Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.15

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 20.08.2015
Tid : 09:00 - 14:06
Til stede: 9 representanter

Formannskapet tok pause fra 11.15 til kl. 12.35 pga åpning av Øras dager.

 
 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 77/15 Godkjenning av møteprotokoll 18.06.2015 Protokoll
PS 78/15 Endringer i investeringsbudsjettet Verdal kommune
Protokoll
PS 79/15 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Verdal kommune Protokoll
PS 80/15 Kjøp av Vuku barnehage Protokoll
PS 81/15 Markedsandel kommunale barnehager i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 82/15 Evaluering av MOT i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 83/15 Gang/sykkelveg FV 757 langs Havnevegen Ørin - sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 84/15 Trafikksikkerhetsplan 2016 -  2020, Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 85/15 Boligbehov i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 86/15 Prinsipiell avklaring om fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) tjenester Saksframlegg Protokoll
PS 87/15 Samordning av dagtilbudene i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 88/15 Oppnevning av valgnemnd - kommunestyrevalget 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 89/15 Revidering av Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 90/15 Godtgjøring i forbindelse med Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 91/15 Realisering av bygg for Nord-Trøndelag Teater Saksframlegg Protokoll
PS 92/15 Orientering - Protokoll
PS 93/15 Politisk organisering og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 20.08.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara
Berit Musum FRP Medlem Nei Brita Kleven Thorsvik møtte som vara

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 077/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 18. juni 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 18. juni 2015 godkjennes.

 

PS 078/15 Endringer i investeringsbudsjettet Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  
Budsjett for 2015 Verdal kommune foreslås endret slik:

 1. Avsetning til ulike idretts- og kulturanlegg økes med 2,0 mill kroner.
 2. Avsetning til gang- og sykkelveger økes med 1,0 mill kroner.
 3. Tilskudd fra Husbank økes med kr 3,0 mill kroner.
 4. Udekkede investeringer i 2014, kr. 8.963.853,89 dekkes inn slik:
  - bruk av tippemidler, kr 6,0 mill kroner.
  - låneopptak kr 2.96 mill kroner.
   

  
 

PS 079/15 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Rådmannen la fram følgende endring:
I halvårsrapporten, under rådmannens innledning, skal setningen under fjerde avsnitt, side 3, erstattes med:

Ett av tiltakene for å skape en mer robust drift i årene framover kan være å redusere med en sykeheimsavdeling, jf. behovsbeskrivelsene i orienteringssak «Boligbehov i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune». Dette faktagrunnlaget vil rådmannen måtte konsekvensvurdere ytterligere før det kan vurderes som realistisk å legge frem et forslag om å legge ned en sykeheimsavdeling.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utlagt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.06.15 til etterretning.
 2. Avsatte midler til årets lønnsoppgjør, 9,8 millioner kroner, som virksomhetsområdene selv skal dekke, foreslås endret i årets budsjett slik:
  - 1,5 millioner kroner til Oppvekst på bakgrunn av uendret skolestruktur
  - 3,2 millioner kroner til dekning av svikt i skatt/rammetilskudd
  - 2,5 millioner kroner til dekning av høyere kapitalkostnader enn forventet
  - 2,6 millioner kroner til NAV
   

  

PS 080/15 Kjøp av Vuku barnehage   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune kjøper Vuku barnehage, gnr.140 bnr.35 for kr.1.400.000,- pluss omkostninger. Dette i henhold til takst utført av Norconsult A/S datert 22.05.15.
 2. Det gjennomføres utbedringstiltak på bygningen som eliminerer mangler ved dagens bærekonstruksjon.
 3. Den totale investeringen på til sammen kr. 1.600.000,- finansieres ved bruk av lån.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å utforme kjøpekontrakt og å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer
   

 

  

PS 081/15 Markedsandel kommunale barnehager i Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Behandling i komite mennesker og livskvalitet ble utlagt i møtet.

AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til vedtak:
«Verdal kommunestyre vurderer at markedsandel for kommunale barnehager skal være mellom 50 og 65%.»

Ved votering ble APs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Verdal kommunestyre vurderer at markedsandel for kommunale barnehager skal være mellom 50 og 65%.
 

 

  

PS 082/15 Evaluering av MOT i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
 
INNSTILLING:
MOT prioriteres ikke som virkemiddel i Verdal kommune.
 

 

  

PS 083/15 Gang/sykkelveg FV 757 langs Havnevegen Ørin - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Sluttrapporten tas til orientering.
 

 

PS 084/15 Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2020, Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag under pkt. 10.2 prioriterte tiltak på fylkesveier:

 • Pkt. 1 - Pkt. 9 Fv 72, Lysthaugen – Melbygraven – flyttes opp som pkt. 3.
 • Pkt. 2 - Pkt. 16 Fv 72, Valstadmoen – Lysthaugen – flyttes opp som pkt. 6.
   

SP v/Pål S. Fikse fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«2. Formannskapet ønsker en orientering om hvilke vurderinger som er gjort angående fjerning av fotgjengeroverganger i sentrum.»

Votering:

 • Venstres forslag pkt. 1 – Falt med 8 mot 1 stemme.
 • Venstres forslag pkt. 2 – Falt med 8 mot 1 stemme.
 • SPs forslag til nytt pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

Samlet votering over komiteens innstilling med vedtatt forslag til pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:

 1. Trafikksikkerhetsplan 2016 – 2020 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.
 2. Formannskapet ønsker en orientering om hvilke vurderinger som er gjort angående fjerning av fotgjengeroverganger i sentrum.
   

 

 

PS 085/15 Boligbehov i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Verdal kommunestyre tar saken til orientering.
 

 

 

PS 086/15 Prinsipiell avklaring om fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) tjenester   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

AP/Krf v/Arild K. Pedersen fremmet følgende endringsforslag:
«Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til fritt brukervalg for tjenesten brukerstyrt personlig assistanse, og ber administrasjonen utrede hvilke arbeidsrettslige betydninger samt forvaltnings- og kontrollsystemer ordningen innebærer før det realiseres.»

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra AP/Krf, ble forslaget fra AP/Krf enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til fritt brukervalg for tjenesten brukerstyrt personlig assistanse, og ber administrasjonen utrede hvilke arbeidsrettslige betydninger samt forvaltnings- og kontrollsystemer ordningen innebærer før det realiseres.
 

 

PS 087/15 Samordning av dagtilbudene i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret i Verdal tar den framlagte utredning om samordning av dagtilbudene til orientering.
 2. Rådmannen bes sluttføre arbeidet med samordning av dagtilbudene slik at saken blir en del av budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019, basert på den faglige utredningen og vedtatte strategiske prinsipper for drift og utvikling.
   


  

PS 088/15 Oppnevning av valgnemnd - kommunestyrevalget 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Ordfører får, i henhold til eksisterende praksis, fullmakt til å kalle inn representanter fra partier innvalgt i kommunestyret for perioden 2015-2019 for å konstituere valgnemnd.
 


  

PS 089/15 Revidering av Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Reglement for innvandrerråd Verdal kommune pkt. 2. suppleres med:

 • Rådmann har ansvar for nominasjonsprosessen i samarbeid med innvandrerrådet.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 1; EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 2; Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS
 • To medlemmer velges fra kommunestyret og den ene av disse bør så langt som mulig ha innvandrerbakgrunn
     

PS 090/15 Godtgjøring i forbindelse med Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen godtgjøring.
 2. For møter ellers i valgstyret ytes en godtgjøring på kr 400,- pr møte.
 3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,- pr person.
 4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyrets medlemmer og leder til kr 800,- pr dag. For disse ytes i tillegg erstatning for tap i arbeidsinntekt i henhold til reglement.
 5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring
   

 PS 091/15 Realisering av bygg for Nord-Trøndelag Teater  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune vil stå som byggherre og eier av nytt teaterbygg i Verdal for leietaker Nord-Trøndelag Teater. Teaterets eier, Nord-Trøndelag fylkeskommune, har gjort garantivedtak for husleie.
 2. Byggestart settes som forutsatt til 7. september 2015.
 3. Budsjettet for bygget vedtas med en økonomisk ramme på totalt kr. 99.000.000,- inkl. moms. Totalrammen inkluderer investeringer i sceneteknisk utstyr.
 4. Verdal kommunestyre vedtar husleieavtale mellom Nord-Trøndelag Teater og Verdal kommune.
 5. Husleien settes til et årlig beløp på kr. 4.400.000,-. Husleieavtalen regulerer tidspunkt for betaling og justering av den årlige husleien
   

 

 

PS 092/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
Rådmann orienterte om:

 • Sommerdrift gått greit. Branntilfelle ved Ørmelen bo- og helsetun – håndtert bra.
 • NAV endrer sine åpningstider i fylket – også i Verdal.
 • Salg av Melvoldgården – kommer egen sak i kommunestyret.
 • Krevende brukere.
   

Ordfører orienterte om:

 • Det jobbes i Industriparken med et mer langsiktig, varig og strategisk samarbeid med Sintef.
 • Start kommunestyrets møte 31. august 2015 – kan bli kl. 16.00 eller kl. 17.00.
   

Pål S. Fikse stilte spørsmål om:

 • Tilstandsrapport og utbedringer nyskolen – garantier.
  Ordfører svarte at alt er garantiarbeid.
   
 • Renovering svømmehallen:
  Rådmann svarte: Reklamasjonsarbeider etter befaring. Skulle være ferdig med dette tidlig i august, men det var bestillingstid på en del av utstyret derfor utsatt åpning til slutten av august.
   

Marit Voll stilte spørsmål om:

 • Frivillighetssentralen – organisering.
  Ordfører svarte: Refererte mail fra styreleder i Frivilligsentralen 18.08.15
   

 

PS 093/15 Politisk organisering og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2015

BEHANDLING:  
AP/KRF v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag:
«Vi opprettholder den nåværende politiske organiseringen. Ressursbruken til politisk arbeid holdes innenfor dagens økonomiske rammer. Delegasjonsreglementet gjennomgås.»

V v/Brita K. Thorsvik fremmet arbeidsgruppens forslag:
«Endring av Organisering

 1. Komite mennesker og livskvalitet legges ned og erstattes av to utvalg, Helse og sosial, Oppvekst og kultur. Utvalgene skal ha 7 representanter og legges under utvalgsgruppe I.
 2. Kommunestyret sine møter starter kl 1700 for å gi rom til flere orienteringer

Forslag til endringer i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

 • Pkt.2.1 a: Slutten av avsnittet legges til «opplegget drøftes med gruppelederne»
 • Pkt. 3.2 Varaordføreren godtgjøres 50% av 80% av ordførers godtgjøring. Justeres årlig pr. 1. januar. Varaordføreren gis ikke møtegodtgjørelse som leder for eller medlem av utvalg, råd eller nemnder
 • Pkt. 3.3 strykes
 • Pkt. 3.4 Gruppeledere i kommunestyret får en årlig godtgjøring på kr 20 000,-. Denne godtgjøring kommer i tillegg til annen godtgjøring.
 • Pkt. 4.2 Leder i komité plan og samfunn godtgjøres i inntil 35% av 80% av ordførers godtgjøring. Justeres årlig pr.1.januar. Endelig størrelse på grunnlag for godtgjøring avgjøres av kommunestyret. Leder gis ikke møtegodtgjøring som medlem av utvalg, råd eller nemnder, unntatt viss vedkommende er medlem av formannskapet. ( Siste setning gjelder ikke viss leder i tillegg er varaordfører)
 • Punkt. 13 Fastgodtgjøring til ordfører, varaordfører, formannskapet, ledere, og ledere i kommunale utvalg under gruppe II, blir utbetalt månedsvis over kommunens lønnssystem. Utbetaling av de øvrige godtgjøringer skjer som hovedregel 2 ganger pr. år.
 • Punkt. 19 revideres i henhold til vedtak
 • Nytt pnkt. Leder for utvalg Helse og sosial og Oppvekst og kultur får en arbeidsgodtgjørelse på kr 20 000,- pr. år + en møtegodtgjørelse på kr. 400,-
   

Endring i reglement for kommunestyre og komiteer

 • Gruppen foreslår at det i protokoll fra møter refereres til hvilket parti som stemmer for hvilket forslag når det er flere forslag det voteres over.
   

Annet:

 • Gruppen ønsker at alle plansaker som ikke berører plan-og bygningsloven skal startes opp med en orientering i kommunestyret. Dette kan være for eksempel kommunedelplan kultur, kommunedelplan helse, omsorg og velferd, temaplan bibliotek og temaplan kulturskole mm. På denne måten får kommunestyrerepresentantene tidlig orientering om planer det jobbes med, og således muligheten til å diskutere innspill med sine respektive partier.»
   

SP v/Marit Voll fremmet forslag på at saken utsettes og behandles i kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Saken utsettes og behandles i kommunestyret uten innstilling fra formannskapet 

 

 
 
Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2015 12:37 Sist endret: 21.08.2015 11:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS