Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.05.13 - PS 53/13 -Gerd Janne Kristoffersen - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2013/2919 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.05.13 53/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Gerd Janne Kristoffersen om fritak fra kommunale verv gjeldende fra og med 1. oktober 2013.
 2. Kirsten Johansson Malmo rykker opp som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet fra og med 1. oktober 2013.
 3. Nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget fra 1. oktober 2013:
   

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Gerd Janne Kristoffersen søker i brev datert 26.04.2013 om fritak fra kommunale verv for Arbeiderpartiet/fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti pga. tiltredelse i stilling som assisterende fylkesmann fra 1. oktober 2013.

Gerd Janne Kristoffersen er innvalgt som:

 • Medlem i kommunestyret
 • 3. varamedlem i kontrollutvalget
   

Gerd Janne Kristoffersen er innvalgt på fellesliste AP/KRF som har følgende medlemmer/varamedlemmer i kontrollutvalget:

Medlemmer: Varamedlemmer:

 1. Rolf Tømmerås (AP)
 2. Marita Nergård Gustad (KRF)
 3. Bjørn Holmli (AP)
   

Varamedlemmer

 1. Jon Sellæg (AP)
 2. Svein J. Svensson (AP)
 3. Gerd Janne Kristoffersen (AP)
   

Kommunelovens § 15, nr. 1 har slik ordlyd:

Ǥ 15. Uttreden. Suspensjon.

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.»

Kommunelovens § 14 nr. 1 b Valgbarhet har slik ordlyd:

«1b. Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.»

Rådmannen vil ut i fra ovenstående tilrå at søknaden om fritak fra kommunale verv imøtekommes.

Felleslista AP/KRF bes i formannskapets møte fremme forslag på nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Her bes felleslista merke seg følgende når det gjelder hvem som er utelukket fra valg til kontrollutvalget, jfr. Kommunelovens § 77 nr. 2 Kontrollutvalg:

«2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.».

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.05.2013 14:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS