Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.05.13 - PS 47/13 - Videreføring av investeringsmidler fra budsjettåret 2012 til 2013

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref :  2012/7958 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.05.13 47/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:
I henhold til nye retningslinjer er investeringsbudsjettet 1-årig. Ledige investeringsmidler fra forrige år må rebudsjetteres året etterpå. Verdal kommunestyre avsetter derfor midler til følgende investeringstiltak på investeringsbudsjettet for 2013.

 • Verdalsøra Barne- og ungdomsskole: 8,0 mill. kr
 • Verdal Bo og helsetun:                       7,5 mill. kr
 • Jernbaneundergangen:                        0,5 mill. kr
 • Skatepark:                                        1,0 mill. kr
 • Vektergata 7-9:                                4,0 mill. kr
   
 • Totalt:                                             21,0 mill.kr
   

Ovennevnte investeringer finansieres slik:

 • Låneopptak 16,8 mill.kr.
 • Momskompensasjon 4,2 mill.kr.
   

Utvidelse av aksjekapital Tindved (2,5 mill. kr.) finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Utbygging av boligfelt Forbregd/Lein finansieres slik:

 • Bruk av ubundet kapitalfond 3,2 mill.kr
 • Momskompensasjon: 0,8 mill.kr
   

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de vedtatte budsjettjusteringer.

Vedlegg:

 • Kopi av F-sak 3/13
 • Kopi av K-sak 4/13
 • Kopi av K-sak 89/12
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til nye retningslinjer er investeringsbudsjettet 1-årig. Ledige investeringsmidler fra forrige år må rebudsjetteres året etterpå. Nedenfor er det satt opp en liste over investeringsprosjekt som må rebudsjetteres.

Tiltak 5156 Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall og svømmehall.
Som meddelt i F-sak 3/13 vil total utbyggingskostnad for dette prosjektet ligge på ca.337.mill.kr.

Det er derfor behov for å få rebudsjettert 8,0 mill.kr på dette prosjektet i 2013. Med dette er det store skoleutbyggingsprosjektet på Verdalsøra fullfinansiert.

Tiltak 5183 Verdal Bo og Helsetun, Brannsikringstiltak samt Velferdsteknologi.
Det har vært avsatt midler til pålagt brannsikring av Verdal Bo og Helsetun over flere år. I tillegg har en ved anbudsutarbeidelsen tatt inn arbeider på el/It/ventilasjon i forbindelse med Velferdsteknologiprosjektet ved Helsetunet. Arbeidene har nå vært ute på anbud. Kostnadsramme for prosjektet etter anbudsinnhenting ligger på 7,5 mill.kr. dette beløp foreslås rebudsjettert for 2013.

Tiltak 5128 Jernbaneundergangen
Viser til K-sak 4/13 hvor mottatte BRA-midler pålydende 0,5 mill.kr skulle benyttes til diverse tiltak i parken.

Skatepark Verdal, tiltak 4511
Det avsettes 1,0 mill.kr til dette formål på investeringsbudsjettet for 2013.

Vektergata 7-9, tiltak 5106
Det vises til K-sak 89/12. I denne sak ble det avsatt 4,0 mill.kr til ferdigstillelse/klargjøring av Vektergata 7-9. Dette beløp rebudsjetteres på investeringsbudsjettet for 2013.

Aksjekapital Tindved
Kommunestyret behandlet i sak 106/12 spørsmålet om kapitaltilførsel til Tindved kulturhage AS. Kommunestyret vedtok i denne saken å tilføre 2,5 millioner kroner i ny aksjekapital finansiert ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Utvidelsen ble ikke gjennomført i 2012, og midlene til tiltaket må med bakgrunn i dette refinansieres i 2013.

Utbygging av boligfelt Forbregd/Lein, tiltak 5123.
Arbeidene med opparbeidelse av kommunaltekniske hovedanlegg vil bli sendt ut på anbud rundt sommerferien. For finansiering av dette avsettes det 4,0 mill.kr på investeringsbudsjettet for 2013. Det må bevilges ytterligere midler over budsjettet for 2014. Investeringen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond..

Vurdering:
I henhold til nye retningslinjer er investeringsbudsjettet 1-årig. Ledige investeringsmidler fra forrige år må rebudsjetteres året etterpå. Rådmannen foreslår at følgende investeringer rebudsjetteres for investeringsbudsjettet for 2013.

 • Verdalsøra Barne- og ungdomsskole: 8,0 mill.kr
 • Verdal Bo og helsetun:                       7,5 mill.kr
 • Jernbaneundergangen:                        0,5 mill.kr
 • Skatepark:                                        1,0 mill.kr
 • Vektergata 7-9:                                4,0 mill.kr
   
 • Totalt:                                             21,0 mill.kr
   

Ovennevnte investeringer lånefinansieres.

Utvidelse av aksjekapital Tindved (2,5 mill. kr.) finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Utbygging boligfelt Forbregd/Lein finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond og bruk av momskompensasjon med samlet 4,0 mill. kroner..

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.05.2013 13:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS