Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.11.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 20.11.2014
Tid : 12:00 -  15:25
Til stede : 9 representanter. Kristin J. Hildrum fratrådte under behandling av sak 98/14. Til stede 8 representanter.


Sak 102/14 ble behandlet etter sak 97/14.
Økonomienheten v/Arnstein Kjeldsen orienterte om den økonomiske situasjonen pr. 31.10.14

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Ingen fil med alle vedlegg samlet, den blir datamessig alt for stor, vedlegg må finnes for hver enkelt sak.

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 96/14 Godkjenning av møteprotokoll 13.11.2014 Protokoll
PS 97/14 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune Protokoll
PS 98/14 Utredningsalternativer - kommunereform Protokoll
PS 99/14 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - høring av konsesjonssøknad Protokoll
PS 100/14 Planlegging av vindkraftverk i Verdal - avtaleforhandlinger Protokoll
PS 101/14 Skolebruksplan Verdal  Protokoll
PS 102/14 Utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal Protokoll
PS 103/14 Tilleggsanmodning fra IMDi om å bosette ytterligere fem flyktninger i 2015 Protokoll
PS 104/14 1721 - 277/318/3 og 277/321/2 - Festetomt Ørin - Tor Risan Protokoll
PS 105/14 Orientering
-
Protokoll
PS 106/14 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2014
 
Protokoll
PS 107/14 B-sak: Utviklingsstipend for ungdom 2014
 
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 20.11.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Trude Holm SP Vara Ja Møtte for Marit Voll

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertrås Formannskapssekretær  


 

 

PS 096/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 13.11.14 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 13.11.14 godkjennes. 

 

PS 097/14 Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

 • Budsjettskjema 1A-drift, Regnskapsskjema 1B og Budsjettskjema 2A-investering.
 • Behandling i komite mennesker og livskvalitet og plan og samfunn.

AP og KRF v/ fremmet følgende tilleggsforslag:

«Omsorgsboliger / bofellesskap.
Rådmannen bes utrede bygging av omsorgsboliger / bokollektiv med døgnbemanning for eldre. Målsetting: Realisering i siste halvdel av økonomiplanperioden.

Datautstyr i barnehage og grunnskole.
Rådmannen bes utarbeide en tilstandsrapport om utstyrssituasjonen med hensyn på IKT – utstyr i kommunale barnehager og grunnskoler.
Rapporten leveres før budsjettrevisjonen vår 2015.

Verdal Industripark – arealutvidelser.
Det er svært lite ledig næringsareal i Verdal Industripark. Parken må utvides. På kort sikt må dette skje sørover. Rådmannen fremmer slik sak snarest.
Ørin Nord er hovedressursen med hensyn på framtidige arealutvidelser. Utvikling av dette arealet krever et partnerskap med industrielle aktører i tillegg til Trondheim Interkommunale Havn og Verdal kommune. Verdal kommune må ta en oppmannsrolle i dette arbeidet.
Rådmannen legger fram slik sak i løpet av 2015.

Ungdommens Hus.
Ungdommens Hus realiseres i løpet av 2015 og innarbeides i økonomiplanen ved budsjettrevisjon vår 2015.

MOT:
Rådmannen gjennomfører en evaluering av MOT – arbeidet. Denne legges fram i løpet av 1. halvår 2015.
Det bevilges 200 000 kroner til MOT – arbeidet i 2015. Finansiering tas fra rammebevilgningen Ressurssenter Oppvekst.»

FRP v/Berit Musum fremmet følgende tilleggsforslag:

«

 1. Verdal Frp mener det er hensiktsmessig for både innbyggere og ansatte i Verdal kommune at gatelys også lyser på natt (mellom 0100-0600) i den årstid det er behov for det.
  Rådmann bes derfor finne dekning for dette innen rammen for Teknisk drift, vei og vedlikehold.
 2. Med bakgrunn i at NAV har kapasitetsproblemer i håndtering av gjeldssaker og at det stadig er flere Verdalinger som har utfordringer og trenger hjelp i forhold til økonomi, foreslår Verdal Frp at rammen til NAV økes med kr 500.000 som øremerkes til gjeldsrådgivning.
  Ny sum post 135 NAV: økes fra kr. 20 215 000 til 20 715 000.
  Rådmann bes finne dekning innen hovedpost Helse og velferd.
  Endringen legges inn i økonomiplan for 2015-2018, slik at rammen til NAV økes med kr. 500 000,- i perioden 2015-2018.»

Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende tilleggsforslag:

«Kommunal andel for friidrettsanlegg.
Det legges inn et investeringsbeløp på 5 mill. til friidrettsanlegg i økonomiplan 2015 – 2018, dette i samsvar med vedtak av kommunestyret i sak 85/13.»

Pål Sverre Fikse fremmet følgende fellesforslag fra H, V, SV, Frp og Sp:

 1. Det opprettes et Frivillighetsforum der frivillige lag og organisasjoner inviteres til dialog med politikere og administrasjonen. Forumet møtes minst 1 gang pr. år for å sikre godt samarbeid og avklare forventninger til hverandre.
 2. Oppvekst: Innsparing som følge av strukturelle endringer reduseres i økonomiplan til 1,5 mill. pr år for 2016, 2017 og 2018. Resultatet blir tilsvarende redusert.*

VOTERING:

Fellesforslag fra AP/KRF:

 • Pkt. 1 - omsorgsboliger/bofellesskap – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – Datautstyr i barnehage og grunnskole – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – Verdal Industripark – arealutvidelser – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – Ungdommens hus – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 5 – MOT – enstemmig vedtatt.

Forslag fra FRP:

 • Pkt. 1 – falt med 8 mot 1 stemme.
 • Pkt. 2 – falt med 8 mot 1 stemme.

Forslag fra H:

 • Falt med 8 mot 1 stemme.

Fellesforslag fra H, V, SV, FRP og SP:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling med vedtatte forslag – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2015 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2015 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 130.800.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Omsorgsboliger / bofellesskap.
  Rådmannen bes utrede bygging av omsorgsboliger / bokollektiv med døgnbemanning for eldre. Målsetting: Realisering i siste halvdel av økonomiplanperioden.
 11. Datautstyr i barnehage og grunnskole.
  Rådmannen bes utarbeide en tilstandsrapport om utstyrssituasjonen med hensyn på IKT – utstyr i kommunale barnehager og grunnskoler.
  Rapporten leveres før budsjettrevisjonen vår 2015.
 12. Verdal Industripark – arealutvidelser.
  Det er svært lite ledig næringsareal i Verdal Industripark. Parken må utvides. På kort sikt må dette skje sørover. Rådmannen fremmer slik sak snarest.
  Ørin Nord er hovedressursen med hensyn på framtidige arealutvidelser. Utvikling av dette arealet krever et partnerskap med industrielle aktører i tillegg til Trondheim Interkommunale Havn og Verdal kommune. Verdal kommune må ta en oppmannsrolle i dette arbeidet.
  Rådmannen legger fram slik sak i løpet av 2015.
 13. Ungdommens Hus.
  Ungdommens Hus realiseres i løpet av 2015 og innarbeides i økonomiplanen ved budsjettrevisjon vår 2015.
 14. MOT.
  Rådmannen gjennomfører en evaluering av MOT – arbeidet. Denne legges fram i løpet av 1. halvår 2015.
  Det bevilges 200 000 kroner til MOT – arbeidet i 2015. Finansiering tas fra rammebevilgningen Ressurssenter Oppvekst.»
 15. Det opprettes et Frivillighetsforum der frivillige lag og organisasjoner inviteres til dialog med politikere og administrasjonen. Forumet møtes minst 1 gang pr. år for å sikre godt samarbeid og avklare forventninger til hverandre.
 16. Oppvekst: Innsparing som følge av strukturelle endringer reduseres i økonomiplan til 1,5 mill. pr år for 2016, 2017 og 2018. Resultatet blir tilsvarende redusert.

 

PS 098/14 Utredningsalternativer - kommunereform Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2014

BEHANDLING: 
Kristin Hildrum fratrådte møtet. Til stede 8 representanter.

AP og KRF v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6 (øvrige pkt. forskyves tilsvarende):
«Verdal kommune ønsker å utrede sammenslutningen Verdal, Inderøy og Steinkjer. Kommunen er positiv til andre kommuners eventuelle tilknytning til utredningen.

Eksisterende pkt. 6, 7 og 8 blir nye punkt 7, 8 og 9.»

Det ble først votert over forslaget fra AP/KRF som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over rådmannens forslag til innstilling inkludert vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune ønsker å møte kommunereformens utredningsansvar bredt. Utredning av flere alternativer vil gi bredt kunnskapsgrunnlag og mulighet for å se alternativer for langsiktig god samfunnsutvikling.
 2. Verdal kommune vil utrede alternativet å være egen kommune, som i dagens kommunestruktur, i saksframstillingen benevnt «nullalternativet».
 3. Verdal kommune ser det som naturlig å utrede kommunesammenslåing tuftet på eksisterende kommunesamarbeid mellom Levanger og Verdal, benevnt «naboalternativet sør».
 4. Verdal kommune ønsker å utrede kommunesammenslåing med Inderøy kommune, benevnt «naboalternativet – nord»
 5. Verdal kommune ønsker å utrede sammenslutningen Verdal, Levanger og Stjørdal, benevnt «alternativet komplementær». Kommunen er positiv til andre kommuners eventuelle tilknytning til utredningen.
 6. Verdal kommune ønsker å utrede sammenslutningen Verdal, Inderøy og Steinkjer. Kommunen er positiv til andre kommuners eventuelle tilknytning til utredningen.
 7. Verdal kommune er prinsipielt positiv til deltakelse i andre initiativ til utredninger.
 8. Ordfører og rådmann gis mandat til å initiere prosesser med øvrige kommuner for å undersøke muligheter og søke å berede grunnlag for å gå videre med utredningsalternativene.
 9. Rådmann bes om å starte med utarbeiding av prosess, organisering og framdrift m.v. for kommunens videre arbeid.

 

    

PS 099/14 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - høring av konsesjonssøknad Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Kristin J. Hildrum tiltrådte. 9 representanter til stede.

Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Verdal kommune fraråder at det gis konsesjon til ES Wind Norway for bygging av Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Dette begrunnes ut fra følgende:

 • Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes i denne saken til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting.
 • Kommunestyret i Verdal har lagt til grunn at utbyggingsområder for vindkraft bør avklares gjennom regional plan, noe som ikke er tilfelle her. 

 

PS 100/14 Planlegging av vindkraftverk i Verdal - avtaleforhandlinger Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Kommunestyret tar forhandlingsstatus til orientering. 

 

PS 101/14 Skolebruksplan Verdal Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Kommunestyret tar utredning og skolebruksplan til etterretning. 

 

PS 102/14 Utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Saken ble behandlet etter sak 97/14.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ordfører fremmet følgende alternativt forslag til innstilling (rådmannens innstilling):
Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering.Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal Videregående skole.

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra ordfører, ble komiteens innstilling vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra ordfører.

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering.
 2. Kommunestyret støtter arbeidsgruppas konklusjon om at friidrettsanlegget skal realiseres ved Verdal videregående skole.
 3. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal Videregående skole innen første kvartal 2015.
  Utredningen skal gi svar på driftsøkonomi, parkering på landbruksareal, parkering og trafikkavvikling, riving/flytting av en garasje tilhørende Verdal videregående skole, adkomst til sceneport Aulaen, og flytting av skotthyllbane m.m. Videre eierstruktur, kostnadsberegninger, finansiering, driftsmodell og evt. andre forutsetninger for realisering av et felles anlegg må utredes, bl.a. konsekvenser for Vukuhallen. Dette er en omfattende oppgave som krever grundig arbeid, og i tillegg må kommunen vurdere arealbruken opp mot eventuelle framtidige behov knyttet til drift av sykeheim og omsorgstjenester m.v.
 4. Friidrettsanlegget skal realiseres i henhold til avsetninger i 2016 i rådmannens forslag til Økonomiplan 2015-2018.

 

PS 103/14 Tilleggsanmodning fra IMDi om å bosette ytterligere fem flyktninger i 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til innstilling (rådmannens innstilling):
«Vedtak fra PS 68/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 2016 pkt. 1 opprettholdes. Verdal kommune endrer ikke vedtak på bosetting av 30 flyktninger i 2015.»

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra FRP, ble komiteens innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra FRP.

INNSTILLING: 
Verdal kommune imøtekommer IMDIs anmodning om å bosette 35 flyktninger i 2015.

 

PS 104/14 1721 - 277/318/3 og 277/321/2 - Festetomt Ørin - Tor Risan  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Søknad fra Tor Risan om å feste industritomt (5 daa) på Ørin, gnr.277/bnr.318/fnr.3 og 277/321/2 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.01.2015.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 307 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 

PS 105/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING: 
Økonomienheten v/Arnstein Kjeldsen orienterte i starten av møtet om den økonomiske situasjonen pr. 31.10.14.

Rådmann orienterte om:

 • Lokale forhandlinger snart gjennomført.

Ordfører orienterte om:

 • Formannskapets møte 11. desember kolliderer med framleggelse av Ekspertutvalgets sluttrapport kommunereformen. Dette kolliderer for flere i formannskapet og rådmann. Formannskapet flyttes til fredag 12. desember kl. 09.00.

 

PS 106/14 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2014   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING: 
 
VEDTAK: 
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2014.

 


PS 107/14 B-sak: Utviklingsstipend for ungdom 2014  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.11.2014

BEHANDLING: 

VEDTAK: 
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling til kandidat til Utviklingsstipend for ungdom 2014

 


 
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 09.11.2021 08:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS