Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.10.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 16.10.2014
Tid : 10:40 - 13:35
Til stede : 9 til stede. Ole G. Hallager fratrådte som inhabil i sak 90/14 – til stede 8 representanter


Det ble i slutten av møtet reflektert rundt kommunereformen og orientert om hva som har skjedd siden siste gjennomgang. Det bør fattes vedtak om valg av utredningsalternativ før jul. Formannskapet med gruppeledere innkalles som arbeidsgruppe før formannskapets møte 6. november. Rådmann lager til den tid notat med forslag til utredningsalternativ. Dette settes også opp som egen sak til formannskapet den 6. november. Endelig vedtak på dette skal skje i kommunestyret.

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 84/14 Godkjenning av møteprotokoll 18.09.2014 Protokoll
PS 85/14 Økonomirapportering 2. tertial Verdal kommune Protokoll
PS 86/14 Samlet gjennomgang av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune Protokoll
PS 87/14 Utredning omsorgsboliger for demente Protokoll
PS 88/14 Høringssvar på Helse Nord-Trøndelag sin utviklingsplan 2030 Protokoll
PS 89/14 MOT  Protokoll
PS 90/14 Coop Inn-Trøndelag - Søknad om salgsbevilling for øl ved Coop Extra Verdal Protokoll
PS 91/14 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 16.10.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Trude Holm SP Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Bita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utvalgssekr./kons.  


 

 

PS 084/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 9. oktober 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 9. oktober 2014 godkjennes.  

 

PS 085/14 Økonomirapportering 2. tertial Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2014

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.14 til etterretning.
 2. I kommunestyresak 68/14 ble det vedtatt reduksjon i virksomhetenes rammer tilsvarende kr 6,517 mill til omfordeling. Rådmannen foreslår at disse fordeles slik:
  - 2 mill til skole/sfo som følge av ikke gjennomførte strukturtiltak, jfr økonomiplan
  2014–2017.
  - 2,517 mill til Ressurssenter oppvekst. Plasseringskostnad barnevern, volumøkning.
  - 1,5 mill til Nav, vedrørende økonomisk sosialhjelptiltak
  - 0,5 mill til Hjemmetjenesten (økt volum, inntektsbortfall)
 3. Investeringsbudsjettet foreslås endret:
  - Avsetning til ungdommens hus reduseres med 12 mill kr.
  - Avsetning bofellesskap funksjonshemmede reduseres med 11,5 mill.
  - Avsetning til kjøp av bolig til sogneprest, reduseres med 2,5 mill kr.
  - Avsetning til skatepark økes med 2 mill kr.
  - Utvidelse Ørin industriområde økes med 1 mill kr.
  - Sanering spredt avløp økes fra 4 til 7 mill kr.
  - Tiltak hovedplan vannforsyning økes fra 6 til 7 mill kr.
   
  Samordnet fører dette til en reduksjon i investeringsbudsjettet på 19 mill kr. Dette medfører følgende endringer i finansieringsplanen:
  - Redusert låneopptak, 18,1 mill kr
  - Redusert momskompensasjon, 3 mill kr
  - Økte tilskudd, 1,3 mill kr
  - Bruk av kapitalfond, 0,8 mill kr

 

 

PS 086/14 Samlet gjennomgang av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar utredningen til etterretning.
 2. Tiltak og ressursbruk videre vurderes i økonomiplan 2015 – 18 på lik linje med andre prioriteringsutfordringer.

 

 

PS 087/14 Utredning omsorgsboliger for demente Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal tar Utredningsrapporten: Omsorgsboliger for personer med demens til etterretning, og legger denne til grunn for videre arbeid med tjenesteutviklingen for målgruppen.

 

 

PS 088/14 Høringssvar på Helse Nord-Trøndelag sin utviklingsplan 2030 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Formannskapet i Verdal slutter seg til rådmannens høringsuttalelse.

 

 

PS 089/14 MOT Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Formannskapet tar utredningen til etterretning.

MOT som virkemiddel må sees sammen med de øvrige tiltak iverksatt fra 2002 i forbindelse med arbeid med økonomiplan 2015-18.

 

 

PS 090/14 Coop Inn-Trøndelag - Søknad om salgsbevilling for øl ved Coop Extra Verdal Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2014

BEHANDLING: 
Ole Gunnar Hallager tok opp sin habilitet, er medlem av styret i Coop Inn-Trøndelag.
Ved votering ble Ole Gunnar Hallager enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6 e.
Til stede: 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Coop Inn-Trøndelag SA, org.nr. 938 548 005 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Coop Extra Verdal.
 2. Bevillingen gis ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
 3. Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingshaver: Coop Inn-Trøndelag SA.
  Styrer for bevillingen: Rolf Arne Staberg.
  Stedfortreder for bevillingen: Ikke ansatt ennå. Det forutsettes at søknad om godkjenning blir sendt så snart dette er på plass

 

 

PS 091/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2014

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Framlegging av økonomiplan og budsjett vil bli den 6. november.
 • Forslag til statsbudsjett 2015.
 • Tertialrapport s. 44 – timer spesialundervisning.

Ordfører orienterte om:

 • TV-aksjon 2014 – bevilget kr10.000,- tidligere. Varaordfører leder komiteen. Ordfører, varaordfører og komiteleder har ansvar for å ringe rundt til bedrifter for støtte. Folkevalgte er oppfordret til å være med som bøssebærer

 
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 17.02.2021 10:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS