Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.04.2013

Møtested : Kommunestyresaqlen, Verdal rådhus
Dato         : 18.04.2013
Tid            : 10:15 - 13:20 
Til stede   : 9 representanter. Representanten Karl B. Hoel ble innvilget permisjon etter at sak 36/13 var behandlet. Til stede 8 representanter.

 

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS.

Dokumenter utlagt i møtet:

 • Innstilling fra Komité plan og samfunn i sak 35/13
 • Innstilling fra Komité mennesker og livskvalitet i sakene 36/13, 37/13 og 38/13.
   

I starten av formannskapets møte ble det gitt følgende orientering av Økonomienheten v/enhetsleder Arnstein Kjeldsen:

 • Økonomisk rapport pr. 31.03.13 
   

 
Sakliste som Word                           - Protokoll som Word

Sakliste som PDF                             - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 34/13 Godkjenning av møteprotokoll 04.04.2013 Protokoll
PS 35/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 Protokoll
PS 36/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013 Protokoll
PS 37/13 Brukerundesøkelse om åpningstider og SFO Protokoll
PS 38/13 Tilstandsrapport grunnskolen 2012 Protokoll
PS 39/13 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 18.04.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Møtesekr./Kons.  

 
PS 34/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.04.2013

BEHANDLING:
Ordføreren
fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte 4. april 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK
Protokoll fra formannskapets møte 4. april 2013 godkjennes.


 


PS 35/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.04.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra Komité plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komitéens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune har følgende merknader til handlingsprogrammet:

 • Fv. 166, Fleskhus – gang-/sykkelveg bør prioriteres på topp blant kommunens prosjekter.
 • Fv. 160, Skjækerfossen – Vera bør inn på prioriteringslisten for planperioden.
 • Fv. 170, Lein – Steinkjer grense bør inn på prioriteringslisten for planperioden.
   

For øvrig gir kommunen sin tilslutning til de prioriteringer som er foreslått i Fylkesvegplanen 2014 – 2017.

 

 


PS 36/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.04.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra Komité mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komitéens innstilling enstemmig vedtatt.


INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar at 2,5 mill kroner som er avsatt i investeringsbudsjett 2013 til kultur- og idrettsanlegg disponeres til ombygging av hovedbanen på Sentralidrettsanlegget på Ørmelen fra gressbane til kunstgressbane.

Videre utvikling av Sentralidrettsanlegget må vurderes i forbindelse med økonomiplanarbeidet 2014-2017. I den forbindelse skal vedtak i sak 19/12 i Komité mennesker og livskvalitet sitt møte 18.04.12 utredes og tas med i den videre saksgangen.

 
  

PS 37/13 Brukerundersøkelse om åpningstider og SFO Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.04.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra Komité mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Repr. Karl B. Hoel ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble komitéens innstilling enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:
Kommunens SFO-ordning vurderes helhetlig i sammenheng med skolerolle og skolestruktur. Tilbudsstruktur, økonomi, brukergrupper, organisering, åpningstid og behov for 11. måned tas inn i vurderingen.

 
 

PS 38/13 Tilstandsrapport grunnskolen 2012  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.04.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra Komité mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komitéens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2012 tas til orientering.
 

 

PS 39/13 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.03.2013

BEHANDLING:
Ordføreren
orienterte om:

I kommunestyrets møte 29. april 2013 vil det bli gitt to orienteringer. Den ene er ved direktøren ved Kværner Verdal A/S, Sverre Myklebust. Han vil informere om situasjonen i og rundt bedriften. Den andre er ved Proneo AS v/daglig leder Svein Larsen. Han vil rapportere for 2012 og informere om den nye avtalen på 4 år som er inngått mellom Verdal kommune og Proneo AS og om måten vi samarbeider på.

Rådmannen orienterte om:

 • Regnskap 2012. Revisjonen er i sluttfasen med sitt arbeid. Sak kommer til behandling i mai.
   
 • Verdal Næringsforum. Det ble holdt generalforsamling tirsdag 17. april. Økonomien er en utfordring og det er også en utfordring å finne ny leder etter Rudolf Holmvik. Rudolf fortsetter til det blir holdt ekstraordinær generalforsamling utpå vårparten.
   
 • 40-timers kurs (HMS). Ledere og verneombud i Levanger, Verdal og ISK samarbeider om dette. Startet opp forrige uke (uke 15).
   
 • Beredskapstilsyn. Fylkesmannen var på tilsynsbesøk 8. januar. Det ble avdekket avvik på at kommunen mangler en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette arbeidet starter opp neste uke (uke 17) og det kjøres en prosess sammen med Levanger kommune.
   
 • Det nye boligkontoret. Offisiell åpning av ordføreren fredag 19. april.
   
 • Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Kristin Bratseth, har sagt opp sin stilling. Hun har fått stilling som dekan ved sykepleierutdanningen på HINT og tiltrer den nye stillingen i august.
   
 • Lønnsforhandlingene for kommuneansatte startet i dag kl 1030. Fristen er 30.april
  kl 2400. KS har et mandat som går ut på å holde lønnsveksten på nivå med sammenlignbare grupper. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun går på lønnsvekst.
   
 • Henvendelser ang. arrangement (fester) hhv 16. mai og 22. juni 2013 på Minsaas plass. ( E-post var sendt 16.04. fra rådmannen til bl.a. formannskapets medlemmer, slik at de var kjent med problemstillingen i forkant av møtet.) Servicekontoret står for utleie av Minsaas plass. Det er kommet skjenkebevillingssøknad til arrangementet 22. juni (fest etter at Verdalsmartnan er avsluttet). Rådmannen har snakket med lensmannen, og politiet synes ikke Minsaas plass egner seg til festligheter som omsøkt. 16. mai arrangeres Statement i Sul (rusfritt arrangement for ungdom).
   
  Rådmannen ville drøfte prinsippet med formannskapet - skal Minsaas plass brukes som konsert-/festarena? Dette ble drøftet og samtlige medlemmer ga uttrykk for sine synspunkter.
   

Representanten Ole G. Hallager stilte følgende spørsmål:

Hva er status for scooterløyper i kommunen?

Rådmannen svarte:

Det er som kjent varslet at det fra regjeringens side åpnes for et prøveprosjekt (2014-2018) for at 40 kommuner skal kunne etablere løyper for scooterkjøring. Kommunen har kontaktet Miljøverndepartementet som har svart at de kommer tilbake med nærmere detaljer om søknader, søknadsprosess m.m. om kort tid.

Rådmannen redegjør videre i neste formannskapsmøte.

Publisert: 19.02.2013 12:21 Sist endret: 31.10.2014 13:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS