Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.11.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 24.11.2011
Tid            : Kl. 11:40 - 12:55
Til stede   : 9 representanter 

Utdelt i møtet:

 1. Oppdatert sakliste.
 2. Veileder habilitet i kommuner og fylkeskommuner

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 085/11 Godkjenning av møteprotokoll 10.11.2011 Protokoll
PS 086/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4
Protokoll
PS 087/11 Bygging av veger og VA-anlegg Ørin Sør - Fættavegen - Finansiering Saksframlegg
Vedlegg 1  
Protokoll
PS 088/11 Frivilligplan for Verdal 2012-2015 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 089/11 Ny behandling - Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - valgperioden 2011-2015 Saksframlegg
 Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3
Protokoll
PS 090/11 Møteplan 2012 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 091/11 Oppnevning av forretningsførende overformynder for valgperioden 2011-2015 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 092/11 Orientering - Protokoll
PS 093/11 B-sak.
Verdal kommunes kulturpris 2011
- Protokoll
PS 094/11 Mat og Vinhuset Verdal - søknad om alminnelig skjenkebevilling - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 24.11.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 085/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 10. november 2011 godkjennes. ”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 10. november 2011 godkjennes.  
 
 
 
 
 
PS 086/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011

BEHANDLING:    
Utdelt i møtet:

 • Protokoll fra komite plan og samfunn
 • Protokoll fra komite mennesker og livskvalitet
 • Protokoll fra arbeidsmiljøutvalget
 • Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

ALTERNATIVT BUDSJETT FRA VERDAL FRP
 
1. 0  INNLEDNING
Verdal FRP mener forslag til Budsjett for 2012 og Økonomiplan fram til 2015, er et grundig og godt gjennomarbeidet dokument. Likevel, er det flere disponeringene i det foreslåtte budsjettet, som bryter med FRPs politiske prinsipper. Verdal FRP foreslår derfor følgende endringer til budsjett og økonomiplan:
 
2.0  TRAPPE NED EIENDOMSSKATT TIL NULL
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å balansere budsjett-justeringer, for å trappe ned eiendomsskatten til null, i løpet av planperioden:

 • 3,5 promille i 2012,
 • 2,5 promille i 2013,
 • 1,5 promille i 2014
 • Null eiendomsskatt i 2015

3.0  FRIGJØRE KAPITAL & AREAL – LEIE MOT Å EIE
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utrede følgende:

 • 3.1  Selge deler av kommunens bygningsmasse for å betale ned gjeld.
 • 3.2  Opprette rammeavtaler: Leie kontorlokaler og møtelokaler, mot å eie.
 • 3.3  Finne en modell for salg av kommunes bolig-portefølge til Verdal Boligselskap AS
 • 3.4  Lage et felles prospekt for salg av Herredshuset, Rådhuset og Helsestasjonen.
 • 3.5  Vurdere salg av Ørmelen barneskole opp mot opprustning/etterslep vedlikehold.

I tillegg til å frigjøre kapital, vil driftsutgiftene med dette kunne reduseres betydelig. Dette vil også frigjøre et betydelig areal i sentrum for å lette trykket i dagens boligmarked.
 
4.0  KONKURRANSEUTSETTING
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utrede en konkurranseutsetting av kommunale tjenester, drift og støttefunksjoner, innen følgende sektorer.

 • 4.1   Renhold
 • 4.2   Teknisk
 • 4.3   Sykehjem
 • 4.4   Hjemmehjelp

Rådmannen kan også fremme andre aktuelle områder for anbud / konkurranseutsetting.
 
MÅL: Ved å finne “beste praksis” innenfor disse fire områdene, kan ca. 51 mill. kroner frigjøres til å styrke tjenestetilbudet i 2015.
Trinnvis effektiviseringsgrad:

 • 2012: Frigjøre ca. 13 mill. Kroner
 • 2013: Frigjøre ca. 26 mill. Kroner
 • 2014: Frigjøre ca. 39 mill. Kroner
 • 2015: Frigjøre ca. 51 mill. Kroner

Frigjorte ressurser tilsvarer drift av 80 nye sykehjemsplasser, eller 100 kommunale årsverk.
 
Målsetting for frigjøring av midler ved konkurranseutsetting:

 • Renhold: 3 mill. Kr.
 • Teknisk: 11 mill. Kr.
 • Sykehjem: 10 mill. Kr.
 • Hjemmehjelp: 27 mill. Kr.

5.0  KOMMUNESAMMENSLÅING – AVSLUTTE ISK
Kommunestyret bestiller en konsekvens-utredning som skal inn i 2012-budsjettet, for kommunesammenslåing av Levanger og Verdal. Konsekvenser av sammenslåing skal måles opp mot konsekvenser for avslutning av det 8 år lange forsøket på ISK-samarbeid. Hvor mye mer penger/ressurser, kan bli frigjort til direkte tjenesteyting og hvor mye indirekte tjenesteyting kan kuttes? Hvordan ivareta kompetanse og fagmiljø ved en evt. reversering? Hvor stor er effektiviseringsgevinsten, når morkommuner og samkommune, er rensket fra organisasjonskartet? Konsekvensutredningen skal være et objektivt og tydelige ”pluss/minus-underlag” for en folkeavstemming i juni 2013.
 
6.0  BOLIG-KONTOR
Behovet for et boligkontor, blir stadig tydeligere. Rådmann skal prioritere å finne en hensiktsmessig lokalisering i løpet av 2012 og midler til drift av dette.
 
7.0  KULTURSKOLEN
Kommunestyret ber Rådmannen å finne midler i budsjettet for å avvikle ventelisten på kulturskolen. Barn og unge skal gis muligheter til realisere sine interesser. Mestring og motivasjon henger tett sammen. Dette har stor forebyggende verdi.
 
8.0  UNGDOMMENS HUS
Kommunestyret ber Rådmannen øke budsjettpost fra 0,5 mill. til 1 mill. Integreres i nyskolen.
 
9.0  SKATEPARK
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å finne en løsning der kommuens andel er 0,5 mill og overstigende midler til skatepark, innhentes fra sponsorer.
 
10.0  SMÅBÅTHAVN PÅ HAVFRUA
Kommunestyret bestiller i 2012, en utredning som skal avklare alle tiltak, potensielle synergieffekter, omreguleringer og kostnader, samt finansieringsmodeller for realisering av småbåthavn vest for Havfrua.
 
11.0  FELLES MILJØSTASJON
Kommunestyret ber administrasjonen om å finne en løsning for felles miljøstasjon for Levanger og Verdal. Legge ned miljøstasjonen på Ørin og slå sammen tjenesten på Mule. Frigjøre industriareal i et alle rede presset Ørin. Tilgjengelig, hver dag.
 
12.0  KØFRI ØRIN
Kommunestyre ber rådmannen finne midler for å forskuddtere utbygging av tofeltsvei fra Ørin, for å reduserekødannelse i rushtida. Gang og sykkelsti bør også bygges ut for å ytterligere å legge til rette sikker ferdsel for myke trafikanter.
 
13.0  EN MILL. FRA UTVIKLING TIL BARNVERN
Kommunestyre ber rådmannen omdisponere midler i Tiltaksplan drift (ref. 7.1) og flytte 1 mill. kroner fra ”Utviklingsprosjekt, tilskudd til miljø og bolystfremmende tiltak” over til ”Stillinger barnevernet”.
 
14.0 UTVIKLING STIKLESTAD
Kommunestyret ber rådmannen omdisponere midler i Tiltaksplan investering (ref. 7.2) og flytte 2 mill. kroner fra ”Utvikling Stiklestad” over til ”To-feltsvei Ørin” (ref. 12.0 i FRPs alternative forslag). “

Senterpartiet/Høyre fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Barnevernet økes med en stilling fra 2012.
 2. Normen for voksentetthet i barnehagene settes til 6,0.
 3. Inntekt på eiendomsskatten skal ikke overstige 28 mill. Bunnfradraget settes til kr 300.000,-. Promillesatsen settes til 3,5 ‰ generelt.
 4. Rådmann bes finne inndekning for utgiftene for punkt 1, 2 og 3.
 5. Budsjett og økonomiplan 2012-2015 vedtas med endringer jfr. Pkt. 1-4.

Verdal Arbeiderparti og Verdal Kristelig Folkeparti fremmet følgende verbalforslag:

 1. Bofellesskap
  Verdal Arbeiderparti og Verdal Kristelig Folkeparti ber rådmannen legge trykk på arbeidet med bygging og drift av bofellesskap med heldøgns pleie- og omsorgstilbud for mennesker med omfattende omsorgsbehov med sikte på realisering i planperioden.
 2. Ungdommens Hus
  Verdal Arbeiderparti og Verdal Kristelig Folkeparti ber rådmannen i løpet av første halvår 2012 legge fram sak om lokalisering, realisering og drift av et Ungdommens Hus.  Utredningen bør inneholde flere alternativer.
 3. Kommunal tomte- og boligpolitikk-strategi
  Verdal Arbeiderparti og Verdal Kristelig Folkeparti ber rådmannen legge fram sak om kommunens strategi for utvikling av kommunale tomtereserver og boligbygging.

Votering:

 • Forslaget fra FRP falt med 1 mot 8 stemmer.
 • Forslaget fra H/SP falt med 3 mot 6 stemmer.
 • Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
 • Verbalforslag fra AP/KRF:
  - 1. vedtatt med 8 mot 1 stemme.
  - 2. enstemmig vedtatt.
  - 3. enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:  

 1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2012 fastsettes til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. Ordningen med 25 % fradrag av skattegrunnlag opphører.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2012 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2012 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2012 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til kr. 96.700.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 8. Bofellesskap
  Formannskapet ber rådmannen legge trykk på arbeidet med bygging og drift av bofellesskap med heldøgns pleie- og omsorgstilbud for mennesker med omfattende omsorgsbehov med sikte på realisering i planperioden.
 9. Ungdommens Hus
  Formannskapet ber rådmannen i løpet av første halvår 2012 legge fram sak om lokalisering, realisering og drift av et Ungdommens Hus.  Utredningen bør inneholde flere alternativer.
 10. Kommunal tomte- og boligpolitikk-strategi
  Formannskapet ber rådmannen legge fram sak om kommunens strategi for utvikling av kommunale tomtereserver og boligbygging.

 
 
 
 
PS 087/11 Bygging av veger og VA-anlegg Ørin Sør - Fættavegen - Finansiering      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011

BEHANDLING:   
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
    
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av veg og ledningsanlegg Ørin Sør – Fættavegen innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill.kr.
 2. Investeringskostnader på 8,0 mill.kr. finansieres over ordinært investeringsbudsjett vann/avløp.
 3. Resterende beløp pålydende 4,0 mill.kr. finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 
 
 
PS 088/11 Frivilligplan for Verdal 2012-2015       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011

BEHANDLING:    
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
     
 
INNSTILLING:  
Frivilligplan Verdal 2012-2015 vedtas. 
 
 
 
 
 
PS 08
9/11 Ny behandling - Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - valgperioden 2011-2015
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011

BEHANDLING:  
AP/KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende forslag til pkt. 2 i rådmannens innstilling:

 • Komiteleder plan og samfunn – godtgjøres tilsvarende 35 % stilling.
 • Komiteleder mennesker og livskvalitet – samordnes med varaordførerressurs – godtgjøres tilsvarende totalt 60 % stilling.

Senterpartiet/Høyre v/Marit Voll Skrove fremmet følgende endringsforslag til pkt. 4.2 i forslag til nytt reglement:
“Følgende går ut – pkt. 4.2, 2. avsnitt årlig arbeidsgodtgjøring nestledere i komite mennesker og livskvalitet og komite plan og samfunn”.

Votering:

 • Forslag fra SP/H falt med 4 mot 5 stemmer.
 • Rådmanns forslag til innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP/KRF til pkt. 2 rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:   

 1. Kommunestyret vedtar “Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune – valgperioden 2011-2015”.
 2. Endelig størrelse på grunnlag for godtgjøring for ledere i komiteene blir:
  - Komite plan og samfunn: godtgjøres tilsvarende 35 % stilling.
  - Komite mennesker og livskvalitet: samordnes med             
     varaordførerressurs – godtgjøres tilsvarende totalt 60 % stilling. 
   

 
 
 
PS 09
0/11 Møteplan 2012 - Verdal kommune      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011

BEHANDLING:   
Høyre/Senterpartiet v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende endringsforslag til deler av pkt. 2:
“Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00”

Det ble først votert over forslag et fra H/SP som falt med 4 mot 5 stemmer.
Det ble derter votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
   
 
INNSTILLING:  

 1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2012 vedtas.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 10.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00. 
   

 
 
 
 
PS 09

1/11 Oppnevning av forretningsførende overformynder for valgperioden 2011-2015      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011

BEHANDLING:   
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
    
 
INNSTILLING:

 1. Inga Astrid Hildrum oppnevnes som forretningsførende overformynder for perioden 01.01.2012-31.12.2015 (eller fram til overformynderiet blir overført til den nye vergemålsmyndigheten).
 2. Følgende velges som varamedlemmer til overformynderiet i perioden 31.12.2013:

 
 
  
PS 092/11
Orientering      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Ekstremværet Berit – varsel om ekstremvær fra fylkesmannen.
 • Økonomirapportering pr. 30.10.11 – samme status som ved avleggelse av tertialrapportering.
 • Skoleutbygging – tar over bygget 30. november. Stram økonomi. Flytting desember. Start 2. januar. Da starter også riving av gamle bygninger.
 • Ny bankavtale. Fokus Bank leverandør.
 • Næringsforeningen skal ha møte om Ørin Nord og møte om mulighetsstudien for sentrum.
 • Samhandlingsreformen – forhandles avtaler.
 • PBL – sak om fordeling kommunale og ikke-kommunale barnehager.

 
 
 
PS 093/11 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2011      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011

BEHANDLING:   
Møtet ble enstemmig lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

Saksframlegg og innstilling fra nedsatt komite ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2011. 
 
 
 
 
 
PS 094/11 Mat og Vinhuset Verdal - søknad om alminnelig skjenkebevilling      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2011

BEHANDLING: 
Møtet ble enstemmig lukket i henhold til kommunelovens § 31.2 og 31.4.

Saken ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Mat og Vinhuset Verdal AS, org. nr. 997 498 348, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12 ved Mat og Vinhuset Verdal (tidligere Kornmagasinet).
 2. Zekeriya Balci og Helga Tuset godkjennes om henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer. Helga Tuset godkjennes under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
 3. Skjenketider innvilges slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 
   


 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 09.11.2020 09:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS