Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.04.2015 - PS 42/15 Makeskifte av areal i Verdal sentrum- avtale om makeskifte mellom Verdal kommune og Coop Inn-Trøndelag SA

Saksbehandler: Ingunn Riseth

Arkivref : 2015/2001 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.04.2015 42/15
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling: 

  1. Verdal kommune og Coop Inn-Trøndelag SA makebytter areal i Verdal sentrum slik saksutredningen og forslag til avtale om makeskifte legger opp til, jf. vedlegg.
     

Vedlegg: 
Avtaleforslag med kartskisser som viser hvilke areal det er aktuelt å skifte.

  1. Avtale om makeskifte
  2. Vedlegg 1 til avtale
  3. Vedlegg 2 til avtale
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Verdal kommune skal realisere nytt bygg for Nord-Trøndelag teater i Verdal sentrum. Det er tidligere gjennomført forhandlinger med Coop Inn-Trøndelag SA om kjøp av tomt som ligger helt inntil Framgården (parkeringsplassen foran bygget). Dette alternativet ble ansett som mindre aktuelt på grunn av at tomtearealet ble for lite.

Like før jul fikk imidlertid kommunen et nytt tilbud fra Coop Inn-Trøndelag SA, hvor kommunen ble tilbudt hjørnetomta mellom Domus og parkeringsplassen foran Framgården. Dette er et tomteareal som ligger i nær tilknytning til Tindved, og som fremstår som veldig aktuelt for bygging av nytt teaterhus.

Under forhandlingene kom det også frem at Coop Inn-Trøndelag SA har ønsker om å kjøpe tomtegrunn av Verdal kommune. Partene har funnet det hensiktsmessig at de parallelle ønskene om å erverve areal fra hverandre kan gjennomføres ved avtale om makeskifte.

Makeskiftet som foreslås er at Verdal kommune avstår et areal på 1910 kvm som består av gnr. 16 bnr. 297 og del av gnr.19 bnr. 384, mot at Coop Inn-Trøndelag SA avstår et areal på 1658 kvm som består av gnr. 19 bnr. 48.

Området som Coop Inn-Trøndelag SA skal overta er i all hovedsak regulert i kommunedelplan for Verdal By. Reguleringsformål i delplanen er «trafikkareal» (veg, parkering, jernbane, havn). I plankartet vises det til PBL § 20-4, 1. ledd nr. 6. En mindre del av området er regulert til «Offentlig trafikkområde» (kjøreveg/annen veggrunn), gjennom reguleringsplanen for Nordåkeren – Johs. Bruns gate.

Området som kommunen skal overta er regulert gjennom reguleringsplan for Kvartalet Minsaas plass/Sørgata. Her er reguleringsformål spesialområde - privat vei og privat parkering - i underetasje og kombinerte formål -bolig/forretning - over bakken.

Kommunedelplanen skal revideres/fornyes, sannsynligvis i år. Det er igangsatt arbeid med ny reguleringsplan for det området kommunen skal ta over. Det tas sikte på å få behandlet ny reguleringsplan i løpet av våren i år.

Vurdering:
Verdal kommune og Coop Inn-Trøndelag SA ønsker å inngå en avtale om makeskifte.

Størstepartene av arealet som kommunen ønsker å bygge nytt teaterhus på, eies av Coop Inn-Trøndelag SA, og deler av området som Coop Inn-Trøndelag SA ønsker å kjøpe eies av Verdal kommune. En avtale om makeskifte vil derfor dekke begge partene sitt behov for fremtidig areal.

Partene har drøftet vilkårene for en eventuell makeskifteavtale og har på det grunnlag utarbeidet et utkast til avtale, jf. vedlegg. Her blir området for makeskifte skissert, og det fremgår at Coop Inn-Trøndelag SA overtar et noe større areal enn hva de gir fra seg til kommunen.

Verdien av de to arealene opp mot hverandre vurderes som relativt likeverdige. I denne sammenheng er det sett hen til hva lignende sentrumsareal er omsatt for, og kvadratmeterpris er satt etter beste skjønn til 1000 kr. Det er likevel slik at Verdal kommune avstår et større tomteareal enn hva Coop Inn-Trøndelag gjør. Coop Inn-Trøndelag SA overfører differansen mellom tomtenes verdi til Verdal kommune. Differansen er beregnet til 252.000 kr.

Ut over dette skal hver av partene dekke egne utgifter til dokumentavgift og tinglysingsgebyr som påløper ved overskjøting av eiendommene. Omkostninger i forbindelse med fradeling og opprettelse av eget gnr/bnr for tomt som erverves av Coop Inn-Trøndelag SA dekkes av Verdal kommune.

Det vil bli undersøkt om kostnader til dokumentavgift kan unngås ved at makeskiftet gjennomføres med bistand fra jordskifteretten som et minnelig jordskifte etter jordskifteloven §§ 82 og 83. Det må imidlertid tas høyde for at det kan bli aktuelt å betale dokumentavgift, da det ikke er sikkert at jordskifteretten vil anse vilkårene i §§ 82 og 83 som oppfylt.

Arealet som Verdal kommune skal avstå til Coop Inn-Trøndelag SA er en sentrumstomt som i dag benyttes til parkering. Rådmannen ser ikke noen betenkeligheter ved at kommunen gir fra seg den styringsmuligheten man ville hatt over denne tomten som grunneier. Det bemerkes bl.a. at området er regulert til «trafikkareal» og at det ikke er aktuelt med bebyggelse på tomten.

Konklusjon:
Verdal kommune og Coop Inn-Trøndelag SA makebytter areal i Verdal sentrum slik saksutredningen og forslag til avtale om makeskifte legger opp til, jf. vedlegg.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.04.2015 10:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS