Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.04.13 - PS 37/13 - Brukerundersøkelse om åpningstider og SFO

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref :  2012/6735 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 17.04.13 26/13
Formannskapet 18.04.13 37/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunens SFO-ordning vurderes helhetlig i sammenheng med skolerolle og skolestruktur. Tilbudsstruktur, økonomi, brukergrupper, organisering, åpningstid og behov for 11. måned tas inn i vurderingen.

Vedlegg:
Undersøkelse SFO Verdal 11. måned

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Notat til Verdal formannskap angående SFO-ordningen.

Saksopplysninger:
SFO-ordningen i Verdal kommune har vært belyst gjennom notat til Verdal formannskap i møte 08.11.2012. I dette notatet framkommer en del moment rundt ordning med helplass, skyss, tidligere vedtak rundt 11. månedstilbud, dagens ordning i forhold til 11. måned og priser på SFO-plass i ulike kommuner. I møtet ble følgende vedtak fattet:

Formannskapet ber om at det gjennomføres en brukerundersøkelse med særlig fokus på åpningstider og «11.-månedsåpning». Det forutsettes at SFO-tilbudet i Verdal kommune fortsatt må være økonomisk selvbærende.

Rådmannen velger å også legge behandlingen av saken om Komite mennesker og livskvalitet for at flere folkevalgte organer opparbeider kompetanse om sakens fakta.

Som ytterligere saksopplysninger kan det nevnes at det i skoleåret 2012/2013 er SFO-ordninger ved alle kommunens grunnskoler, og at funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn gis SFO tilknyttet Verdalsøra barneskole. Antall elever som bruker SFO varierer fra skole til skole, og det er et spenn fra 4 elever til 95 elever. Videre har Verdal kommune vedtatt at SFO skal drives til selvkost.

I forhold til åpningstid i den ordinære SFO-ordningen (den som følger skoleruta) er det ikke vedtatt felles oppstarts- eller sluttidspunkt den enkelte dag i Verdal kommune. Den enkelte SFO-ordning vedtar lokale vedtekter hvor det reguleres hva som er rammene i forhold til dagens lengde. Dette gjøres med bakgrunn i at skolene organiserer skoledagene ulikt for 1.-4. trinn. Det er knyttet til forhold som skoleskyss, organisering av leksehjelp, behov for annerledes organisering som følge av at skoler er fådelt (flere årstrinn går i samme gruppe) og andre lokale organiseringsbehov. De ulike SFO-ene prøver i all hovedsak å legge til rette for likeverdige åpningstider, og det tas hensyn til foreldre/foresattes ønsker og behov. Disse lokale behovene må imidlertid løses innenfor de økonomiske rammene som ordningene har. Det medfører at ikke alle ordninger har eksakt samme start- og sluttidspunkt den enkelte dag.

Slik fleksibilitet finnes ikke i alle kommuner, hvor noen for eksempel også har et minsteantall unger for i det hele tatt å tilby SFO ved den enkelte skole.

Med bakgrunn i vedtak om brukerundersøkelse er det gjennomført en undersøkelse i tidsperioden før vinterferien (uke 8). Den er spisset til å omhandle 11. måned og behovene for det. Spørsmålene i undersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med SFO-lederne i Verdal.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle foreldre/foresatte for skolestartere i 2013/2014 (høstens 1. klassinger) og foreldre/foresatte til inneværende års 1.-3. klasse. Undersøkelsen ble gjennomført digitalt gjennom QuestBack, og det ble sendt ut purring for å maksimere antall svar.

Totalt har undersøkelsen 242 svar fra foreldre/foresatte (heretter kalt respondenter), og de fordeler seg på alle skoler (SFO'er) i kommunen (vedlegg)

Vurdering:
Undersøkelsen ble sendt ut til mange respondenter, og med bakgrunn i at totalt 242 har besvart så oppleves tallgrunnlaget som representativt. Av disse skisserer 51,4 % (125 respondenter) et ønske om 11. måned. Disse fordeler seg på alle kommunes SFO’er slik oversikten nedenfor viser:

1 fra Volden, 12 fra Vuku, 1 fra Garnes, 4 fra Ness, 23 fra Vinne, 29 fra Stiklestad, 6 fra Leksdal, 30 fra Verdaløra og 19 fra Ørmelen.

En stor majoritet av de som ønsker 11. måned (80,2 % -100 respondenter) vil gjerne ha dette tilbudet organisert på sin lokale SFO. Tallene i forhold til hvordan disse fordeler seg er som følger:

1 fra Volden, 11 fra Vuku, 1 fra Garnes, 4 fra Ness, 23 fra Vinne, 27 fra Stiklestad, 4 fra Leksdal, 15 fra Verdaløra og 15 fra Ørmelen.

Her vil det representere en utfordring å få et slikt tilbud til å bli økonomisk selvbærende dersom det skal organiseres lokalt. Alle SFO'er må ha minimum 1 voksen tilstede i åpningstiden. I notatet presentert 08.11.2012 er retningslinjene fra 2002 belyst, og i dem lå krav om minst 7 barn per dag inne. Legges denne føringen til grunn vil det ikke være grunnlag for å starte opp et tilbud ved Volden, Garnes, Ness eller Leksdal.

Videre er det behov for å se på kostandene knyttet til tilbudet på de øvrige SFO'ene. SFO har ingen sentralt angitt bemanningsnorm, men for en SFO med over 10 barn vil det være utfordrende dersom kun en person skal være tilstede hele dagen. Det vil bli utfordrende med pauseavvikling, og det vil også bli krevende dersom noe uforutsett skulle inntre. Det blir derfor nødvendig å legge til grunn at det er behov for minimum 2 voksne på alle SFO'ene i tilbudet den 11. måned (Det er ingen øvrige ansatte tilstede som kan fungere som en back-up).

For å få fram kostnadsbildet for disse tilbudene legges det til grunn en fagarbeiderlønn etter 8 års ansiennitet: kr. 310 200. Med påslag for arbeidsgiveravgift og pensjon vil da utgiftene for en ansatt i 11. måned bli: kr. 34 067. Utgiften for 2 ansatte vil da beløpe seg til kr. 68 134. I tillegg kreves det også daglig renhold og noen driftsmilder tilknyttet gjennomføringen av den 11. måned. Med dem lagt til vil et realistisk beløp være ca. kr. 85 000.

Skal dette løses i form av foreldrebetaling vil utgiftene variere siden barnetallet er ulikt. Nedenfor kommer en tabell med utgift per enhet og antall barn per ansatt:

For få barn i Volden, Garnes, Ness og Leksdal.
5,5 barn pr. ansatte og kostnad 7.727 i Vuku
11,5 barn pr. ansatt og kostnad 3.696 i Vinne
13,5 barn pr. ansatt og kostnad 3.148 på Stiklstad
7,5 barn pr. ansatt og kostnad 5.667 på Verdalsøra
7,5 barn pr. ansatt og kostnad 5.667 på Ørmelen

For å unngå store lokale prisvariasjoner vil en snittpris per barn kunne bli: kr. 4670. Det vil imidlertid ligge en stor forskjell i barn per ansatt her (fra 5,5 til 13,5).

Dersom kommunen ikke etablerer et tilbud på hver enkelt SFO har vi også spurt hvor mange foreldre som kan tenke seg å bruke et samlokalisert tilbud (kun en SFO åpen for hele kommunen). De som ønsker å bruke en samlokalisert ordning fordeler seg som følger:

0 fra Volden, 8 fra Vuku, 0 fra Garnes, 1 fra Ness, 7 fra Vinne, 16 fra Stiklestad, 1 fra Leksdal, 11 fra Verdaløra og 12 fra Ørmelen.

Ved å samlokalisere tilbudet ønsker fremdeles 56 å bruke tilbudet, og en slik løsning åpner muligheten for at elever fra de mindre enhetene (de som hadde under 7 barn) også kan bruke ordningen. Utgifter til renhold vil avta som følge av en samlokalisering, og det samme gjelder kommunes driftsutgifter knyttet til bl.a. strøm, vaktmestertjeneste osv. Ved en samlokalisering med 56 barn til stede må det påregnes en bemanning på 5 ansatte (det kreves noe administrasjon og koordinering av et samordnet tilbud). Utgiftene til dette tilbudet vil da bli ca. kr. 200 000 som da vil gi en foreldrebetaling på ca. kr. 3570.

I disse tallene er det ikke lagt inn ekstra ressurser for å ta vare på barn med særskilte behov. For barn med slike behov er det nødvendig å henvise til kommunens avlastningsordning siden den skisserte SFO-løsningen her ikke vil kunne ha samme kvalitet og bemanning. Det er heller ikke regnet inn ressurser til å ta imot elever med behov for tettere oppfølging på 1.-4. trinn eller funksjonshemmede elever på 5.-7. trinn eller 8.-10. trinn.

Det er i denne sammenheng nødvendig å få til en god grenseoppgang i forhold til hva som ligger i det ordinære SFO-tilbudet, hva som skal ligge i tilbudet for funksjonshemmede elever på 5.-7. trinn, hva som skal ligge i kommunens tilbud om SFO for funksjonshemmede på 8.-10. trinn og kommunes avlastningstilbud. I tillegg er det også behov for å kvalitetssikre den økonomiske bærekraften til alle ordninger.

Brukerundersøkelsen representerer en liten bit av det totale SFO-bildet i kommunen. Dette betyr at det er nødvendig med en mye bredere gjennomgang av kommunens SFO-tilbud, og da må dette sees i sammenheng med skolerollene og hvordan vi disponerer samlede ressurser. Rådmannen viser til vedtatt økonomiplans (side 20) strategiske prinsipper, spesielt de nedenfor utvalgte punktene.

  1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon.
  2. 2013 må benyttes til å vurdere om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur.
  3. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen "volumtjenester".
  4. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.

En slik gjennomgang er i tråd med arbeidsformen for å kunnskapsbasert gjøre valg og prioriteringer for bærekraftig drift i stadig mer utfordrende økonomisk landskap. Rådmannen vil gjennomføre slik vurdering parallelt med økonomiplanarbeidet for 2014 – 2017.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.04.2013 11:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS