Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 3/12

Revidering av selskapsavtale med endring av medlemskap for Innherred Interkommunale Legevakt IKS (IIL IKS)

Saksbehandler : Kristin Bratseth

Arkivref : 2011/10317 - /G21

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.01.12 3/12
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Foreslåtte og reviderte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes

Vedlegg:

  1. Gjeldende selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS
  2. Forslag til ny selskapsavtale

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Lov om interkommunale selskap
  2. Søknad om deltagelse fra Nye Inderøy kommune (kommune 1756).

Saksopplysninger:
I nov 2006 ble Innherred Interkommunale Legevakt IKS vedtatt etablert som et eget interkommunalt selskap med egen selskapsavtale for å ivareta felles legevakt på ettermiddag, natt og helg for kommunene Frosta, Verdal, Levanger og Inderøy. I 2008 ble også Mosvik innlemmet i ordningen. Mosvik kommune og Inderøy kommune gikk fra 1.1.2012 sammen til én kommune – 1756 Inderøy. Dette betyr at selskapsavtalen må endres med medlems- og eierskap, noe som i følge Lov om Interkommunale selskap betyr at selskapsavtalen må behandles og vedtas på nytt av medlemskommunene. Avtalen skal uansett fornyes hvert 4. år det vil si etter selskapsavtalen nå i 2011.

Selskapsavtalen er både styrebehandlet og vedtatt anbefalt i representantskapet for IIL IKS.

Foreslåtte endringer i selskapsavtalen er:

  • § 2 Her endres deltagerne med at Mosvik tas ut.
  • § 5 Her er innbyggertall endret fra 1.1.2007 til 1.1.2011 Eierandelen er justert med tanke på endret medlemskap og ny fordeling.
  • § 6 Her er Mosvik tatt ut og minimum legedekning justert i fht innbyggertall.
  • § 9 Styrets sammensetning endres fra 6 til 5 medlemmer.

Vurdering:
Interkommunalt samarbeid om legevakt trenger en hensiktsmessig organisasjonsform for å gi ryddige driftsrammer. Valg av organisasjonsform avgjør i hvilken grad de deltagende kommunene får innflytelse på driften. 

Rådmannen, sammen med rådmenn i de tre øvrige kommunene, er av den formening at et IKS – gjennom selskapsavtalen - gir deltagerkommunene mulighet for innflytelse på planlegging og drift av legevaktsordningen. Videre regulerer det også klart deltagernes ansvar. Hvert kommunestyre utpeker i dette tilfellet, en til to representanter til representantskapet, som vedtar budsjett og regnskap, samt godkjenner overordnede planer. Antall representanter fra hver kommune tar utgangspunkt i den enkelte kommunes størrelse og dens innskudd av midler( jfr. §8 3.ledd i selskapsavtalen).

Representantskapet og styrets sammensetning reduseres jfr ny avtale fra gjeldende sammensetning begge med 1 representant i representantskapet og 1 representant i styret. Disse velges i tråd med Lov om interkommunale selskap og §§ 8 og 9 i selskapsavtalen.

Ut over dette er det fra før tilsatt en daglig leder, som administrerer virksomheten i henhold til de retningslinjer, pålegg og instrukser som styret gir.

Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, og budsjettet følger budsjettforskrifter for kommunale budsjetter.

Selskapet har egen revisor (KomRev Trøndelag IKS), som er valgt av representantskapet.

***

En endring av deltagerkommunene med Mosvik kommune innlemmet i Inderøy som deltager innebærer få praktiske konsekvenser for driften. Omfanget vil være det samme som at både Mosvik og Inderøy har vært med frem til i dag. Det er kun på kommunikasjons- og samhandlingsnivå at man praktisk gjør nye avklaringer vedr ansvar og roller med mer.

For legevaktsentralen ved Sykehuset Levanger vil håndteringen bli så å si uendret.

Økonomisk vil tilleggskompenasjonen (jfr Selskapsavtale § 6) på 180 000 kr Mosvik hadde i forbindelse med at de ikke hadde legeressurs med i ordningen, nå utgå. Det betyr at denne inntektsendringen nå blir fordelt på alle, sammen med pris- og kostnadsutvikling for 2012 for øvrig. Endring i innbyggertall ved justering av avtalen hvert 4.år – dvs i år jfr selskapsavtalen § 5, påvirker også kostnadene og fordelingen. Dette da deltagerkommunene har ulik befolkningsutvikling. Kostnader fordeles på kommunene med lik fordeling av kostnader for drift legevaktsentral (telefonvakt), og deretter fordeles det øvrige 40 % likt og 60% etter innbyggertall.

Det er på grunnlag av justert innbyggertall pr 1.1.2011, samt lønnsoppgjør 2011/2012 og prisvekst for øvrig, utarbeidet følgende økonomisk konsekvens for den enkelte kommune for 2012:

Endring kostnad pr kommune:

Refusjon fra kommuner
KommuneInnbyggere 1.1.2011Endring 07-11Kostnad 2011Årskostnad 2012
Levanger 18.741 +661 2.496.700 2.753.600
Verdal 14.334 +434 2.007.000 2.222.600
Inderøy (inkl. Mosvik) 6.717 -114 1.562.100 1.312.300
Frosta 2.538 +71 674.200 807.500
Sum refusjon fra kommuner 42.330     7.096.000


Beregningene viser at Frosta, Levanger og Verdal vil få en økning, - bla på grunn av økt innbyggertall siden 2007, mens Inderøy vil få lavere kostnad med innlemmelse av Mosvik. Dette da de samlet har en nedgang i innbyggertall i perioden.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 31.01.2022 13:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS