Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.03.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 22.03.2012
Tid            : 09:00 - 12:15   
Til stede   : 9 medlemmer   

 
Utdelt i møtet: Hefte “Trondheimsregionen – lyntog Oslo-Trondheim først.”

  
Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 031/12 Godkjenning av møteprotokoll 08.03.2012 Protokoll
PS 032/12 Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 033/12 Tilstandsrapport grunnskolen  2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 034/12 Tilstandsrapport Møllegata Voksenopplæring 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 035/12 Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift - Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 036/12 Høringsuttalelse til folkehelseforskriften Saksframlegg Protokoll
PS 037/12 Helgådal IL - søknad om kommunal garanti for banklån Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 038/12 Drøfting - Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk Saksframlegg Protokoll
PS 039/12 Midlertidig innleid arbeidskraft Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 040/12 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 22.03.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 031/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2012

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 8. mars 2012 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 8. mars 2012 godkjennes.  
 
 
 
 
PS 032/12 Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2012

BEHANDLING:    
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
 
INNSTILLING:    
Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune 2011 tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 033/12 Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2012

BEHANDLING:   
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING:   
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2011 tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 03
4/12 Tilstandsrapport for Møllegata voksenopplæring 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:
Tilstandsrapport for Møllegata voksenopplæring 2011 tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 035/12 Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift - Verdal
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2012

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Brev fra Allmennlegene i Levanger og Verdal kommuner datert 21.02.12
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet.

FRP og Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternativt forslag:
“Vi mener at departementet bør trekke forskriftsforslaget som det nå foreligger, og at de må invitere legeforeningen og KS med i arbeidet med et nytt utkast til forskrift. “

Det ble votert alternativt mellom komiteens innstilling og forslaget fra H/FRP, der komiteens innstiling ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt forslaget fra H/FRP.
 
 
VEDTAK:
Kommunen støtter i hovedsak forslaget til ny fastlegeforskrift, men med helt nødvendige endringer anført i saksframstillingen. Forutsetningen for at denne forskriften skal bli et positivt styringsredskap og danne grunnlaget for den lokale dialogen, er at målene er oppnåelige og at staten bidrar med finansiering både av økning i antallet hjemler og av en mer realistisk listelengde som norm.

Kommunen ber departementet (HOD) inngå i drøftinger med KS og fastlegenes organisasjon, for å avklare uenighetspunkter, drøfte mulige alternativer samt framforhandle enighet om vesentlige mål med forskriften. Målsettingen bør være tydeligere linket til kommunenes ansvar for å realisere samhandlingsreformens målsettinger.
 
 
 
 
 
PS 036/12 Høringsuttalelse til folkehelseforskriften Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal kommune mener at det er positivt med en utvikling der folkehelse vektlegges i lovs og forskrifts form for både kommuner, fylkeskommune og stat. Verdal kommune ser imidlertid behov for noen presiseringer og mer tydeliggjøring av statens ansvar.

Tenkingen og intensjonen bak den nye folkehelseforskriften er prisverdig og god og vil bidra til god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Kommunene trenger mer praktisk hjelp til § 5, spesielt punktene a og b.

Staten må se det som sin oppgave å gi kommunene bedre verktøy og økonomiske midler for å kunne fylle den oppgaven de er satt til i lov og forskrift. Det må også utvikles en minimumspakke/basismodul som gir hovedoversikt over kravene som er satt til levering, samt informasjon om hvor kommunen kan finne flere kunnskapsbaserte kildeopplysninger.

Det er viktig at Fylkeskommunen ser sin rolle og er aktiv aktør opp mot kommunene i Folkehelsearbeidet. De må lede prosessen, gi kunnskap, råd og veiledning og være en aktiv informasjonsutveksler i dialog med kommunene.

 1. Kommentarer til statens rolle og ansvar:
  Verdal kommune ser det som meget viktig at staten bidrar mer i å få frem verktøy som bedre kan hjelpe kommunene med å lage gode og systematiske oversikter.
   
  Derfor er det viktig at staten bidrar til at kommunene får gode og brukervennlige verktøy til den kvantitative innsamlingen av data, samt at de styrer denne viktige datainnhentingen, så kommunene kan bruke sine ressurser på lokale analyser og tiltak. Kommunene trenger også alternative verktøy for hvordan de skal analysere tilgjengelig data, hvordan komme inn i en planleggingsprosess der data og analyse av disse gir grunnlag for utarbeidelse av mål, tiltak og evaluering.
   
  Det er positivt at Folkehelseinstituttet utgir Folkehelseprofiler og statistikkbank. Det er imidlertid nødvendig at kommunene kan komme med ønsker og innspill om hva de ser som nyttig informasjon i disse profilene.
   
  Når det gjelder levevaner, er ikke statistikkgrunnlaget for kommunene ensartet. Dette gjelder de viktige innsatsområdene i samhandlingsreformen som røyking, overvekt, alkoholvaner, rus og fysisk aktivitet. Det er arbeidsomt og vil fordre mye administrative og økonomiske ressurser for å få frem slike oversikter. Nord-Trøndelag har HUNT, men dette er også data det koster å få tilgang til.
   
  I statistikkpakken fra Folkehelseinstituttet synes voksne og ungdom å ha prioritet. Hva med den viktige informasjonen fra barnehagealder og opp til 13 år? Her ligger mye informasjon som tidlig kan si noe om fremtidsutfordringene for kommunene. Slike data må gjøres tilgjengelige.
   
  Verdal kommune savner at forskriften klargjør spesialisthelsetjenestens bidrag i folkehelsearbeidet. Intensjonen i høringsnotatet er ikke videreført i forskriften. Deres rolle som samarbeidspartner og leverandør av statistikkmateriale må tydeliggjøres. Det samme må kommunenes rett til å få utlevert datagrunnlag fra spesialisthelsetjenesten.
 2. Kommentarer til fylkeskommunens ansvar
  Verdal kommune mener det er riktig at Fylkeskommunen tar et tydelig ansvar i folkehelsearbeidet, ser helheten og drar alle sektorer med i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen må være aktiv veileder og rådgiver for kommunene i de nye oppgavene.
   
  De må ta ansvar for å sikre god kunnskapsinnhenting, sørge for informasjonsdeling og gode samarbeidsprosesser i tett dialog med kommunene.
 3. Kommentarer til kommunenes rolle og ansvar
  Kommunene er gitt nytt og utvidet ansvar i ny Folkehelselov. Ansvaret for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen etter kravene i Folkehelselovens §5, er presisert i egen forskrift. For å kunne oppfylle lovens punkt a og b, må kommunene samle mye informasjon på tvers av avdelinger og sektorer. 
   
  Det er et omfattende arbeid som må til for at kommunen skal kunne
  skriftliggjøre dette helhetsbildet. Bruk av tid og ressurser til dette arbeidet, gir kommunen både en kompetansemessig, praktisk og økonomisk utfordring. Spesielt i oppstartsfasen blir dette krevende prosesser. 
   
  I de fleste kommuner er analysekompetansen mangelvare. Det vil tvinge kommuner som ikke har den kompetansen, til å jobbe interkommunalt. Det er også ressurskrevende. Det er en mangel at forskriften ikke tar hensyn til de administrative og økonomiske utfordringene kommunene har for å kunne levere etter de krav som er satt til dem. Samtidig er mye av dette bakgrunnsdata som er nødvendige for å utarbeide kommunale planer i hht plan- og bygningsloven, og det er viktig at arbeidet med innsamling og framstilling av data blir integrert.
   
  I forskriftens § 3 står det at kommunen skal ha «nødvendig oversikt». Dette er et upresist begrep, som kan romme ulikt innhold. Det er ønskelig at forskriften er mer presis her og setter opp nasjonale standarder. Det klargjør plikten bedre for kommuner og tilsynsmyndigheter.
   
  Vi registrerer også at kommunene blir pålagt ansvar for å ha oversikt over helsa til de med minoritetsbakgrunn. Dette kan bli et omfattende arbeid i kommuner med mange ulike nasjonaliteter.

 
 
 
 
PS 037/12 Helgådal IL - søknad om kommunal garanti for banklån Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Helgådal idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr. 500.000,-.
 2. Verdal kommune garanterer i form av simpel kausjon for et lån på kr. 500.000,- til Helgådal idrettslag i forbindelse med kjøp av tråkkemaskin.
 3. Lånet skal være nedbetalt i løpet av maksimalt 12 år.
 4. Långiver sørger for at Verdal kommune sitt garantiansvar opphører når Helgådal idrettslag har innfridd lånet.

 
 
 
 
PS 038/12 Drøfting - Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2012

BEHANDLING:
Saken ble drøftet i formannskapet.

Rådmannen kommer tilbake med sak til politisk behandling med bakgrunn i de signaler som har kommet fram i møtet.
 
 
 
  
 
PS 039/12 Midlertidig innleid arbeidskraft
Til toppen av siden       

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2012

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende tillegg til “det langsiktige perspektivet”:
Ørin Overnatting tas med i den videre diskusjonen.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra Høyre som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over komiteens innstilling med vedtatt tillegg som ble enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å etablere løsninger for midlertidig innleid arbeidskraft ut fra perspektivene beskrevet i saksframstillingen, spesielt følgende hovedprinsipper:

Det kortsiktige perspektivet:
Kortsiktige løsninger etableres ut fra at kommunestyret for en periode ser at det er nødvendig å være åpen for midlertidige dispensasjoner, og da basert på følgende kriterier:

 • Skal gjelde midlertidig innleid arbeidskraft. Dvs. annen beboelse av f.eks studenter er ikke tillatt.
 • Skal ha begrenset varighet. Dvs. det kan ikke løses ved oppføring av permanente bygg eller som 2. etg på garasje, verksted osv.
 • Skal i hovedsak basere seg på en bilfri tilværelse, dvs. begrenset avsatt plass til parkering
 • Trenger ikke å begrense seg til bare egne ansatte siden en begrensning vil bli vanskelig å følge opp.
 • Botilbud basert på dispensasjon forutsettes opphørt på det tidspunkt innregulert areal, hvor formålet er drift av virksomhet for midlertidig innleid arbeidskraft, står klart.

Det langsiktige perspektivet:
Med utgangspunkt i mulighetsstudien Verdal industripark arbeides det videre med å kartlegge mulighetene for å legge all drift av virksomhet for midlertidig innleid arbeidskraft til randsonen av industriområdet. Ørin Overnatting tas med i den videre diskusjonen.

Arealene må gis tydelige regulerings-/bruksbestemmelser.  Oppføring av bygg i industriområdet for øvrig skal ikke inkludere overnattingskapasitet.
 
 
 
 
PS 040/12 Orientering       Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2012

BEHANDLING:   
Rådmann orienterte om:

 • Status skoleutbygging.
 • Økonomisk status pr. 29.02.12
 • PBL varsel om søksmål – er besvart fra kommunen. Blir møte med de før påske.
 • Verdal kommune deltar i prosjekt/forsøk - Opplæring på arbeidsplassen.
 • Tilsyn pågår fra Fylkesmannen – Lov om sosiale tjenester; knyttet til økonomi barn og unge.
 • Årsmøte Verdal Næringsforum – godt oppmøte.
 • Ansetter flere i hele årsverk i pleie og omsorg gjennom en vikarpoolordning.
 • Avviklet seniorseminar forrige uke for kommunalt ansatte.
 • Hvordan driver vi hjemmebasert omsorg? Vi har startet et arbeid på dette. Reindyrke organisasjonen på hjemmebasert omsorg.
 • Vegmasser – utglidning Markavegen Leksdal.

Ordfører orienterte om:

 • Mindre utglidning Jermstadberga og Østnesbakkan og oppgradering av flomvarsel.
 • Bransjelunsj 16. mars. Bygningsbransjen, arkitekter og husbanken invitert for å diskutere universell utforming.
 • Utskiping på Kværner til Ekofisk denne uka.
 • Åpning hos Kaefer i dag – overflatebehandling. International satsing.
 • Ordfører har kalt inn alle gruppeledere til møte 28. mars 2011 – videreføring av diskusjon folkevalgtopplæringen Holmen Gård.
 • Forhandlinger Indre Trondheimsfjord Havn og Trondheim Interkommunale havn – viktige strategiske spørsmål for verdalssamfunnet. Vanskelig å si hvordan denne saken går. Har gitt signal om at så fremt det kommer en avtale som er akseptabel er det bra å få inn en slik aktør. 8 eiere i Indre Trondheimsfjord Havn – vet ikke hvordan de andre eierne stiller seg.
Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 18.02.2021 07:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS