Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 10.11.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 10.11.2011
Tid            : Kl. 10:00 - 11:30
Til stede   : 9 representanter 

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 078/11 Godkjenning av møteprotokoll 27.10.2011 Protokoll
PS 079/11 Kommunalt klageorgan for valgperioden 2011-2015 i Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 080/11 Valg av valgstyre/samevalgstyre med leder og nestleder for valgperioden 2011-2015 Saksframlegg
 
Protokoll
PS 081/11 Oppnevning av kommunens representanter til innstillingskomiteen for stiklestadprisen, spelnemnda og innstillingskomiteen Verdal kommunes kulturpris Saksframlegg
Protokoll
PS 082/11 Britt Tove Klevmo - søknad om permisjon fra politiske verv i perioden november 2011 - november 2013 Saksframlegg
 
Protokoll
PS 083/11 Stein Erik Fiskum og Rigmor Vangstad. Kjøp av kommunal eiendom 1721/37/295 Saksframlegg
Protokoll
PS 084/11 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 10.11.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Trude Holm SP Varamedlem Ja Møtte for Marit Voll Skrove
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  

  

 
 
 
PS 078/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.11.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 27. oktober 2011 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 27. oktober 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 079/11 Kommunalt klageorgan for valgperioden 2011-2015 i Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.11.2011

BEHANDLING:   
Ole Gunnar Hallager og Berit Musum fremmet på vegne av alle partiene i formannskapet slikt forslag til vedtak:

 1. Det opprettes et kommunalt klageorgan bestående av fem medlemmer og fem personlige varamedlemmer.
 2. Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer:
   

Medlemmer:     

 1. Bjørn Iversen
 2. Kristin Johanne Hildrum
 3. Tor-Petter Abelsen 
 4. Pål Sverre Fikse 
 5. Anne Grete Valbekmo
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Ole Gunnar Hallager
 2. Astrid Tromsdal
 3. Ove Morten Haugan
 4. Marit Voll Skrove
 5. Berit Musum
   

Det ble først votert over punkt 1 i forslaget som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over medlemmer som ble enstemmig vedtatt.
Til sist ble det votert over personlige varamedlemmer som ble enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING: 

 1. Det opprettes et kommunalt klageorgan bestående av fem medlemmer og fem personlige varamedlemmer.
 2. Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer:
   

Medlemmer:     

 1. Bjørn Iversen
 2. Kristin Johanne Hildrum
 3. Tor-Petter Abelsen 
 4. Pål Sverre Fikse 
 5. Anne Grete Valbekmo
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Ole Gunnar Hallager
 2. Astrid Tromsdal
 3. Ove Morten Haugan
 4. Marit Voll Skrove
 5. Berit Musum
   

 
 
 
 
PS 080/11 Valg av valgstyre/samevalgstyre med leder og nestleder for valgperioden 2011-2015      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.11.2011

BEHANDLING:   
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
   
 
INNSTILLING: 

 1. Formannskapet oppnevnes som valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2011-2015.
 2. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av valgstyre/samevalgstyret.
 3. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret.
   

 
 
 

PS 081/11 Oppnevning av kommunens representanter til innstillingskomiteen for stiklestadprisen, spelnemnda og innstillingskomiteen Verdal kommunes kulturpris 
      
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.11.2011

BEHANDLING:   
Først ble oppnevning av representanter til Spelnemnda behandlet.

Pål Sverre Fikse fremmet på vegne av SP, H og FRP følgende forslag:
“De ulike nemndene for frivilligheten ved Stiklestad og styret ved SNK inviteres til å komme med forslag på kandidater til leder og nestleder i Spelnemnda.
Formannskapet velger leder og nestleder etter forslagsrunden.”

AP v/Bjørn Iversen foreslo å utsette saken og at forslaget framsatt av representanten Pål Sverre Fikse vedlegges protokollen uten realitetsbehandling.

Ved votering ble APs forslag enstemmig vedtatt.

Ole Gunnar Hallager og Pål Sverre Fikse fremmet på vegne av samtlige parti i formannskapet følgende forslag i forhold til innstillingskomite kulturpris og innstillingskomite stiklestadpris:

 1. Som medlemmer til innstillingskomiteen for Stiklestad prisen velges ordfører og virksomhetsleder for kulturtjenesten.
 2. Som medlemmer til innstillingskomiteen til kandidat til Verdal kommunes kulturpris velges Ole Gunnar Hallager og Trude Holm.
   

Det ble votert punktvis over forslaget med følgende resultat:
Forslagets pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Forslagets pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
    
 
INNSTILLING:  
Valg av leder og medlem i Spelnemnda:
Saken utsettes.

 1. Som medlemmer til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen velges ordfører og virksomhetsleder for kulturtjenesten.
 2. Som medlemmer til innstillingskomiteen til kandidat til Verdal kommunes kulturpris velges Ole Gunnar Hallager og Trude Holm.
   

 
 
 
 
PS 08

2/11 Britt Tove Klevmo - søknad om permisjon fra politiske verv i perioden november 2011 - november 2013 
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.11.2011

BEHANDLING:  
Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende til pkt. 3:
3. vara i formannskapet  Charlotte F. Aakerhus.
3. vara i samkommunestyret Charlotte F. Aakerhus.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Høyre enstemmig vedtatt.     
 
 
INNSTILLING:   

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Britt Tove Klevmo om permisjon fra kommunale verv i perioden november 2011 – november 2013.
 2. Charlotte Fætten Aakerhus rykk inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre fram til 01.11.13.
 3. Ny 3. vara i formannskapet i permisjonstiden: Charlotte F. Aakerhus
  Ny 3. vara i samkommunestyret i permisjonstiden: Charlotte F. Aakerhus. 
   

 
 
 
 
PS 08
3/11 Stein Erik Fiskum og Rigmor Vangstad. Kjøp av kommunal eiendom 1721/37/295      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.11.2011

BEHANDLING:   
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
   
 
VEDTAK:  

 1. Stein Erik Fiskum og Rigmor Vangstad tilbys å kjøpe eiendommen 1721/37/295.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 115,00 pr. m2 pga. arealets beskaffenhet.
 3. Kjøper dekker kostnader ved fradeling, oppmåling og tinglysing.
 4. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre salget.
   

 
 
 
PS 084/11 Orientering      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.11.2011

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

 • Sentrumsprosjektet – styringsgruppemøte i sentrumsprosjektet siste uke. Evaluering av prosessen med mulighetsstudie utarbeidet av Snøhetta.
   

Ordfører orienterte om:

 • Rådmann og ordfører deltok på næringslivstur til Brussel. Interessante og spennende tema. Forespørsel om eventuelt å gå inn som eier av Europakontoret. Det vil bli lagt fram egen sak til politisk beslutning.
 • Besøk av to stortingsrepresentanter der følgende tema ble tatt opp:
  - utfordring barnehagesektoren.
  - utvikling Verdal industripark
  - demografiske utfordringsbilder - “Aker-generasjonen”.
  - kompetanse- og rekrutteringsbehov i næringslivet.
 • Årlig konferanse Regional Utviklingsprogram (RUP) på Steinkjer. Ordfører og rådmann deltok.
 • Folkevalgtopplæring 15. og 16. november. Viktig at de innkalte møter, ca 50 stk. til sammen.
   

Anne Grete Valbekmo stilte følgende spørsmål:

 • Etterspurte sak om eiendomsskatt, fritaksgrunner m.m.
 • Sak angående dokumentasjon av overføringer til private barnehager.
   

Rådmannen besvarte spørsmålene.

 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 31.10.2014 13:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS