Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 25/12

Endringer i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene i Verdal kommune

Saksbehandler : Bjørn Petter Salberg

Arkivref : 2012/1034 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 16.02.2012 25/12
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Punkt 7 i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene endres til:
Møte i kommunestyret/formannskapet/komiteene ledes av ordføreren eller varaordføreren (leder eller nestleder i komiteene). Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Jfr. kommunelovens § 32.

Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.

Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter
kommunestyret/formannskapets/komiteenes medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt. 

  
Vedlegg:
Ingen.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Resultat og rapport fra åpenhetsindeksen 

   
Saksopplysninger:
Norsk Presseforbund (Presseforbundet) gjennomførte i 2011 en åpenhetsindeks for kommunenorge. Resultatet av undersøkelsen er sammenfattet i dokumentet ”Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner” (heretter undersøkelsen).

Presseforbundet har foretatt undersøkelsen ved bruk av ulike metoder:
Første fase:
Våren 2011 ble likelydende innsynskrav sendt til alle landets kommuner:

Jeg ber med dette om innsyn i følgende dokumenter ved kommunen:

  • Stillingsutlysningene for de tre sist utlyste stillingene.
  • (Arbeids)reglement for ansatte.
  • Reglement for kommunestyret.
  • Reglement for formannskap.
  • Reglement for kontrollutvalg.
  • Reglement for saksbehandling i politiske utvalg etter kommunelovens § 39.

Presseforbundet ga poeng for responstiden på innsynsbegjæringen, gjennomgått dokumentene og gitt poeng etter det som kommunen ga som svar på spørsmålene.

Andre fase:
Gjennomgangen av samtlige kommuners hjemmesider etter nærmere kriterier.

Til slutt ble poenggivningen sendt til ”høring” i den enkelte kommune, som en kvalitetssikring. Når kommunen har protestert på noe, har poenggivningen blitt vurdert på nytt.

I følge undersøkelsen har kommunen en instruks som pålegger taushet utover det som følger av norsk lov. På side 32 i undersøkelsen står følgende:
”Kun tre fylker i landet har kommuner med et dårligere gjennomsnitt enn Nord-Trøndelag. At hele 16 av 24 kommuner har et reglement som pålegger politikerne taushet om alle opplysninger som fremkommer når dørene lukkes, er et høyt tall. De dårlige resultatene bør snarere enn refs, sees på som en mulighet til å bli litt bedre og litt mer åpen. Enkle grep kan utgjøre store forskjeller. Vi håper kommunene nå griper muligheten.

Norsk Presseforbund sikter i denne sammenheng til punkt 7 i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene. Punkt 7 i reglementet pålegger at medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være tilstede under møter med lukkede dører skal bevare tausheten om det som fremkommer under behandlingen. Punkt 7 i reglement for kommunestyret hitsettes:

 ”7. Møteleder. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt
Møte i kommunestyret ledes av ordføreren eller varaordføreren. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal alltid behandles i lukket møte, jfr. kommunelovens § 31.

Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede, så langt ikke annet blir vedtatt, å bevare taushet om forhandlingene.”

På den andre siden får Verdal kommune skryt i undersøkelsen når det kommer til ytringsfriheten:

”Når det kommer til ytringsfrihet er kontrastene svært store i Nord-Trøndelag. Reglement i Verdal slår fast med den største selvfølgelighet at kommunens ansatte på lik linje med alle andre innbyggere kan ytre seg kritisk om kommunen, og påpeker helt rett at ytringsfrihet er en grunnlovsfestet rettighet. Ansattes ytringsfrihet er slått fast i 15 av 24 kommunale reglement.”

 
Vurdering:
Det har lenge vært en utbredt oppfatning, egentlig en misforståelse, i kommunene at forhold som behandles bak lukkede dører i kommunestyre, formannskap og andre folkevalgte organer blir belagt med taushetsplikt om drøftelser og vedtak på grunn av vedtak om lukkede dører. Dette er feil, og allerede i mars 2000 (Veiledning H-2112 B) anbefalte Kommunaldepartementet alle kommuner å korrigere sine reglementer på dette punkt.

Kommunens reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene punkt 7 er ikke i samsvar med gjeldende rett. Det foreslås derfor følgende endring i reglementene:

Møte i kommunestyret/formannskapet/komiteene ledes av ordføreren eller varaordføreren(leder eller nestleder i komiteene). Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Jfr. kommunelovens § 32.
 
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.

Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt. 

Med den nye ordlyden vil det være åpning for å referere innhold fra lukkede møter så lenge det ikke strider med lovbestemt taushetsplikt.

Rådmannen innstiller med dette at forslag til nytt punkt 7 i reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene vedtas. 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.11.2020 09:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS