Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.04.13 - PS 38/13 - Tilstandsrapport grunnskolen 2012

Saksbehandler : Trude Holm

Arkivref :  2013/2427 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 17.04.13 27/13
Formannskapet 18.04.13 38/13

 

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2012 tas til orientering.

Vedlegg:
Tilstandsrapport 2012 for grunnskolene i Verdal kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Med dette legges "Tilstandsrapport for grunnskolene 2012" fram.
I opplæringsloven er det fastsatt at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det som viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapporten baseres på tallene for Verdal fra 2012.

Tilstandsrapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) at det skal være mulig å tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i forhold til å nå målene.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral.

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, samt lokale indikatorer, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger som kan være taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser.

Tilstandsrapporten for 2012 omhandler:

ElevtallsutviklingLærertetthet og lærerårsverkSpesialundervisningLæringsmiljøResultaterSystem for oppfølging (internkontroll)

Tidlig og samordnet innsats er en grunnleggende satsing i kommunen, og skal gjennomsyre arbeidet i oppvekstsektoren. Arbeid med læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og spesialundervisning har fått stor plass i rapporten. Det er et mål å arbeide bredt og godt mot hele elevgruppen tidlig i opplæringsløpet, slik at andelen elever som får behov for spesialundervisning blir minst mulig, og andelen elever som blir rustet til å mestre grunnskole og videregående skole – og videre utdanning og yrkesliv – blir høyest mulig. Vi har kunnskaper om at et godt læringsmiljø har positiv effekt på læringsresultatene. Rapporten forteller om en bred og gjennomgående satsing på tiltak for å bedre læringsmiljøet i skolene i kommunen. ( De fleste er forskningsbaserte):

 • De utrolige årene (en forebyggings- og behandlingstilnærming for barn i alderen 0 – 12 år) innføres ved alle barnehager og barneskoler, samt at foreldrekurs kjøres vår og høst.
 • Klasseledelse og relasjonskompetansen som del av Utdanningsdirektoratets prosjekt "Bedre læringsmiljø" ved Vuku oppvekstsenter og Verdalsøra ungdomsskole.
 • Felles ordensreglement for alle grunnskolene.
 • Felles rutiner for oppfølging av elever som opplever at deres rett til et godt læringsmiljø blir krenket.
 • Miljøteam ungdom ved begge ungdomsskolene.
 • Valgfag
 • Foreldrenett
 • Videre- og etterutdanning i spesialpedagogikk med fokus på utfordrende adferd.
 • Satsing på MOT og Trivselsprogram

I tillegg vet vi at når kvaliteten på den ordinære undervisningen er god, minsker behovet for spesialundervisning. Vi har derfor vektlagt arbeid med de grunnleggende ferdighetene, i første omgang lesing. Dette henger godt sammen med Stortingsmeldingen Meld. St.22 (2010 – 2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter, som omhandler ungdomstrinnet, og som ble lagt frem våren 2011. I meldingen beskrives det som en hovedutfordring at en relativt høy andel av elevene går ut av grunnskolen med så svake grunnleggende ferdigheter at de får problemer med å ta videre utdanning. Rapporten forteller om følgende tiltak i arbeidet med grunnleggende ferdigheter:

 • Omfattende etterutdanning av lærere i lesing.
 • Satsing på SOL – Systematisk Observasjon av Lesing
 • Plan for digital kompetanse.
 • Ny giv.
 • Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet.
 • Valgfag

I tillegg er resultater på nasjonale prøver og eksamen lagt frem i rapporten.
I 2012 var resultatene på de nasjonale prøvene jevnt over gode for Verdal kommune sin del.

De vil naturlig nok variere noe fra år til år. Når det gjelder eksamenskarakterer i 2012, kom vi dårligst ut på norsk hovedmål skriftlig eksamen, mens standpunktkarakteren lå over nasjonalt nivå i dette faget. I matematikk skriftlig eksamen lå vi høyt, mens resultatet var litt dårligere i faget engelsk. Vi har god tro på langvarig satsing på læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter vil føre til kollektiv mestring og bedre læring for alle elever.

Grunnskolepoeng, samt overgang fra grunnskole til videregående opplæring, er også fremlagt. Når det gjelder grunnskolepoeng har vi gått jevnt framover og vi lå i 2012 litt over gjennomsnittet i Nord-Trøndelag, men litt under resultatet nasjonalt. Rapporten forteller om flere tiltak for å bedre resultatet ytterligere. Til sist i rapporten, omtales system for internkontroll.

Det er et omfattende arbeid som gjennomføres i skolene, og rapporten kan ikke omfatte alt, men forhåpentligvis vil den gi et relativt omfattende bilde av tilstanden i grunnskolen i Verdal og være et grunnlag for videre arbeid og gode diskusjoner.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.04.2013 11:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS