Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.09.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 18.09.2014
Tid : 09:00 - 11:20
Til stede : 9 representanter


Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet.

I starten av møtet orienterte enhetsleder Arnstein Kjeldsen om den økonomiske situasjonen pr. 31.08.14, i forbindelse med at tertialrapport er under utarbeidelse.

Repr. Brita Kleven Thorsvik stilte følgende spørsmål:

Forskningsrapport fra HINT: Kommunestyre og lokaldemokrati. På bakgrunn av spørsmål satt fram i et tidligere formannskapsmøte i år ønsker jeg å vite hvordan rådmann og ordfører har tenkt å ta opp dette?

Ordfører svarte med at det planlegges ei økt om dette i kommunestyret i januar 2015.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen – i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall PDF.

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 71/14 Godkjenning av møteprotokoll 04.09.2014 Protokoll
PS 72/14 Ørmelen skole - Forprosjekt utbedring garderober og SFO Protokoll
PS 73/14 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 Protokoll
PS 74/14 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - søknad om delfinansiering av 2030-lansering under Olsokdagene 2014 Protokoll
PS 75/14 Kinogården AS - kommunalt lån Protokoll 
PS 76/14 Verdalsboka "Heimer og folk", Verdalsøra - forskuttering av utgivelse   Protokoll
PS 77/14 Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad - endring i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20 Protokoll 
PS 78/14 Orientering
-
Protokoll
PS 79/14 Klage på vedtak - inndragning av skjenkebevilling ved Deera Restaurant & Bar Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 18.09.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Vara Ja Ole Gunnar Hallager
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Tor-Petter Abelsen
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Berit Musum
Arild Kvernmo Pedersen Uavh. Vara Ja Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utvalgssekr./kons.  


 

 

PS 071/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 4. september 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 4. september 2014 godkjennes.    


 

PS 072/14 Ørmelen skole - Forprosjekt utbedring garderober og SFO  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING:  
Innstilling fra komité plan og samfunn ble lagt fram i møtet.

Ved votering ble innstilling fra komité plan og samfunn enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre tar forprosjekt datert august 2014 for utbedring av garderober/SFO ved Ørmelen skole til orientering.   

 

 

PS 073/14 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING:
Behandling i komité plan og samfunn og komité mennesker og livskvalitet ble lagt fram i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Gjennomføring av kommunestyret beslutning i PS 85/13 vedtas:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr. 1.000.000,- inkludert mva for tilbygg til forsamlingslokalet på Arken.
 2. Investeringen finansieres på følgende måte:
  Bruk av ubundet kapitalfond kr. 800.000,-
  Momskompensasjon kr. 200.000,-
 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer. 

 

 

PS 074/14 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - søknad om delfinansiering av 2030-lansering under Olsokdagene 2014
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS bevilges kr 50.000,- som støtte til lanseringsprogram gjennomført 25. juli 2014. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

  

PS 075/14 Kinogården AS - kommunalt lån Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune innvilger et lån på samlet kr. 21.580.000,- til Kinobygget AS til de samme betingelser som kommunen oppnår ved låneopptak.
 2. Utlånet finansieres ved opptak av lån. 

  

 

PS 076/14 Verdalsboka "Heimer og folk", Verdalsøra - forskuttering av utgivelse Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bindet av Verdalsboka utgis.
 2. Utsalgspris pr bok settes til kr 450,-.
 3. Utgifter til trykking av det aktuelle bindet settes til 260.000 kroner. Av dette beløpet forventes 110.000 kroner dekket av salgsinntekter og 150.000 kroner dekkes gjennom tilskudd. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer. 

  

 

 

PS 077/14 Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad - endring i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 2014

 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komité mennesker og livskvalitet ble lagt fram i møtet.

Ved votering ble innstilling fra komité mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommune støtter Arbeids- og sosialdepartementet sitt forslag om aktivitetsplikt ved tildeling av økonomiske ytelser, men ser at den foreslåtte lovteksten vil føre til en betydelig innsnevring av gjeldende rett og praksis. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at den nye lovteksten henviser til § 21, tredje ledd og §25 i Lov om sosiale tjenester i NAV. De økonomiske og administrative kostnadene endringen medfører for kommunene, er ikke tilstrekkelig ivaretatt for å kunne lykkes med innføringen av aktivitetsplikt. 

  

 

PS 078/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING: 
Ordfører:

 • Kommer store saker på slutten av året som må til kommunestyret. Som en følge av dette er det ønskelig fra administrasjonens side å flytte kommunestyrets møte som er berammet til 24. november til mandag 8. desember. Formannskapet sluttet seg til dette.
 • Møte i byer i Midt-Norge på Ørlandet 2. og 3. oktober. Er det mulig å flytte formannskapets møte 2. oktober? Formannskapet bestemte å flytte møtet til 9. oktober
  (kl 1200, etter samkommunestyrets møte).
 • Arbeidet med teaterutbygging nærmer seg sluttfasen. Arbeidet ledes av kommunalsjef Trond Selseth. Arbeidsgruppen har fått i oppdrag å ha innstilling ferdig innen 31.10.14.
 • Fylkesmannens kick-off i forbindelse med oppstart av kommunereformen var 5. september. Verdal kommune må komme i gang med arbeidet. Formannskapet sluttet seg til at man kan starte med en temadel i kommunestyrets møte 29. september.


Rådmannen:

 • Skogvegen 30. Familie har flyttet inn i renovert leilighet. Småhuset (som er det første) blir ferdig i oktober.
 • Nytt administrativt delegeringsreglement er «banket». Erstatter det som ble vedtatt i 2002.
 • Lønnsoppgjøret. Læreroppgjøret er ferdig. Skal straks i gang med årets runde av lokale forhandlinger; kap. 3 (ledere), kap. 4 (store «massen») og kap. 5 (rådgiver- og akademikerstillinger).
 • Kriseledelsens arbeid i forbindelse med kalksilohendelsen på Industriområdet 7. september. Kommunestyret vil også bli orientert.
 • Økonomiarbeidet. Krevende arbeid som foregår rundt omkring. Store arbeidsmiljøutfordringer på enkelte områder - noe det arbeides med – men prosessene er tunge. 

 

PS 079/14 Klage på vedtak - inndragning av skjenkebevilling ved Deera Restaurant & Bar  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING: 
Saken ble delt ut i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Klagen fra Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor tas ikke til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling.


 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 31.10.2014 13:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS