Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.09.2013 saker (73-76)

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 19.09.2013
Tid : 09:00 - 12:00
Til stede :  9 representanter

 

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 73/13 Godkjenning av møteprotokoll 22.08.2013 Protokoll
PS 74/13 Politistruktur - høringsuttalelse fra Verdal kommune Protokoll
PS 75/13 Verdalsboka "Heimer og folk", Volhaugen - forskuttering av utgivelse Protokoll
PS 76/13 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 19.09.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 073/13 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.09.2013

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 22. august 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 22. august 2013 godkjennes.

 

 

PS 074/13 Politistruktur - høringsuttalelse fra Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.09.2013

BEHANDLING: 
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til høringsuttalelse med følgende resultat:

 • Pkt. 2 – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 • Pkt. 4 – vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert samlet over forslaget til høringsuttalelse som ble enstemmig vedtatt
 
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune ønsker et politi som er en integrert del av samfunnet med en ledelsesstruktur som skaper trygghet og ivaretar nærheten til befolkning og det øvrige samfunnsapparatet slik Politiloven § 1 anviser.
 2. Verdal kommune kan ikke se at det er dokumentert at de foreslåtte endringene vil gi et bedre og mer effektiv politi. Kommunen frykter derimot at den foreslåtte sentraliseringen og spesialiseringen vil føre til økt ressursbruk i sentrale organer, økt byråkratisering og dermed mindre til forebyggende og operativ virksomhet.
 3. Verdal kommune er opptatt av politiets arbeidsmåte i forhold til forebygging, oppfølging og samhandling med andre samfunnsaktører. Dette savnes i meldingen.
 4. Den foreslåtte modellen antas å gi som resultat at avstanden mellom politi og lokale samfunnsaktører blir lengre; noe som vil redusere mulighetene for å fange opp uheldige lokale utviklingstrekk på et tidlig tidspunkt.
 5. Det lokale politiets rolle som sentral aktør i helsefremmende lokalsamfunn gjennom både politiråd og SLT antar vi måtte bli skadelidende gjennom de foreslåtte endringene grunnet lang avstand mellom lokal ledelse og ledelse i politidistrikt.
 6. Verdal kommune etterlyser en grundig og ryddig analyse på hvorfor den økte ressurstilgangen de siste årene ikke har gitt ønsket effekt i operativ virksomhet i de enkelte politidistrikt.
 7. Dersom en struktur med seks distrikter velges bør også direktoratsrollen drøftes inngående, herunder om direktorat er nødvendig. Felles nødsentral for brann, helse og politi må vurderes for ytterligere robusthet, effektivitet, helhet og samhandlingskompetanse. Stjørdal peker seg ut som et svært godt egnet sted for lokalisering og oppbygging av det nye distriktets ledelse og nødsentral mht kompetansetilgang, logistikk og samhandling.
   
  Gitt seks distrikter må de videre prosessene fokusere sterkt på hvordan tjenesteutøvelsen skal organiseres i nye regionale sammenhenger. Det er en forventning at kommunene blir sterkt involvert i disse vurderingene, hvor samhandling, nærhetsvurderinger og regional ledelsesstruktur blir viktige diskusjonspunkter.

 

PS 075/13 Verdalsboka "Heimer og folk", Volhaugen - forskuttering av utgivelse Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.09.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.
 2. Utsalgspris pr bok settes til kr 350.
 3. Utgifter til trykking forskutteres med kr 190.000. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer  

 

PS 076/13 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.09.2013

BEHANDLING: 
I starten av møtet:

 • Innherred Renovasjon – generelt om selskapet, prosessen og argumentene for ønske om innføring av lik gebyr for alle innbyggere i Innherred renovasjon og hytterenovasjon – 1 time. Se presentasjonen her.
 • Økonomienheten – Økonomisk rapportering pr. 31.08.13.

Ordfører orienterte om:

 • Organisering av den kirkelige organisasjon. Frist 1. oktober for å komme med uttalelse, administrasjonen skriver en sak og det er vurdert hensiktsmessig å ta ekstraordinært formannskapsmøte før kommunestyrets møte 30. 9, f.eks kl. 16.30 for å behandle dette. Formannskapet sluttet seg enstemmig til dette.

Rådmann orienterte om:

 • Samling alle tre nivåer ledere i Verdal i slutten av august. Bra samling. Ny samling mest trolig i januar med budsjettvedtaket som tema.
 • Ledersamling ISK – samling sist fredag – tema verdier og etikk.
 • Intervju søkere på kommunalsjef velferd er i gang.
 • Vi er interessant for omverden – blir etterspurt på mange områder til å holde innlegg. Dette er bra.
 • KS rådmannsutvalget studietur til Finland i starten av september. Hvordan styres kommunene i Finland?
 • Vellykket gjennomføring av den tekniske delen av valget.

Marit Voll – henstilling budsjettarbeid:
Har følgende henstilling at prostistyret og kirkegårdene – veldig mange som er ganske opprørt over at vi ikke har penger til å vedlikeholde våre kirkegårder og at dette arbeidet må gå på dugnad. Rådmannen må ha en god dialog med prostistyre fram til neste budsjett slik at vi finner en løsning som er bedre enn det som er i år.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold kommunelovens § 31.5.

 • Ordfører og rådmann orienterte om to forhold der vi enten er heleier eller deleier i selskap:
 • Forespørsel oppkjøp. Formannskapet ser ikke de store grunnene til at det skal
  fusjoneres.
 • Tiltak i nyskapingsperioden – bl.a. Kinogården – formannskapet ikke uenig i forhold til
  at samtaler fortsetter – men en del tvil framkom.
Publisert: 31.05.2013 12:53 Sist endret: 09.11.2020 09:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS