Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.12.13 - PS 118/13 - Uttalelse vedrørende framtidig lokalisering av Innherred interkommunale legevakt IKS

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2011/10317 - /G21

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.12.13 118/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune ser store fordeler for innbyggerne med at Innherred interkommunale legevakt IKS fortsatt kan være lokalisert i sykehusets lokaler, og ønsker at en løsning slik styret og representantskapet i legevaktselskapet arbeider for blir imøtekommet. Pasientene må stå i sentrum, og partene er forpliktet til å følge opp Samarbeidsavtalens formål hvor intensjonen i samarbeidet er å være løsningsorientert i sin tilnærming og at prinsippet om at avgjørelser skal tas så nært brukeren som mulig. Tjenesteavtale 1 underbygger dette.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.


Saksopplysninger:
Innherred interkommunale legevakt IKS (IIL) har mottatt av varsel fra HNT HF om at det ikke er ønskelig med forlengelse av dagens leieavtale for lokaler til legevakta etter 01.12.2016, jf vedlegg 1.

Det vises vurdering av saken i styret for Innherred interkommunale legevakt, flere innlegg i Trønderavisa, samt uttalelse fra legene tilknyttet legevaktssamarbeidet, jf vedlegg 2.

Rådmannen forstår varselet om ønsket oppsigelse av leieavtalen som en helomvending ut fra de signaler som er gitt fra HNT HF i mai i år, hvor planen var at legevakten fortsatt skulle ha plass i sykehusets lokaler.

Det er også på det rene at styret i IIL ikke ønsker å akseptere denne omsnuingen, fra å være delaktig og tett samspillende med helseforetakets kompetansemiljø, hvor lokaliseringen har medført faglige fortrinn og synergi i samhandlingsreformens ånd, til å oppleve at dette ikke vektlegges som en avgjørende suksessfaktor fram i tid.

Vurdering: 
Rådmannen deler styret og representantskapet i ILL sin oppfatning i at en lokalisering av Legevakten i Sykehuset Levanger er den beste løsningen. Det er viktig at deltakerkommunene uttaler seg i tråd med styret og representantskapet sin mening for å underbygge og gi nødvendig støtte.

Det viktige i saken er å innfri Samarbeidsavtalen pkt 3 Formål, 4.avsnitt hvor partenes intensjon er at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og at prinsippet om at avgjørelser skal tas så nært brukeren som mulig slik at brukeren sikres faglig forsvarlige tjenester. Dagens samarbeidsløsning med lokalisering av legevakten i Sykehuset Levanger sine lokaler, innfrir Samarbeidsavtalens formål. Tjenesteavtale 1 regulerer oppgave- og ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvor målet er å utvikle en effektiv samhandling for å bidra til at den enkelte pasient får et helhetlig tjenestetilbud.

 
 Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.12.2013 11:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS