Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.12.13

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 19.12.2013
Tid : 09:00 - 12:08
Til stede : 9 representanter

 
Det ble foreslått å lukke sak 120/13 i henhold til kommunelovens pfg. 31.4 og 31.5. Dette begrunnes i totaliteten i saken og de siste dagers innhold i medieoppslag. Det oppfattes som vanskelig å få en meningsfylt debatt uten å lukke denne saken. Ved votering ble møtet enstemmig vedtatt lukket under sak 120/13.

Sak 120/13 ble behandlet som siste sak.
  

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (13 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 111/13 Godkjenning av møteprotokoll 28.11.2013 Protokoll
PS 112/13 Utbygging Verdalsøra barne og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Sluttrapport Protokoll
PS 113/13 Amortiseringstid pensjonsforpliktelser - høringsuttalelse fra Verdal kommune Protokoll
PS 114/13 1721/277/318/3 - 277/321/2 - L.E. Bakken Eiendom AS - Feste av næringsareal Ørin Sør Protokoll
PS 115/13 1721-283/181-Frøseth AS-Søknad om feste av næringsareal Ørin sør Protokoll
PS 116/13 1721-283/181-Midt-Norsk Betong AS-feste av næringsareal Ørin sør Protokoll
PS 117/13 Skjenkerapport - Aboteke 09.11.13 Protokoll
PS 118/13 Uttalelse vedrørende framtidig lokalisering av Innherred interkommunale legevakt IKS Protokoll
PS 119/13 Britt Tove Klevmo - søknad om fritak fra politiske verv Protokoll
PS 120/13 Hilde Gunn Slottemo - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda - oppnevning av ny nestleder Protokoll
PS 121/13 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 19.12.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører ja   
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem nei   
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem ja  
Marit Voll SP Medlem ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem nei   
Berit Musum FRP Medlem    
Kjell Woll Sigurdsen DNA Vara ja Astrid Tromsdal
Knut Snorre Sandnes H Vara ja Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertysås Formannskapssekretær  

 

 

PS 111/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. november 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 28. november 2013 godkjennes. 
 

 

PS 112/13 Utbygging Verdalsøra barne og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Sluttrapport Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

 

 

PS 113/13 Amortiseringstid pensjonsforpliktelser - høringsuttalelse fra Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Maksimal amortiseringstid for pensjonsforpliktelser oppstått i 2014 eller senere begrenses til maksimalt 7 år
 2. Det forventes at departementet bidrar til en snarlig avvikling av det akkumulerte premieavviket gjennom inntektssystemet slik at kommunene også i de kommende årene kan yte gode velferdstjenester til innbyggerne
   

 
 

PS 114/13 1721/277/318/3 - 277/321/2 - L.E. Bakken Eiendom AS - Feste av næringsareal Ørin Sør Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Søknad fra L.E.Bakken EIENDOM AS om å feste industritomt (ca. 5 daa) på Ørin sør, gnr.277/bnr.181/festenr.3 og gnr.277/bnr.321/festenr.2. imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.2.14.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2)
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
   

 

  

PS 115/13 1721-283/181-Frøseth AS-Søknad om feste av næringsareal Ørin sør Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Søknad fra Frøseth AS om å feste industritomt (10 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 1.1.2014.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
   


 

PS  116/13 1721-283/181-Midt-Norsk Betong AS-feste av næringsareal Ørin sør  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Søknad fra Midt-Norsk Betong AS om å feste industritomt (5 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 1.7.2014.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
   

 
 

PS 117/13 Skjenkerapport - Aboteke 09.11.13  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Aboteke Restaurantdrift AS gis med skriftlig advarsel, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 4-4 for overtredelse av tidsgrensene for skjenking av alkohol.

 
 

 
PS 118/13 Uttalelse vedrørende framtidig lokalisering av Innherred interkommunale legevakt IKS
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommune ser store fordeler for innbyggerne med at Innherred interkommunale legevakt IKS fortsatt kan være lokalisert i sykehusets lokaler, og ønsker at en løsning slik styret og representantskapet i legevaktselskapet arbeider for blir imøtekommet. Pasientene må stå i sentrum, og partene er forpliktet til å følge opp Samarbeidsavtalens formål hvor intensjonen i samarbeidet er å være løsningsorientert i sin tilnærming og at prinsippet om at avgjørelser skal tas så nært brukeren som mulig. Tjenesteavtale 1 underbygger dette. 

 

  

PS 119/13 Britt Tove Klevmo - søknad om fritak fra politiske verv Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag til pkt. 3:

 • Ny 3. vara i formannskapet for resten av valgperioden: Charlotte F. Aakerhus.
 • Ny 3. vara i samkommunestyret for resten av valgperioden: Charlotte F. Aakerhus.
   

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra Høyre enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Britt Tove Klevmo om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2011 -2015.
 2. Charlotte Fætten Aakerhus rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre for resten av valgperioden 2011-2015.
 3. Ny 3. vara i formannskapet for resten av valgperioden: Charlotte F. Aakerhus.
  Ny 3. vara i samkommunestyret for resten av valgperioden: Charlotte F. Aakerhus.
   

 

  

PS 120/13 Hilde Gunn Slottemo - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda - oppnevning av ny nestleder Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens pfg. 31.4 og 31.5.

Ordfører fremmet forslag på at søknaden fra Hilde Gunn Slottemo innvilges.

AP/KRF/Høyre/FRP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende fellesforslag på ny nestleder i spelnemnda:
Petter Bjartnes.

Det ble først votert over søknad om fritak som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over fellesforslaget på ny nestleder som ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda fra Hilde Gunn Slottemo innvilges.
 2. Ny nestleder i spelnemnda for resten av inneværende valgperiode: Petter Bjartnes.
   

 
 

PS 121/13 Oreintering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.12.2013

BEHANDLING:
Tor-Petter Abelsen stilte følgende spørsmål:
Det ble en heving av tilskuddet til barnehagene i løpet av 2013 og disse midlene skulle fordeles likt mellom kommunale og private. En barnehage har tatt kontakt og kan ikke se å ha fått noe. Er det riktig at det skulle deles på alle barnehager?.

Rådmann svarte:
Påplussingene i budsjettet er lagt til ressurssenter oppvekst og dette skal bli hensyntatt i forbindelse med en sats-økning pr. 1.10. Om alt er gjennomført ennå er usikkert.

Rådmannen orienterte om:

 • Refererte fra politirådsmøte 17. desember.
 • Rådmannens ledergruppe har gjennomgått verbalforslagene fra budsjettbehandlingen 2014 og fordelte ansvar.
   

 Til toppen av siden

Publisert: 22.11.2013 13:14 Sist endret: 31.10.2014 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS