Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.10.13 - PS 86/13 - Handlingsprogram for riksveger og jernbane 2014 - 2017

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref :  2012/2947 - /N00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Verdal formannskapet 17.10.13 86/13
Levanger kommunestyre    
Verdal kommunestyre    
Levanger formannskap    


Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

 1. Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.
 2. Følgende utfordringer i Levanger / Verdal må løses på kort sikt:
  - E6 må bygges utenom Åsen sentrum
  - Utbygging / ombygging av E6 i Bjørga
  - Ny trase / utbygging E6 fra Havnekrysset Verdal til Mule Levanger
  - Planfri kryssing E6 / Fv 72 ved Bergsgrav
  - Forbedret fergetilbud mellom Levanger og Ytterøy
 3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om ”Trondheim - Steinkjer 1 time”. Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.
 4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.
 5. Det forventes at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.
 6. Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg, for å bidra til å finansiere utvikling av jernbanenettet.

 

Vedlegg
Statens vegvesen, handlingsprogram 2014 – 2017

Jernbaneverket, handlingsprogram 2014 – 2023

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Nasjonal transportplan 2024 – 2023.

Saksopplysninger:
Statens vegvesen og Jernbaneverket har sendt sine handlingsprogram for perioden 2014 – 2017 på høring. Handlingsprogrammet er gjennomføringsplaner for Nasjonal transportplan. Det er ønskelig at lokale innspill blir koordinert av fylkeskommunen, men det er avsatt for lite tid til å kunne gjennomføre en ordinær høring. I Nord-Trøndelag vil fylkestinget behandle saken den 5. desember 2013, og det er bedt om innspill innen 31. oktober for at disse skal kunne tas med som grunnlag i saken til fylkestinget.

Fylkeskommunen har gjort følgende oppsummering av handlingsprogrammene til Statens vegvesen og Jernbaneverket:

Handlingsprogrammet for riksveger.
Forslaget til handlingsprogram har en samlet aktivitet som er 30 % høyere enn nivået for 2013. I perioden 2018 til 2023 er det lagt opp til ytterligere aktivitetsvekst i Nasjonal transportplan (NTP).
På landsbasis er det generelt mange investeringstiltak. I Nord-Trøndelag er det ikke så stor aktivitet i første fireårsperioden av NTP. Det er imidlertid lagt opp til betydelig større aktivitet i perioden 2018 – 2023. Derfor er det viktig for fylket å holde stort trykk på planleggingsaktiviteter. Generelt svarer handlingsprogrammet opp til de føringene som er lagt i Nasjonal transportplan. Drift, vedlikehold og å ta bort forfall, ser ut til å få stort fokus i planperioden.

Forfall, drift og vedlikehold.
Statens vegvesens beregninger viser at det vil koste mellom 31 og 47 milliarder kroner å fjerne forfall og oppgradere hele riksvegnettet. Mellom 16 og 26 milliarder knytter seg til tunneler. Det er prioritert å oppfylle EU sine forskrifter med krav knyttet til tunneler og tunnelsikkerhet, og Statens vegvesen vil bruke 8 milliarder kroner på å rehabilitere 200 tunneler de neste fire årene. Av disse er Egge-tunnelen og deler av Hell – Hommelvik i Nord-Trøndelag. I region Midt har Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag flest tunneler. Tunnelsatsingen fører derfor til at det totalt blir mindre aktivitet i Nord- Trøndelag.

Med en satsing på tunneler og tunnelsikkerhet, er det ikke rammer for en generell økning av vedlikeholdsinnsatsen forøvrig. Dette vil føre til at etterslepet innenfor andre områder enn tunneler øker i perioden, noe som igjen betyr at forfallet på bruer og fergekaier øker og at vegene får en forverret dekketilstand. En sentral problemstilling vil være: Vil arbeidet med å bedre sikkerheten i tunnelene være så kostnadskrevende at trafikksikkerhet utenfor tunnelene blir dårligere og at totalbildet kan bli generelt dårligere trafikksikkerhet?
Det er ingen rassikringsprosjekter i Nord-Trøndelag i 2014 – 2017. I neste periode kommer rassikring på E6 Langnes i Snåsa.

Investeringstiltak.
På landsbasis vil Statens vegvesen i første fireårsperiode ha fullført 31 større prosjekter, og 34 større prosjekter vil settes i gang. I Nord-Trøndelag vil bare ett stort prosjekt, Selli – Asp, startes opp. Dette er i samsvar med Nasjonal transportplan (NTP). De fleste større nye prosjekter bygges for statlige midler og bompenger. Selli – Asp bygges uten bompenger.

Øvrige investeringstiltak i perioden 2014 - 2017:

 • E6 Vist – Sparbu, Midtrekkverk og gang-sykkelveg
 • E6 Nedre Fiskumfoss – Harran, Gang- og sykkelveg
 • E6 Kjæran – Fleskhus, Oppstart midtrekkverk
 • E14 Forra bru, Ny bru
 • E6 Vintermyr, Oppstart ny jernbanekryssing

På E6 vil det i perioden bli startet prosjekter som vil gi 10 km midtrekkverk og 7 km med gang-sykkelveg. Strekningen Vist – Mære – Sparbu er det prosjektet som blir ferdigstilt i perioden som vil gi mest gang- og sykkelveg og midtrekkverk. E6 får utbedret jernbaneundergang ved Vintermyr i Namsskogan. På E14 er det midler til ny Forra bru.

Planleggingstiltak.
I handlingsprogrammet foreslås det avsatt planleggingsmidler til flere større tiltak som planlegges gjennomført etter 2017.

Dette er:

 • E6 Trondheim – Åsen
 • E14
 • E6 Grong – Nordlands grense

I NTP er disse tiltakene planlagt til perioden 2018 – 2023. Det er av stor betydning å sikre plangrunnlag for E6 Kvithammar – Åsen, E6 Grong – Nordland grense og for E14 i samsvar med liste over prioriterte tiltak.

Selv om E14 og Meråkerbanen ikke er så sterkt trafikkert, er dette en svært viktig korridor for forbindelse øst – vest i Midt-Norden. På samme måte som elektrifisering av Meråkerbanen er forankret i framtidsvisjoner om et Europeisk jernbanesystem, har E14 en viktig rolle i et nordisk perspektiv.

Nord-Trøndelag fylkeskommune gjorde en stor innsats for å fokusere E14 i tilknytning til Nasjonal transportplan. Det var klare forventninger til at det skulle komme midler til strakstiltak ut over utbedring av Forra bru.

E6 mellom Grong og Nordland grense er av stor betydning for Nord-Trøndelag. Fram mot 2020 vil E6 mellom Nordland grense og Saltfjellet langt på veg bli ferdig utbygd, med høy standard. Det er store forventninger om at det også strekninga mellom Grong og Nordlandsgrensa vil få tilsvarende standardheving i neste periode.
Det er over tid jobbet målrettet for å utføre planlegging av jernbane og E6 i sammenheng på aksen Stjørdal – Steinkjer. I NTP – perioden er dette av særlig stor betydning på strekningen Stjørdal - Åsen. Det ble forventet at samordning av planlegging kom til uttrykk i handlingsprogrammene både til Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Handlingsprogrammet for Jernbane.
Det legges opp til en betydelig satsing på jernbane. Til sammen foreslås en ramme på 168 milliarder kroner i NTP i tiårsperioden 2014–2023. Det gjennomsnittlige investeringsnivået til jernbanen foreslås økt fra vel 6 milliarder kroner til 9,2 milliarder kroner per år, dvs. mer enn 50 prosent i tiårsperioden i forhold til budsjettet i 2013.

For investeringer satses det særlig på det sentrale Østlands-området, hvor markedet for jernbanereiser er størst. Nedenfor er det noen utdrag fra handlingsprogrammet med vekt på Nord-Trøndelag.

Samarbeidsbehov.
For å nå målene om styrking av jernbanens rolle er det nødvendig med et utstrakt samarbeid på flere plan. Svært viktig er samarbeidet med kommunale og regionale myndigheter om den samlede areal- og transportplanleggingen.

Mål og prioriteringer.
I forslaget til handlingsprogram står følgende om Trondheimsområdet:
I Trøndelag vil elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen sammen med andre tiltak legge til rette for en klar forbedring av togtilbudet og gjøre jernbanen til en mer integrert del av kollektivtilbudet i regionen ved at det blir mulig med gjennomgående tog nord og sør for Trondheim.
Elektrisk drift på banene vil gi mulighet for å styrke særlig persontogtilbudet på Trønderbanen og potensialet for mer gods på Meråkerbanen. På Trønderbanen vil elektrifisering og ferdigstillelse av dobbeltsporet mellom Hell og Værnes gi reduserte reisetider. På Trønderbanen skal flere stasjoner og krysningsspor oppgraderes. Samlet effekt av disse tiltakene vil gi en redusert reisetid på inntil 20 minutter på strekningen Trondheim–Steinkjer.

Drift og vedlikehold av infrastrukturen.
Det legges opp til stor innsats av drift og vedlikehold på eksisterende infrastruktur med et kraftig investeringsløft i siste del av planperioden. De fire første årene arbeides for å oppnå måltallene for oppetid, regularitet og punktlighet ved å utnytte levetiden til eksisterende tekniske komponenter. Det vil gjennomføres tiltak for å øke driftsstabilitet og robusthet på strekninger som er utsatt for flom og ras. Det siste er av særlig betydning for godstrafikken.
I perioden er det satt av midler for fornyelse av deler av Dovrebanen, Rørosbanen og Nordlandsbanen, men ikke noe til fornyelse av Meråkerbanen. På Nordlandsbanen er det satt av 197 mill. kr i perioden 2014–2023 til tiltak på stasjoner og knutepunkter og i perioden 2018–2023er det satt av 185 mill. kr.

Utbyggingstiltak.
I Trøndelag vil elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen sammen med andre tiltak legge til rette for en klar forbedring av togtilbudet. Jernbanen vil bli en mer integrert del av kollektivtilbudet i regionen, med mulighet for gjennomgående rutetilbud nord og sør for Trondheim.

Tabellen nedenunder viser investeringsrammene i planperioden 2014-2017 og i perioden 2018- 2013:

Tabell som viser investeringsrammene

Vurdering:
Levanger og Verdal kommuner behandlet forslag til Nasjonal transportplan i 2012, og det ble da vedtatt å gi følgende innspill til fylkeskommunens uttalelse:

«Kommunen mener forslag til Nasjonal transportplan på en god måte belyser relevante problemstillinger. For framtidsrettet og robust utvikling av regionen er det viktig å legge et høyt ambisjonsnivå for samferdselsinfrastrukturen.

Kommunen vil spesielt peke på:

 1. Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.
 2. Følgende utfordringer i Levanger / Verdal må løses på kort sikt:
  - E6 må bygges utenom Åsen sentrum
  - Utbygging / ombygging av E6 i Bjørga
  - Ny trase / utbygging E6 fra Havnekrysset Verdal til Mule Levanger
  - Planfri kryssing E6 / Fv 72 ved Bergsgrav
  - Forbedret fergetilbud mellom Levanger og Ytterøy
 3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om "Trondheim - Steinkjer 1 time". Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.
 4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.
 5. Det forventes at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.
 6. Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg, for å bidra til å finansiere utvikling av jernbanenettet.»

Innspill fra Levanger og Verdal til behandling av Nasjonal transportplan i 2012, vil være de prosjekt kommunene ønsker å prioritere i handlingsprogrammene for riksveger og jernbane.

Kommunene er imidlertid bekymret over at så store deler av drifts- og vedlikeholdsmidlene foreslås nyttet til å oppgradere tunneler i samsvar med EU forskriften, da dette vil resultere i at forfallet på det øvrige riksvegnettet vil øke i perioden. Det vil være viktig å få gjennomført tunnelsikringsarbeidene, men det burde vært avsatt ekstra midler til disse arbeidene.

 

 Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.11.2020 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS