
 • I tillegg holder kommunen på med planer for sanering av Akerkloakken slik at den blir pumpet til Ørin renseanlegg. I dag går kloakken fra Aker inn på en slamavskiller og deretter rett på fjorden. Det er ikke funnet rom for dette i 4-årsperioden.
   

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet.

Som en ser er det mange tiltak som står for tur. Spesielt må en se på om det er riktig å øke investeringstakten innenfor vannforsyning. Dette vil eventuelt bli gjort i forbindelse med revidering av økonomiplanen

Vurdering:
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:
2015/2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart Ulvilla
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
   

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging nytt vannledningsnett Vinne
   

2018:

 • Rehabilitering sentrum
 • Div.tiltak vannrenseanlegg
 • Planlegging av nye høydebasseng Hallia/Ulvilla
 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Oppgradering av reservevann Leklem
   

Avløp:
2015/2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
   

2017:

 • Avløpsanlegg Fætta
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging avløpsnett Vinne
   

2018:

 • Rehabiltering av ledningsnett sentrum
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Avløp Vinne
   

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.04.2015 09:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS