Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.03.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 20.03.2014
Tid : 11:15 - 13:50
Til stede : 9 representanter 

Generalforsamling i Verdal Boligselskap ble avviklet før formannskapets møte ble satt. Se Innkalling.

  

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 29/14 Godkjenning av møteprotokoll 06.03.2014 Protokoll
PS 30/14 Ressurskommune universell utforming - sluttrapport Protokoll
PS 31/14 Kvalitetsplan og nye vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune Protokoll
PS 32/14 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Protokoll
PS 33/14 Orientering
-
Protokoll

  

Oppmøte formannskapets møte 20.03.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 029/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.03.2014

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 6. mars 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 6. mars 2014 godkjennes.
 
 

PS 030/14 Ressurskommune universell utforming - sluttrapport  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.03.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

 

 

PS 031/14 Kvalitetsplan og nye vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.03.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret vedtar Kvalitetsplan for SFO i Verdal kommune.
 2. Retningslinjer og normalvedtekter for skolefritidsordninger i Verdal gjøres gjeldende fra 1/8-2014.
   

 
 

PS 032/14 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.03.2014

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

KRF v/Tor Petter Abelsen forslo følgende endring:
«Ordet Levanger strykes i pkt. 1 2014: 2. setning og 2015/2016 1. setning.»

Det ble først votert over forslaget fra KRF som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over komiteens innstilling med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Følgende investeringstiltak prioriteres innenfor vannforsyningssektoren i neste 4-årsperiode.
  2014:
  - Rehabiltering av ledningsnett Ørmelen
  - Planlegging av reservevann
  - Planlegging Ulvilla og Vinne

  2015/2016:
  -
  Reservevann.
  - Vannledning Hammer-Lein.
  - Rehabiltering vann Fætta
  - Rehabiltering sentrum
  - Oppstart Ulvilla/Vinne

  2017:
  - Rehabiltering vann Fætta
  - Nytt ledningsanlegg Ulvilla/Vinne
  - Rehabiltering sentrum
   
 2. Følgende investeringstiltak prioriteres innenfor avløpssektoren i neste 4-årsperiode.
  2014:
  - Rehabiltering av ledningsnett Ørmelen.
  - Utskifting av avvanningssentrifuge Ørin renseanlegg
  - Sanering avløp Holte-Minsås-Lein (I forbindelse med gang/sykkelvegprosjekt på samme strekning)

  2015/2016:
  -
  Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
  - Avløpsanlegg Fætta
  - Avløpsanlegg Leksdal

  2017:
  - Avløpsanlegg Fætta
  - Avløpsanlegg Leksdal
   
 3. Kommunestyret ber om at tiltaksplan innenfor investeringer vann/avløp legges fram for årlig revisjon.
   
 4. Økning av investeringsrammer innenfor vann/avløpssektoren vurderes i forbindelse med neste gangs behandling av økonomiplanen.
   

 

 

PS 033/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.03.2014

BEHANDLING: 
Det ble i starten av møtet orientert om:

Rådmannen orienterte om:

 • Storledermøte avviklet 11. mars 2014.
 • Oppslag i Trønder-Avisa om årsverk i kommunene og administrasjon –ikke mulig at dette stemmer.
 • Kommunestyrets vedtak om gjennomgang av bygg og utrede skoleinfrastruktur – alle bygg gås nå gjennom.
 • Brannsjef ISK fått jobb i Steinkjer – leder beredskap – han har søkt og får permisjon for dette.
 • Lederstilling PBOM og Landbruk/naturforvaltning. – lyst ut for 2. gang – 9 søkere.
 • Kommunal Rapport – vurdering av Verdal kommunes økonomiplan – hard kritikk på en del av dimensjonene bl.a. manglende målstyring. Vi driver etter andre prinsipp enn kun målstyring på indikatornivå, men vil ta sa med seg de signalene som kom fram i formannskapet.
 • Brev fra PBL om pensjonskostnader kommunale og ikke-kommunale.
 • Arken - konklusjonene at TEK10 standard slår inn er ikke annerledes nå enn før. Vi som offentlig eier må renovere hele bygget hvis vi begynner å endre på noe. Har ikke i utgangspunktet mulighet til å gi bort huset pga konkurransemessig hensyn men ideelle organisasjoner som ikke driver økonomisk aktivitet kan det gis bort til. Dette er nå under avklaring – hvis dette blir ok blir det utarbeidet avtale der det må reguleres inn den økonomiske aktivitet de har mulighet til å drive med, i tillegg til å sikre oss muligheten for tilbakekjøp. Må videre få på plass en løsning for virksomheten som er på Arken i dag.
 • Saksbehandler på Husbanksaker går snart av med pensjon og løsningen er at annen medarbeider ved servicekontoret tar over. Løses med ansatte internt.
 • Arbeider med at det den 12. juni blir en markering av 10 års drift i samkommunen.
   

Ordfører orienterte om:

 • Bruker ett kommunestyremøte pr år til folkevalgtopplæring – dette ble vurdert til marsmøtet. Marsmøtet blir for fullt til å avvikle folkevalgtopplæring samtidig. Spørsmålet til formannskapet er om vi skal ta et ekstraordinært kommunestyremøte for å få avviklet dette. Tema er knyttet til verdibasert ledelse (etikk, verdier, ledelse og kommunikasjon og omdømmearbeid).
   
  Det ble også fremmet ønske om at rapport fra HINT om lokaldemokrati kan være tema på folkevalgtkveld.
   
  Formannskapet er enig i at det blir ett ekstraordinært møte 7. april og at verdibasert ledelse blir tema. HINT-rapport blir tema til høsten.
   

Marit Voll spurte om følgende:
Taletid i kommunestyret og ordføreres tidsbruk på orienteringer.

Ordfører:
Har en informasjonsplikt til kommunestyret, men takker for tilbakemeldingen og vil vurdere de forslag som kom fram i møtet.
Flertallet ønsker for øvrig ikke å endre praksisen med taletid.

Rådmann:
Bruker formannskapet som sitt styre og bruker naturligvis mest tid her på orienteringer. Bevisst kort i kommunestyret – som er ordførers ansvar.

 

 Til toppen av siden

Publisert: 28.02.2014 14:26 Sist endret: 31.10.2014 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS