Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.10.2013 saker (80-90)

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 17.10.2013
Tid : 10:00 - 14:40 
Til stede : 9 representanter. F.o.m. sak 88/13: Tor- Petter Abelsen fikk permisjon – Ove Morten Haugan tiltrådte. Anne Grete Valbekmo fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Før møtet var formannskapet på frokostmøte i Verdal Næringsforum BAI-gruppen fra kl. 08.00 til kl. 10.00 på VIP-senteret.

Mellom kl. 11.30 og 13.30 ble det avviklet lunsj og eiermøte med VekstTorget. Formannskapet tiltrådte igjen kl. 13.30.  


Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 80/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.09.2013 Protokoll
PS 81/13 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Verdal kommune Protokoll
PS 82/13 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 Protokoll
PS 83/13 1721/1/1 - Leklemsåsen  byggeområde - områderegulering Protokoll
PS 84/13 1721/283/181 - Transporteiendom - Feste av næringsareal Ørin Sør Protokoll
PS 85/13 1721/277/318/3 - Norbetong - Feste av næringsareal Ørin Sør Protokoll
PS 86/13 Handlingsprogram for riksveger og jernbane 2014 - 2017 Protokoll
PS 87/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 - 2016  Protokol
PS 88/13 Nytt krisesenter i Nord-Trøndelag Protokol
PS 89/13 Evaluering av årsrapporter Protokol
PS 90/13 Orientering
-
Protokol

 

Oppmøte formannskapets møte 17.10.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Trude Holm SP Vara Ja Møtte for Marit Voll
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertysås Formannskapssekretær  

 

 

PS 080/13 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 30. september 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. september 2013 godkjennes.

 

 

PS 081/13 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING: 
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til innstilling med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 31.08.13 til etterretning.
 2. Budsjettet for Verdal kommune endres slik:
  - Overføringen til Innherred samkommune økes med kr. 563.000,-. Budsjettrammen for rådmannens fellesområder reduseres tilsvarende.
  - Overføring til barnehager økes med kr. 600.000,- gjennom styrking av Ressurssenter oppveksts budsjettramme. Beløpet finansieres gjennom økte skatteinntekter i 2013.

 

PS 082/13 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utlagt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for boligområdet Forbregd-Lein Del III 3. byggetrinn innenfor en kostnadsramme på kr 11.000.000,- inkl.mva.
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond/investeringsfond.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer samt inngå kontrakt med entreprenør.

 

PS 083/13 1721/1/1 - Leklemsåsen  byggeområde - områderegulering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utlagt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING: 

 1. Kommunen sørger for utarbeidelse av områdeplan for Leklemsåsen. Området gjelder for byggeområde B 03 i kommuneplanens arealdel, med unntak for areal som tilhører Anton Martin Bjartnes og Reidar Norstrøm.
 2. Rådmannen bes om å innarbeide 0,5 mill. kr. over investeringsbudsjettet for 2014 til dekning av utarbeidelse av områdeplan for Leklemsåsen. Kostnaden dekkes ved bruk av ubunden investeringsfond.

 

 

PS 084/13 1721/283/181 - Transporteiendom - Feste av næringsareal Ørin Sør Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Søknad fra Transporteiendom om å feste industritomt (10 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.13.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2.).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

 

PS 085/13 1721/277/318/3 - Norbetong - Feste av næringsareal Ørin SørTil toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Søknad fra NORBETONG AS om å feste industritomt (6,5 daa) på Ørin sør, gnr.277/bnr.181/festenr.3 og gnr.277/bnr.321/festenr.2. imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.13.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2)
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten. 

 

   

PS 086/13 Handlingsprogram for riksveger og jernbane 2014 - 2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING: 
Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende tillegg til pkt. 2:
Følgende tilføyes etter kulepunkt 4,.... evt. rundkjøring.»

AP/KRF v/Bjørn Iversen fremmet følgende tillegg til pkt. 2:
«Vi presiserer at kulepunktene ikke er i prioritert rekkefølge».

Det ble først votert over forslag til tillegg fra Høyre som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslag til tillegg fra AP/KRF som ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over administrasjonssjefens innstilling med vedtatte tillegg som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.
 2. Følgende utfordringer i Levanger / Verdal må løses på kort sikt:
  - E6 må bygges utenom Åsen sentrum
  - Utbygging / ombygging av E6 i Bjørga
  - Ny trase / utbygging E6 fra Havnekrysset Verdal til Mule Levanger
  - Planfri kryssing E6 / Fv 72 ved Bergsgrav, evt. rundkjøring
  - Forbedret fergetilbud mellom Levanger og Ytterøy
   
  Vi presiserer at kulepunktene ikke er i prioritert rekkefølge.
 3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om "Trondheim - Steinkjer 1 time". Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.
 4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.
 5. Det forventes at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.
 6. Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg, for å bidra til å finansiere utvikling av jernbanenettet.

 

 

PS 087/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 - 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING:  
AP/KRF fremmet følgende forslag til pkt. 3:
«Komiteens innstilling pkt. 3 strykes.»

AP/KRF fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«Formannskapet ber om en egen sak knyttet til bosettingsstrategi.»

Det ble votert punktvis over komiteens innstilling og alternativt forslag med slikt resultat:

 • Pkt. 1- enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2- enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 alternativ votering over komiteens innstilling og forslaget fra AP/KRF – forslaget fra AP/KRF enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – enstemmig
 • Forslag til nytt pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Det inngås en 3-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 35 flyktninger i 2014, og inntil 30 flyktninger hvert år i 2015 og 2016.
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
 3. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå nødvendige midlertidige leieavtaler på private boliger for å sikre en jevn bosetting utover året.
 4. Formannskapet ber om en egen sak knyttet til bosettingsstrategi.

 

 

PS 088/13 Nytt krisesenter i Nord-Trøndelag Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING:
Tor- Petter Abelsen fikk permisjon – Ove Morten Haugan tiltrådte.
Anne Grete Valbekmo fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede 8 representanter.

AP/KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag:
Representant: Ordfører
Personlig vararepresentant: Varaordfører

SP/SV v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende forslag:
Representant: Anne Grete Valbekmo
Personlig vararepresentant: Pål Sverre Fikse

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag og forslag fremmet i møte med følgende resultat:

 • Pkt. 1 og 2 i rådmannens forslag – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP/KRF – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP/SV – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til opprettelse av interkommunalt selskap som selskapsform for det nye Nord-Trøndelag Krisesenter.
 2. Verdal kommunestyre godkjenner forslag til selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.
 3. Som representanter og vararepresentanter i representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS oppnevnes:
  Representant: Ordfører - Personlig vararepresentant: Varaordfører
  Representant: Anne Grete Valbekmo - Personlig vararepresentant: Pål Sverre Fikse

 

PS 089/13 Evaluering av årsrapporter Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING:
Behandlinger fra komite for mennesker og livskvalitet og komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ordfører fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
Årsrapporter gir verdifull informasjon og er en nyttig del av rapporteringen.Det legges mer vekt på vurdering av måloppnåelse, mer aktiv bruk av Kostra og mer vekt på analyser.

Ved alternativ votering mellom innstilling fra komite for mennesker og livskvalitet og ordførers forslag, ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Årsrapporter gir verdifull informasjon og er en nyttig del av rapporteringen.
 2. Det legges mer vekt på vurdering av måloppnåelse, mer aktiv bruk av Kostra og mer vekt på analyser.

 

PS 090/13 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING:
Før møtet var formannskapet på frokostmøte i Verdal Næringsforum BAI-gruppen fra kl. 08.00 til kl. 10.00 på VIP-senteret.

Ordfører orienterte om:

 • Tv-aksjon i helga. Samling av rodeledere for Verdal i kveld. Nytt av året er at politisk ledelse har ringt rundt til næringslivet i Verdal og bedt om bidrag. Næringslivet stilt opp positivt. 10.000 er gitt fra Verdal kommune.
 • Statsbudsjettet 2014. Dårligere betingelser enn hva som kom i kommuneproposisjonen i vår. Økning på 3,8 prosent for Verdal sin del. Skatteinngang for utenlandske arbeidere som jobber i Verdal og folkeregistret i Verran.
 • Årlig næringslivstur går til Krakow i år. 3 dagers tur. To deltar fra Verdal kommune.

Rådmann orienterte om:

 • Statsbudsjettet 2014 – Verdal beregnet 717 millioner og får 716 millioner. Har ikke sett gjennom alle føringer for denne rammen. Demografien slår dårlig ut for Verdal kommune. Inntektene våre er ca. 95 % av landsgjennomsnittet. For 2015 skal vi i tillegg miste distriktstilskuddet.
  Det skal også lages ett oppdatert inntektssystem – må også se hvordan dette slår ut. Det jobbes mye med budsjettet for 2014, og det er en del utfordringer der.
 • En del av rådmannens stab i Levanger og Verdal var til Drammen 13. og 14. oktober. Tema var Byutvikling Drammen.
 • Verdal Næringsforum er i gang med en prosess i forhold til veien videre for forumet. Jobbes med å holde medlemsmassen oppe. Det lages en undersøkelse som skal til medlemmer og ikke-medlemmer. Spørsmål der vil være: Hva skal de være, hvilke rolle, hvordan skal de brukes og hvor skal de få sine ressurser fra.

Møtte ble lukket i henhold til kommunelovens § 31-5

Rådmannen orienterte:

 • Kommunal eiendom.
Publisert: 31.05.2013 12:53 Sist endret: 09.11.2020 09:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS