Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

36/12 - Høring folkehelseforskrift

Høringsuttalelse til folkehelseforskriften

Saksbehandler : Ragnhild Holmsberg Aunsmo

Arkivref : 2011/10379 - /G00

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 22.03.2012 36/12

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune mener at det er positivt med en utvikling der folkehelse vektlegges i lovs og forskrifts form for både kommuner, fylkeskommune og stat. Verdal kommune ser imidlertid behov for noen presiseringer og mer tydeliggjøring av statens ansvar.

Tenkingen og intensjonen bak den nye folkehelseforskriften er prisverdig og god og vil bidra til god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Kommunene trenger mer praktisk hjelp til § 5, spesielt punktene a og b.

Staten må se det som sin oppgave å gi kommunene bedre verktøy og økonomiske midler for å kunne fylle den oppgaven de er satt til i lov og forskrift. Det må også utvikles en minimumspakke/basismodul som gir hovedoversikt over kravene som er satt til levering, samt informasjon om hvor kommunen kan finne flere kunnskapsbaserte kildeopplysninger.

Det er viktig at Fylkeskommunen ser sin rolle og er aktiv aktør opp mot kommunene i Folkehelsearbeidet. De må lede prosessen, gi kunnskap, råd og veiledning og være en aktiv informasjonsutveksler i dialog med kommunene.

 1. Kommentarer til statens rolle og ansvar:
  Verdal kommune ser det som meget viktig at staten bidrar mer i å få frem verktøy som bedre kan hjelpe kommunene med å lage gode og systematiske oversikter.
   
  Derfor er det viktig at staten bidrar til at kommunene får gode og brukervennlige verktøy til den kvantitative innsamlingen av data, samt at de styrer denne viktige datainnhentingen, så kommunene kan bruke sine ressurser på lokale analyser og tiltak. Kommunene trenger også alternative verktøy for hvordan de skal analysere tilgjengelig data, hvordan komme inn i en planleggingsprosess der data og analyse av disse gir grunnlag for utarbeidelse av mål, tiltak og evaluering.
   
  Det er positivt at Folkehelseinstituttet utgir Folkehelseprofiler og statistikkbank. Det er imidlertid nødvendig at kommunene kan komme med ønsker og innspill om hva de ser som nyttig informasjon i disse profilene.
   
  Når det gjelder levevaner, er ikke statistikkgrunnlaget for kommunene ensartet. Dette gjelder de viktige innsatsområdene i samhandlingsreformen som røyking, overvekt, alkoholvaner, rus og fysisk aktivitet. Det er arbeidsomt og vil fordre mye administrative og økonomiske ressurser for å få frem slike oversikter. Nord-Trøndelag har HUNT, men dette er også data det koster å få tilgang til.
   
  I statistikkpakken fra Folkehelseinstituttet synes voksne og ungdom å ha prioritet. Hva med den viktige informasjonen fra barnehagealder og opp til 13 år? Her ligger mye informasjon som tidlig kan si noe om fremtidsutfordringene for kommunene. Slike data må gjøres tilgjengelige.
   
  Verdal kommune savner at forskriften klargjør spesialisthelsetjenestens bidrag i folkehelsearbeidet. Intensjonen i høringsnotatet er ikke videreført i forskriften. Deres rolle som samarbeidspartner og leverandør av statistikkmateriale må tydeliggjøres. Det samme må kommunenes rett til å få utlevert datagrunnlag fra spesialisthelsetjenesten.
 2. Kommentarer til fylkeskommunens ansvar
  Verdal kommune mener det er riktig at Fylkeskommunen tar et tydelig ansvar i folkehelsearbeidet, ser helheten og drar alle sektorer med i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen må være aktiv veileder og rådgiver for kommunene i de nye oppgavene.
   
  De må ta ansvar for å sikre god kunnskapsinnhenting, sørge for informasjonsdeling og gode samarbeidsprosesser i tett dialog med kommunene.
 3. Kommentarer til kommunenes rolle og ansvar
  Kommunene er gitt nytt og utvidet ansvar i ny Folkehelselov. Ansvaret for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen etter kravene i Folkehelselovens § 5, er presisert i egen forskrift. For å kunne oppfylle lovens punkt a og b, må kommunene samle mye informasjon på tvers av avdelinger og sektorer. 
   
  Det er et omfattende arbeid som må til for at kommunen skal kunne
  skriftliggjøre dette helhetsbildet. Bruk av tid og ressurser til dette arbeidet, gir kommunen både en kompetansemessig, praktisk og økonomisk utfordring. Spesielt i oppstartsfasen blir dette krevende prosesser.
   
  I de fleste kommuner er analysekompetansen mangelvare. Det vil tvinge kommuner som ikke har den kompetansen, til å jobbe interkommunalt. Det er også ressurskrevende. Det er en mangel at forskriften ikke tar hensyn til de administrative og økonomiske utfordringene kommunene har for å kunne levere etter de krav som er satt til dem. Samtidig er mye av dette bakgrunnsdata som er nødvendige for å utarbeide kommunale planer i hht plan- og bygningsloven, og det er viktig at arbeidet med innsamling og framstilling av data blir integrert.
   
  I forskriftens § 3 står det at kommunen skal ha «nødvendig oversikt». Dette er et upresist begrep, som kan romme ulikt innhold. Det er ønskelig at forskriften er mer presis her og setter opp nasjonale standarder. Det klargjør plikten bedre for kommuner og tilsynsmyndigheter.
   
  Vi registrerer også at kommunene blir pålagt ansvar for å ha oversikt over helsa til de med minoritetsbakgrunn. Dette kan bli et omfattende arbeid i kommuner med mange ulike nasjonaliteter.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsnotat fra Helse og omsorgsdepartementet med høringsfrist 22.mars 2012.

Saksopplysninger:
Det vurderes som positivt at det kommer en forskrift med formål å definere fylkeskommunens og kommunens ansvar for helseovervåking på en mer systematisk og kunnskapsbasert måte. Det er videre positivt at arbeidet blir samordnet og systematisert med oversikt over helsetilstander og påvirkningsfaktorer. Og det er positivt at forskriften setter krav til kvalitet i kunnskapsgrunnlaget. Det at kommuner og fylkeskommuner kan sammenligne seg med hverandre er også bra, når statistikkgrunnlaget er ens.

Vurdering:
Forskriften legger opp til en betydelig innsats i å samle deskriptive data vedrørende mange faktorer. Man har imidlertid lite utviklet metodikk mht hvordan vi skal møte utfordringene med intervensjoner på populasjonsnivå, det kan derfor virke lite hensiktsmessig å legge et stort arbeid i datainnsamling. Vi etterlyser en nasjonal strategi for metodikkutvikling og at det tydeliggjøres hvilket nivå av stat, fylke og kommune som skal ha ansvaret for de ulike delene av dette arbeidet.

For øvrig er vurderingen inntatt som begrunnelser i forslag til vedtak, som del av kommunens høringsuttalelse.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.11.2020 09:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS