Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 13/12

Lena Lyngsaunet Alstad - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Min Drøm AS

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/9949 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.02.2012 13/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra NAV eller Lensmannen i Verdal gis Lena L. Alstad alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12 ved Min drøm AS, org.nr. 897 591 332.
  2. Lena Lyngsaunet Alstad godkjennes som styrer for bevillingen. Det gis også fritak fra kravet om stedfortreder for styrer pga skjenkestedets størrelse og omfang.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt.

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Lena L. Alstad søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved Min drøm AS, org.nr. 897 591 332, adresse Norumgården.

Det er søkt om slik skjenketid:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl. 10.00 til kl. 18.00 mandag – lørdag.

Det søkes videre om fritak fra kravet om stedfortreder for styrer pga. stedets størrelse og at det er eier som i hovedsak skal jobbe der. I alkohollovens § 1-7 c står følgende:
“For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse.”

Konseptet til Min drøm AS er at det skal være et en liten butikk med interiørprodukter samlokalisert med servering av kaffe/te og enkel servering. Det skal legges vekt på lokale og småskalaleverandører, samt gjenbrukt av interiør.

Rådmannen anser denne virksomheten for veldig liten i skjenkesammenheng, bedriften skal i hovedsak drive med salg av interiør og drive café og vil derfor tilrå at søknad om fritak for kravet som stedfortreder for styrer innvilges som omsøkt.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

NAV Verdal har den 12.01.12 avgitt slikt uttalelse:
"NAV har mottatt søknad om skjenkebevilling fra Min Drøm AS til uttalelse. Søknaden gjelder et nytt konsept, der servering og skjenking er en del av en interiørbutikk som har åpent på dagtid, og det søkes om tillatelse til skjenking av kun øl og vin med en volumprosent på under 22%. Så vidt vi kjenner til er det ingen andre som har fått innvilget skjenkebevilling til et slikt konsept i kommunen tidligere.

Konseptet tilsier at det her ikke blir noe omfattende salg av alkoholholdig drikke, og at det derfor ikke er noen stor risiko for at det skal medføre uønskede konsekvenser. NAV vil likevel peke på en del forhold som må vurderes før bevilling gis. Dette er en butikk som ikke "naturlig" har alkoholholdig drikke som en del av sitt tilbud, som for eksempel en dagligvarebutikk. Det er heller ikke et serveringssted som har servering av en slik art at alkoholholdig drikke "naturlig" hører til.

I Verdal er det mange små og større "nisjebutikker". Hvis det innvilges skjenkebevilling her, så vil dette skape presedens i forhold til andre slike butikker hvis disse ønsker å søke om tilsvarende bevilling. Dette kan medføre at det blir mange slike små skjenkesteder i kommunen. Det bør derfor tas en prinsippdiskusjon hvilket omfang av skjenkesteder man ønsker å ha før bevilling innvilges i denne saken. Vi kan ikke se at skjenkebevilling er nødvendig for etablering og oppstart av butikken."

I Verdal kommune har vi ikke politiske vedtak eller føringer som skal tilsi negativ tilråding i denne saken. Det er heller ikke i Ruspolitisk handlingsplan vedtatt begrensninger i forhold til slike søknader, i tillegg til at det er gitt skjenkebevilling til cafedrift tidligere, bl.a. i kjøpesenter. I beskrivelse av bedriften utgjør kafedriften ca en tredjedel av omsetningen, men det er ikke et vilkår i alkoholloven, eller i lokale politiske føringer, om at drift av f.eks. kafe skal omfatte en viss del av omsetning. Det må da bli opp til det politiske skjønnet om det skal gis bevilling eller ikke.

Det er ikke mottatt uttalelse fra Lensmannen i Verdal. Denne vil bli utdelt i møtet.

Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen i Verdal vil rådmannen tilrå at søknaden innvilges som omsøkt, med Lena L. Alstad som styrer for bevillingen.

Pga at denne søknaden er så nært inntil søknadsfrist for ny bevillingsperiode vil den automatisk bli lagt fram for formannskapet på nytt sammen med de andre søknadene. De trenger ikke søke på nytt.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.01.2021 12:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS