Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.05.13 - PS 48/13 - Kommunal tomte- og boligpolitikk

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref :  2013/2835 - /613

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 14.05.2013 32/13
Formannskapet 16.05.2013 48/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar vurderingene til etteretning, og ber samtidig rådmannen se på videre utvikling av den kommunale rollen inn mot neste økonomiplanperiode.

Tomteområdet som prioriteres blir Leklemsåsen. Samtidig bør det undersøkes også andre muligheter/områder for tomteutvikling, for eksempel i Vinne. Engasjementet starter med snarlig kontakt med aktuelle grunneiere.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I sak PS 118/12 Budsjett og økonomiplan 2013 – 2016 – Verdal kommune ble det vedtatt blant annet:

Kommunal tomte – og boligpolitikk.
Verdal kommunestyre har over tid understreket behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig – og tomtepolitikken også utover den igangsatte satsingen på det boligsosiale området. Det konstateres at det ikke er funnet rom for å kunne prioritere ny stilling innen dette sterkt etterspurte området.
Rådmannen bes legge fram sak for politisk behandling der det redegjøres for hvordan denne utfordringen er tenkt løst innenfor eksisterende rammer for kompetanse og kapasitet.

Det vises også til sak 38/12 i formannskapet og til sak 68/12 og 56/12 i henholdsvis formannskapet og kommunestyret.


Vurdering:
Eksisterende rammer og kompetanse:
Den mer aktive rolle som kommunen ønsker å ta i bolig- og tomtepolitikken vil fortrinnsvis bli gjennomført av kommunens virksomhetsområde teknisk drift innenfor eksisterende rammer med kompetanse og kapasitet. Virksomhetsområdet har særlig kompetanse innenfor de tekniske fag en slik rolle krever. Virksomhetsområdet har i tillegg innkjøpskompetanse i samarbeid med økonomienheten i samkommunen. Det kan og skal i tillegg samarbeides med andre deler av kommuneorganisasjonen. Utfordringen vil i hovedsak være å frigjøre tilstrekkelige resurser fra daglige driftsoppgaver til den mer aktive rollen i bolig- og tomtepolitikken.

Kommunens involvering og utviklerrolle:
Fra regjeringens side legges det opp til at kommunene skal få krav om å tilrettelegge for bygging. I tillegg varsles det at planleggingen skal bli raskere og mer effektiv. Blant annet skal innsigelsesmyndighetene samordnes av Fylkesmannen. Det vises til boligmeldingen som ble lagt fram tidligere i år.

Kommunens rolle kan variere fra arealplanlegging til utbygging og salg foruten myndighetsutøvelse. Når kommunen ser for seg en mer aktiv rolle i bolig – og tomtepolitikken også utover den igangsatte satsingen på det boligsosiale området, antar rådmannen at det også kan gjelde tomteutvikling fram til byggeklare tomter. Den økte aktiviteten fra kommunens side bør starte med kontakt mot aktuelle grunneiere.

Aktuelle tomteområder for utvikling:
I kommuneplanens arealdel er det vist nye boligområder. Det gjelder Leirdal i Leksdalen (B01) med ca 12 boliger, Musumsåsen i Leksdalen (B02) med ca 20 boliger, Leklemsåsen (B03) med ca 80 boliger og Kulstad i Vuku (B04) med ca 10 boliger.

Leklemsåsen vil dermed være det nye store området i Verdal kommune for bygging av boliger. For å åpne dette området for bygging vil det være behov for utarbeidelse av reguleringsplan(er), detaljplanlegging og opparbeidelse av veg, vann og avløp med mer. Dette krever både kapital og arbeidsinnsats.

Innenfor kommunedelplanen for Verdal By er det vist nye byggeområder for boliger på Nestvold og i Vinne.

Prioriteringer:
Tomteområdene nærmest Verdal by, som Nestvold og Vinne, er sannsynligvis de som er lettest å få utbygd i privat regi. Områdene ligger nært eksisterende infrastruktur og det kan forventes noe større etterspørsel etter sentrumsnære tomter. Området Nestvold er under utvikling av private der Byggmester Grande er engasjert.

Dersom kommunen skal engasjere seg i tilrettelegging fram til byggeklare tomter, er det nærliggende å tenke seg at Leklemsåsen blir prioritert. Dette fordi feltet er forholdsvis stort, ligger delvis i bratt berggrunn og utbygging av nødvendig infrastruktur i området vil kreve forholdsvis stor innsats. Det kan derfor antas at dette feltet kan være vanskelig å få bygd ut i privat regi. Det må nevnes at første etappe i feltet er utbygd allerede og at det har skjedd i privat regi. Vi ser imidlertid ikke konkrete tegn på at det er aktuelt for noen privat part å fortsette utbyggingen snarlig.

Konklusjon:
Kommunen engasjerer seg i tilrettelegging fram til byggeklare tomter. Tomteområdet som prioriteres blir Leklemsåsen. Samtidig bør det undersøkes også andre muligheter og områder for tomteutvikling, for eksempel i Vinne. Engasjementet starter med snarlig kontakt med de aktuelle grunneierne..


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.05.2013 13:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS