Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.04.2015 - PS 41/15 Hovedplan veg med handlingsplan for 2015

Saksbehandler: Oddvar Govasmark

Arkivref : 2015/1516 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.04.2015 28/15
Formannskapet 16.04.2015 41/15

 
Rådmannens innstilling: 

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre framover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.
   
 2. Følgende prioriteringer vedtas for 2015, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr. Alle tall inkludert mva:
   
  Prioritet 1:
  Gangveg ved Forbregd-Lein barnehage, asfaltering og belysning, ca. kr. 155.000,-
  (tilskudd fra fylkeskommunen med 155.000,-)
   
  Prioritet 2:
  Fotgjengerundergang i Lysthaugen, asfaltering, ca. kr. 45.000,-
  (tilskudd fra fylkeskommunen med ca 45.000,-)
   
  Prioritet 3:
  Markavegen, vegrekkverk og grøfting, ca. kr. 500.000,-
   
  Prioritet 4:
  Prærien/Garpa/Ørmelen, gatelys, ca. kr. 900.000,-
   
  Prioritet 5:
  Sundbyvegen, rehabilitering i lengde ca 430 meter, ca. kr. 400,000,-
   
  Prioritet 6:
  Holmlibakkan, rehabilitering med forsterkning, grøfting, mv. ca. kr 500.000,-
   
  Prioritet 7:
  Bru Sørenget Sul, Ny bru, ca. kr 200.000,-
   
  Prioritet 8:
  Veg Hellmoen, Kluksbakkan, Moavegen, Kallgården, grøfting mm. ca. kr 500.000,-
   
  Prioritet 9:
  Uforutsette og akutte skader på veger og gater med tilhørende utstyr ca kr 800.000,-
   

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Samlet arbeidsdokument hovedplan for veg med vedlegg. 

Saksopplysninger:
Hovedplan Veg beskriver målsettinger, strategier og tiltak innenfor vegsektoren i Verdal kommune. Samferdsel er en grunnleggende basisaktivitet i samfunnet. Et godt utbygd og fungerende vegnett har stor betydning for innbyggernes hverdag. Vegnettets form og funksjonsevne er svært variabel. Planen omfatter både kortsiktige og langsiktige tiltak, og vil være et viktig dokument i forbindelse med kommunens økonomiske prioriteringer. Hovedplanen er utarbeidet i samsvar med temaveileder for slike planer utgitt av Norsk Kommunalteknisk Forening (1997).

Hovedplan veg med tiltaksplan for 2014 ble behandlet i Komite plan og samfunn i sak PS 014/14 og følgende vedtak ble fattet:

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre framover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.
   
 2. Følgende prioriteringer vedtas for 2014, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr.:
  Prioritet 1: Bollgardssletta, asfaltering, kostnad ca. kr 600.000,-
  Prioritet 2: Markavegen vegrekkverk, kostnad ca. kr 400.000,-
  Prioritet 3: Prærien/Garpa utskifting av 30 lysstolper, kost ca. kr 600.000,-
  Prioritet 4: Hellmovegen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkvegen, grøfting og grøftrens, kostnad ca. kr 200.000,-
  Prioritet 5: Møllegata, reasfaltering, kostnad ca. kr 500.000,-
  Prioritet 6: Mange veger: gatenavskilt, kostnad ca. kr 300.000,-
  Prioritet 7: Flåttaenget i lengde ca. 100 meter, kostnad ca. kr 200.000,-
  Prioritet 8: Sundbyvegen i lengde ca. 430 meter, kostnad ca. kr 750.000,-
   
  Samlet kostnad for tiltakene over er kr. 3.550.000,-. Mva kommer i tillegg.
   

Gjennomføring av planen viser slikt resultat med hensyn på prioriterte tiltak:

 • Prioritet 1: Bollgardssletta, utført med kostnad ca kr 800.000,-.
 • Prioritet 2: Markavegen vegrekkverk, ikke utført.
 • Prioritet 3: Prærien/Garpa gatelys, ikke utført.
 • Prioritet 4: Hellmovegen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkvegen, rehabilitering av Hellbakkvegen utført med kostnad ca kr 960.000,-.
 • Prioritet 5: Møllegata reasfaltering, utført med kostnad ca kr 400.000,-
 • Prioritet 6: Mange veger: gatenavskilt, ikke utført.
 • Prioritet 7: Flåttaenget, utført med kostnad ca kr 280.000,-.
 • Prioritet 8: Sundbyvegen, ikke utført.
   

Det over viser et samlet forbruk på ca kr 2.440.000,- inkludert mva.

De resterende 1.110.000,- av investeringsmidlene er benyttet til:

 • Trafikksikkerhetstiltak, fartshumper i Forbregd-Lein og «fartstavle» kr. 96.000,-
 • Asfaltering i jernbaneundergang Nordåkeren kr. 80.000,-
 • Asfaltering i deler av Skjørdalsskaret kr. 320.000,-
 • Asfaltering i Fløytarvegen ved bensinstasjonen kr. 80.000,-
 • Rehabilitering av Smedveita kr. 80.000,-
 • Gatelys i Lysthaugen kr. 150.000,-
 • Kjøp av tjenester vedrørende beregning av bæreevne til bruer kr 75.000,-
 • Kjøp av tjenester vedrørende gatebruksplan Verdal sentrum kr. 314.000,-
   

Alle tall er avrundet og må betegnes som ca.

Det er ikke avsatt spesielle midler til trafikksikkerhetstiltak og slike tiltak ble derfor ført på investeringsbudsjettet. Asfaltering for deler av Nordåkeren, Skjørdalsskaret og Fløytarvegen ble gjennomført som akuttiltak mot skader som ble synlige etter vintersesongen. Smedveita ble istandsatt som følge av arbeider med utskifting av v/a-anlegg i vegen. I lysthaugen ble det komplettert noe gatelys ut fra trafikksikkerhetshensyn, blandet trafikk (også skoleveg), uten fortau. Det er ikke satt opp egen budsjettpost til utarbeidelse av gatebruksplan for Verdal sentrum. Oppgradering av Hellbakkvegen ble vesentlig dyrere enn planlagt, dette fordi vegen med tilbehør var i dårligere forfatning enn forventet. I tillegg ble hele vegstrekningen rehabilitert noe som ikke var med i opprinnelig kostnadsoverslag.

Forslag til tiltaksplan for 2015:
Både foreslått prioritet 1 og 2 er nye på lista, men blir foreslått fordi Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg har innvilget tilskudd til tiltakene. Det er derfor ekstra viktig å få dem gjennomført i år slik at vi ikke mister tilskuddene. Egenandelen er satt til 50 % , samlet tilskudd kan utgjøre kr 200.000,- inkl mva.

Prioritet 3 Markavegen, prioritet 4 Prærien/Garpa og prioritet 5 Sundbyvegen er en videreføring av tidligere prioriterte tiltak. Endret tall for kostnader gjenspeiler endret omfang og/eller metode for istandsetting.

Prioritet 6 Holmlibakkan er fremmet fordi vegen er i dårligere stand enn forutsatt, grøfting vil ikke være tilstrekkelig.

Prioritet 7 gjelder behov for ny Sandneset bru ved Sørenget i Sul.

Prioritet 8 anses som en videreføring fra tidligere prioriterte tiltak, men med større innsats på grunn av registrert behov.

Prioritet 9 anses som nødvendig for å dekke uforutsette hendelser og skader på veg og vegutstyr. Drift- og vedlikeholdsbudsjettet er så presset at det vanskelig kan dekke slike forhold.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.04.2015 09:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS