Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.10.13 - PS 81/13 - Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref :  2013/6754 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.10.2013  81/13 
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling

  1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 31.08.13 til etterretning.
  2. Budsjettet for Verdal kommune endres slik:
    - Overføringen til Innherred samkommune økes med kr. 563.000,-. Budsjettrammen for rådmannens fellesområder reduseres tilsvarende.
    - Overføring til barnehager økes med kr. 600.000,- gjennom styrking av Ressurssenter oppveksts budsjettramme. Beløpet finansieres gjennom økte skatteinntekter i 2013.
     

Vedlegg:
Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.08.13.

Vurdering: 
Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene:

Regnskapsstatus pr. 31.08.2013

Utfordringene for den kommunale økonomien er generelt sett store, ikke bare for Verdal, men for sektoren som sådan. Samtidig er det en generell økning i inntekter i form av økt skatteinngang. Dette er knyttet til høy sysselsetting og effektene av et høyt lønnsoppgjør i 2012. Denne merinntekten gir prognose om positivt regnskapsresultat for Verdal kommune i år. Samtidig er det viktig å ikke forbruke merinntekten, som må sees på som engangsinntekter, til å løfte driftsnivået ut over forutsetningene i gjeldende økonomiplan. Kommunene er prisgitt de føringer som gjelder i det til enhver tid gjeldende statsbudsjett.

Målet for økonomisk balanse i den daglige økonomistyringen er kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2012. Som rapporten viser er det et krevende mål, men det arbeides svært hardt i organisasjonen for å nå dette målet. I første tertialrapport ble driften ved Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole framholdt som spesielt krevende med hensyn til krav om økonomisk balanse. Dette er fulgt meget tett gjennom andre kvartal og det arbeides detaljert og kontinuerlig for å komme ned mot balanse, men prognosene er fortsatt noe merforbruk.

Kommunestyret har ved flere anledninger uttrykt ønske om at vi kunne bruke mere midler til barnehagedrift. I forbindelse med denne tertialrapporten foreslår derfor rådmannen at rammene for de kommunale barnehagene økes med 0,3 mill kroner for 2013, med tilsvarende økning for ikke-kommunale barnehager for å ivareta likebehandlingsprinsippet. Til sammen blir da driftsrammene for barnehager økt med ca 0,6 mill kroner i inneværende år. Dette er ikke en stor økning, men etter rådmannens vurdering en forsvarlig økning av skatt og rammetilskudd. I dette ligger da en understøttelse av et kontinuerlig arbeid i årene som kommer med å nå pedagognorm og bemanningsnorm gjeldende fra 2020.

Rådmannen foreslår også å øke overføringen til Innherred samkommune med kr. 563.000,- til dekning av felleskostnader som tidligere har vært belastet Verdal kommune. En har gevinst av å håndtere en del felleskostnader for Levanger og Verdal gjennom samkommunen. Regnskapsreglene er til hinder for at kostnadene føres i annet regnskap enn det fakturaen er utstedt til og må da føres i samkommuneregnskapet der samkommunen er avtalepart. Hittil har enkelte av disse kostnadene blitt viderefakturert til den enkelte kommunene, men når det er oppgaver som handteres av samkommuneenheter medfører dette unødvendig arbeid og blåser også opp regnskapene kunstig. Overføringen finansieres ved å redusere budsjettrammen til rådmannens fellesområder tilsvarende. Dette er kostnader til felles bedriftshelsetjeneste for Levanger, Verdal og Innherred samkommune, forsikringsmekling, regionalt arkiv (deler av kostnaden til dette er tidligere overført til ISK) og deltakelse i Trøndelags Europakontor. Det forutsettes at Levanger kommune justerer sitt budsjett tilsvarende ved behandling av budsjettsituasjonen etter 2. tertial.

Vi kan også registrere en fortsatt positiv trend for økt nærvær, med et sykefravær på 5,8% i andre tertial. Det gjøres mye godt nærværsarbeid mange steder.

 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2013 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS