Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 27.10.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 27.10.2011
Tid            : Kl. 14:00 - 16:40
Til stede   : 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling av sak 68/11. Til stede 8 representanter. Tiltrådte igjen fra 69/11. Til stede 9 representanter. Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet under behandling av sak 77/11. Til stede 8 representanter

 
Formannskapet startet med at medlemmene presenterte sine forventninger og forhåpninger som formannskapsmedlem i valgperioden.  


Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 066/11 Godkjenning av møteprotokoll 25.08.2011 Protokoll
PS 067/11 Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 068/11 Leirådal Borettslag. Søknad om kjøp av tomt 1721/98/19 Saksframlegg
 
Protokoll
PS 069/11 Stiklestad og Vuku Skytterlag - søknad om garanti for banklån Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 070/11 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 071/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 072/11 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - Valgperioden 2011-2015 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 073/11 Mottak av sakspapir i folkevalgte organ - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 074/11 Nytt reglement for komiteene i Verdal - gjeldende fra valgperioden 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 075/11 Reoppnevning av representanter til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 076/11 Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 077/11 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 27.10.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

 
 
 
PS 066/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 25. august 2011 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 25. august 2011 godkjennes 
 
 
 
 
PS 067/11 Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:  
Enhetsleder økonomi, Arnstein Kjeldsen, var til stede og svarte på spørsmål.

Innstilling fra komité mennesker og livskvalitet og komité plan og samfunn ble utdelt i møtet.

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til nytt pkt 2:
”2. Formannskapet presiserer at det må tilstrebes å holde seg innenfor budsjettrammene.”

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over APs forslag til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt. 
   
 
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial til etterretning.
 2. Formannskapet presiserer at det må tilstrebes å holde seg innenfor budsjettrammene.
   

 
 
 
 
PS 068/11 Leirådal Borettslag. Søknad om kjøp av tomt 1721/98/19      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:  
Kristin Hildrum forlot møtet under behandling av denne sak.
Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
  
 
VEDTAK: 

 1. Leirådal borettslag tilbys å kjøpe 1721/98/19, Leira 1, på standard kjøpevilkår og for anført prisnivå.
 2. Kjøper dekker oppmålings- og tinglysingskostnader.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen. 
   

 
 
 
 


PS 069/11 Stiklestad og Vuku Skytterlag - søknad om garanti for banklån      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:   
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad og Vuku skytterlag om kommunal garanti for et lån på kr. 500.000,-.
 2. Verdal kommune garanterer i form av simpel kausjon for et lån på kr. 500.000,- til Stiklestad og Vuku skytterlag i forbindelse med bygging av nytt skytteranlegg.
 3. Lånet skal være nedbetalt i løpet av 1 år.
 4. Långiver sørger for at Verdal kommune sitt garantiansvar opphører når Stiklestad og Vuku skytterlag har innfridd lånet.
   

 
 
 
 
PS 070
/11 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser - Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
    
 
INNSTILLING:  
Kommunestyret tar de framlagte retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 071
/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav - Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:  
FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
”Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med 01.01.2012 til kr 1.100,- for 10-års feste”.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra FRP, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for FRP sitt forslag. 
  
 
INNSTILLING:  
Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med 2011 til kr. 1.500,- for 10 års feste .
 
 
 
 
 
PS 07
2/11 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - Valgperioden 2011-2015      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:  
SP v/Marit Voll Skrove fremmet på vegne av Høyre, SP og FRP utsettelsesforslag:
”Saken utsettes.
Det oppnevnes gruppe for gjennomgang av nytt reglement.
Forslag til gruppe: Gruppelederne.”

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING:  
Saken utsettes.
Det oppnevnes gruppe for gjennomgang av nytt reglement.
Forslag til gruppe: Gruppelederne.
 
 
 
 
 
PS 07
3/11 Mottak av sakspapir i folkevalgte organ - Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
     
 
INNSTILLING: 

 1. Fra 01.01.12 innføres elektronisk mottak av sakspapir for folkevalgte i Verdal kommune.
 2. Rådmann får fullmakt til å anskaffe nødvendig utstyr innenfor en kostnadsramme på kr 168.000,-.
 3. Kostnadene belastes ansvar 1110, funksjon 1000. 
   

 
 
 
 
PS 07

4/11 Nytt reglement for komiteene i Verdal - gjeldende fra valgperioden 2011      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:   
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
 
INNSTILLING:  
Kommunestyret vedtar forslag til nytt reglement for komiteene i Verdal kommune – gjeldende fra valgperioden 2011.  
 
 
 
 
 
PS 07
5/11 Reoppnevning av representanter til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:   
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
    
 
VEDTAK:  
Verdal kommunes forslag på representant:
Fast representant: Ordfører Bjørn Iversen
Vara: Varaordfører Kristin J. Hildrum
 
 
 
 
PS 07
6/11 Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:   
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
 
INNSTILLING:  
Med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i Innherred Renovasjon godkjenner Verdal kommune selskapsavtale for Innherred Renovasjon med endringer i § 1, § 6, § 8 og § 14. 
 
 
 
 
PS 07
7/11 Orientering      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.10.2011

BEHANDLING:
Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne saken. Til stede 8 representanter.

Kommunalsjef Randi Segtnan orienterte i starten av møtet om:

 • Ad. likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune – tilskudd.
   

Formannskapet ønsker en sak der fordeling og beregning framgår.

Kommuneoverlege Ragnhild Aunsmo orienterte om:

 • Dødsfall ved Verdal fengsel. Helsetjenesten i Verdal fengsel hører inn under Verdal kommune sitt ansvarsområde.
   

Ordfører orienterte om:

 • Verdal kommune ga kr 10.000,- til årets TV-aksjon – Norsk Folkehjelp. (Som tidligere år).
 • Møte mellom Verdal kommune og Proneo.
 • NHO Trøndelag tatt initiativ til å etablere lektor 2 ordning ved Verdal videregående – studiespesialisering.
 • Verdal kommune var landets første SIVA-kommune. SIVA har bestilt gjennomgang/rapport fra NTNU om hvordan de driver sin virksomhet. Ordfører intervjuet i den forbindelse.
   

Rådmannen orienterte om:

 • Lokalt medisinsk senter Verdal og Levanger kommuner. Oppslag i Trønder-Avisa i går 26. oktober.
 • ”Oppstart Ørin Nord” - satt i gang prosjekt i august. Hensikten er å få fart på utviklingen ved Ørin Nord. Øystein Kvistad ansatt som prosjektleder.
 • Statsbudsjettet – hovedtrekk.
 • Samhandlingsprosessen. Mye avtalearbeid som foregår.
 • Skoleutbygging, status pr 24. oktober 2011. Tar over bygget 30.11.2011.
 • Snøhetta presenterte mulighetsstudie for sentrum.
   

Marit Voll Skrove stilte spørsmål om:

 • Fotballhall.
  Ordfører: Dialog med Verdal IL på et prosjekt innendørs fotballhall. 
   

 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 31.10.2014 13:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS