Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 96/11

PS 96/11 Konsekvensutredning Færen reinbeitedistrikt - finansiering

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2011/5527 - /L12

 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.12.11 96/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune deltar med inntil kr. 75.000 i finansieringen av en helhetlig konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt. Kommunes andel dekkes av post for konsulenttjenester.

Vedlegg:
Prosjektskisse, dat. 15.11.2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommuneplanens arealdel; 
Levanger kommunestyre sak nr. 18/11, Verdal kommunestyre sak nr. 34/11.

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
I forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal, ble det fra Reindriftsforvaltningen og Meråker kommune gitt innsigelse på grunn av manglende helhetlig konsekvensutredning for reindriftsnæringen i Færen. Da det i planen var foreslått mange inngrep innenfor reinbeiteområdene samt at også nabokommunene var i ferd med å revidere sine kommuneplaner, ville det i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven være krav om at de samlede effektene av planer og tiltak innenfor reinbeitedistriktet skal vurderes.

Mekling av denne saken hos Fylkesmannen ga som resultat at det skal lages helhetlig konsekvensutredning for reinbeitedistriktet i samarbeid mellom kommunene Meråker, Stjørdal, Levanger og Verdal, samt Fylkeskommunen og reindriften.
Innherred samkommune har ansvaret for prosessen.

Konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen (KU) skal ligge til grunn for de vurderinger som må gjøres i forhold til reindriften om aktuelle innspill på nye tiltak i forbindelse med revisjoner av kommuneplanens arealdel for de berørte kommuner, eller for andre planer og tiltak som ikke i seg selv utløser krav om konsekvensutredning. Plan- og bygningsloven er den sentrale loven i forhold til arealforvaltning innenfor reinbeiteområdene, og er det sentrale virkemiddelet for en bedre sikring av arealene. For kommunene vil blant annet utvikling av næringsgrunnlaget i fjellbygdene være viktig å få belyst i en total sammenheng, samt at tilrettelegging for fritidsaktiviteter som fremmer helse, trivsel og sosialt samvær vil være vesentlige utviklingsmål.

Det er gjennomført møte med aktuelle parter i KU-arbeidet, og konklusjonen fra dette var at kommunene alene ikke hadde tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å få gjennomført KU. Opplegget som foreslås er derfor å få engasjert konsulent til å forestå utarbeiding av KU med nødvendig bistand fra kommunene, reindrifta og andre involverte parter. Kommunene kan ta en del av arbeidet som egeninnsats, men det forutsettes også disponert beløp på kr. 75.000 fra hver kommune. I tillegg forutsettes Fylkeskommunen å delta med RUP-midler på kr. 300.000 og Fylkesmannen med skjønnsmidler på kr. 300.000. Totalkostnad for KU-arbeidet er stipulert til kr. 1.200.000. Finansieringsforslaget legger opp til at kommunene til sammen dekker halvparten av totalkostnaden og at også Fylkesmannen og Fylkeskommunen til sammen dekker halvparten. Arbeidet med KU forutsettes gjennomført i løpet av 2012.

Vurdering:
Helhetlig KU for Færen reinbeitedistrikt vil være et krav for å få vurdert ny hyttebebyggelse og andre utbyggingstiltak i reindriftsområdene innenfor de berørte kommuner. Slik vilkårene er i dag vil reindriftsforvaltningen kunne legge inn innsigelse på ethvert nytt tiltak som kan komme i konflikt med reindriftsinteressene innenfor Færen. Dette er en uholdbar situasjon for kommuner som satser på tilrettelegging for allsidig næringsutvikling i fjellbygdene, samt et attraktivt friluftstilbud som kan bidra til bedre folkehelse og livsstandard.

Gjennom en helhetlig KU forutsettes det avklart arealer av stor verdi som må forbeholdes reindriftsnæringen, og andre arealer som i mindre grad kommer i konflikt med reindriftsnæringen og kan da blant annet disponeres for utbyggingstiltak.

Det tilrås ut fra dette at Verdal kommune deltar med finansiering og egeninnsats i en helhetlig konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt, slik det er forutsatt i prosjektskissen.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.02.2020 13:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS