Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.12.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.12.2011
Tid            : 09:00. Møtet startet med befaring på det nye skoleanlegget på Øra. Møte slutt kl. 12.50
Til stede   : 9 representanter. Berit Musum fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 99/11. Til stede 8 representanter.

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 095/11 Godkjenning av møteprotokoll 24.11.2011 Protokoll
PS 096/11 Konsekvensutredning Færen reinbeitedistrikt - finansiering Saksframlegg
Vedlegg 1.
Protokoll
PS 097/11 Oppnevning av kommunens representanter til Spelnemnda Saksframlegg
Vedlegg 1.
Protokoll
PS 098/11 Pook Thaimat AS - søknad om alminnelig skjenkebevilling Saksframlegg
Vedlegg 1.
Protokoll
PS 099/11 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 15.12.2011
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Varamedlem Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 095/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.12.2011

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 24. november 2011 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 24. november 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 096/11 Konsekvensutredning Færen reinbeitedistrikt - finansiering      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.12.2011

BEHANDLING:    
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:  
Verdal kommune deltar med inntil kr. 75.000 i finansieringen av en helhetlig konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt. Kommunes andel dekkes av post for konsulenttjenester. 
 
 
 
 
 
PS 097/11 Oppnevning av kommunens representanter til Spelnemnda      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.12.2011

BEHANDLING:    
Det ble først diskutert rundt det prinsipielle rundt valg av styrer, råd og utvalg.

AP v/Ole Gunnar Hallager foreslo at møtet ble lukket i henhold til kommunelovens pgf. 31.4 - hensynet til personvern. Dette ble enstemmig vedtatt.

Ordfører fremmet følgende forslag på leder i spelnemnda for perioden 2011-2015:
Leder: Leif Johannes Sagen

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag på nestleder for perioden 2011-2015:
Jan Juberg.

Det ble først votert over forslag på leder som ble enstemmig valgt.
Det ble deretter votert over forslag på nestleder som ble enstemmig valgt.
    
 
VEDTAK:  
Følgende velges til spelnemnda fra Verdal kommune for perioden 2011-2015:
Leder: Leif Johannes Sagen
Nestleder: Jan Juberg.
 
 
 
 
 
PS 09
8/11 Pook Thaimat AS - søknad om alminnelig skjenkebevilling       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.12.2011

BEHANDLING:     
Uttalelse fra Lensmannen i Verdal og NAV Verdal ble utdelt i møtet.

Det ble votert over punkt 1 i rådmannens innstilling som ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Det ble deretter votert samlet over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.  
     
 
VEDTAK:   

  1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen i Verdal og NAV gis Pook Thaimat AS, organisasjonsnr. 977 363 280, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2012 ved restauranten Pook Thaimat.
  2. Soladda S. Kulstad og Oddleiv Aksnes godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Bevillingen trer i kraft fra det tidspunkt det er bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt.

 
 
 
PS 09
9/11 Orientering      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.12.2011

BEHANDLING:
Det ble i starten av møtet orientert om:

  • Den økonomiske situasjonen pr. 30.11.11 v/enhetsleder Arnstein Kjeldsen.

Berit Musum fikk permisjon og forlot møtet før orientering om nasjonale prøver. Til stede 8 representanter.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens pgf. 31.4 - hensynet til personvern.

  • Kommunalsjef oppvekst Randi Segtnan orienterte om Nasjonale prøver 2011.
Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 09.11.2020 09:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS