Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.04.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 19.04.2012
Tid            : 09:00 (møtet ble satt kl. 12.05) - slutt kl. 13:30 
Til stede   :  9 representanter. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 46/12. Ove Morten Haugan tiltrådte som vara.   

 
Utlagt i møtet:

 1. Brev datert 08.03.12 fra Norsk Kulturskoleråd.
 2. Nattvandring 2012.
   

  
Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 041/12 Godkjenning av møteprotokoll 22.03.2012 Protokoll
PS 042/12 Orientering - Protokoll
PS 043/12 Finansrapport 31.12.11 - Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 044/12 Tilstandsrapport for Helsestasjonen for 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 045/12 Tilstandsrapport PPT for 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 046/12 Felles organisering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 047/12 Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 19.04.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

 
 
 
PS 041/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:  
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 22. mars 2012 godkjennes.”

Ved votering ble vedtaket enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 22. mars 2012 godkjennes. 

 

 
PS 042/12 Orientering    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:    
Det ble før møtet orientert om:

Det ble i starten av møtet orientert om:

Rådmann:

 • Status skoleutbygging.
 • Økonomisk situasjon pr. 31.03.12.
   

Det ble i slutten av møtet orientert om:

Ordfører:

 • Interessant besøk fra Danmark – vil lære kulturbasert forretningsutvikling med SNK som case.
 • Tid for generalforsamlinger der vi er eier og deleier.
 • Midt-norsk ordfører og varaordførersamling på Stjørdal forrige uke – videreføring av folkevalgtopplæring - arrangert av KS.
 • Kommunestyrets møte 30. april – sak om høring nasjonal transportplan – sendt ut fra fylkeskommunen16. april med svarfrist 4. mai. Dette betyr sak i samkommunestyret 26. april og sak i kommunestyrets møte 30. april.
   

Rådmann:

 • Verdal vil bli inndelt i flere postnummer. Det vil bli 6 nye.
 • Møte med skatteetaten – avtale der servicekontoret har levert en del tjenester for skatt. Skatt Midt-Norge har ikke lenger mulighet til å inngå slike avtaler.  Dette er ingen ønskelig situasjon for oss.
 • Levanger og Verdal er tildelt til sammen 1,570 million til regionalt næringsfond.
 • Årsberetning og regnskap. Vi har lagt fram regnskapet for revisjon etter fristen og det er ikke bra. Her må vi forbedre oss. 
 • ISK regnskap – revisjonsberetning med noen kommentarer.
 • Vurdering sammenslåing kemner og økonomi – konklusjon ble at de ikke slås sammen.
 • Frode Kvitte er ansatt som kommunalsjef oppvekst.  Tiltrår 1. mai.
 • Møte mellom PBL og Verdal kommune 12. april. Framdrift i dialogen.
 • 3D-modell med Snøhetta – arbeidet snart ferdigstilt.
 • Eiendomsskatten – klagefristen er gått ut og faktura er utsendt. Fortsatt prosjektorganisering i dette arbeidet.
   

Marit Voll Skrove stilte følgende spørsmål:

 • Ber om en sak i neste formannskap der det legges frem en oversikt over kommunale representanter i ulike styrer, samt en orientering om prosessen for oppnevning.
 • Nasjonal transportplan – hva er gjort mot fylkesrådet i forhold til prioritering veg.
   

Ordfører svarte – regner med at den politiske stemningen er som før.

 

 
PS 043/12 Finansrapport 31.12.11 - Verdal kommune Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:    
Beskrivelse av ord og uttrykk i finansrapport ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

 
INNSTILLING:    
Foreløpig finansrapport 2011 tas til orientering. 

 

 
PS 04
4/12 Tilstandsrapport for Helsestasjonen for 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
Tilstandsrapporten for helsestasjon og skolehelsetjenesten for 2011 tas til orientering.

 

 
PS 04
5/12 Tilstandsrapport PPT for 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:
Tor-Petter Abelsen
fikk permisjon og forlot møtet.
Ove Morten Haugan tiltrådte som vara.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK:
Tilstandsrapporten fra PPT for 2011 tas til orientering. 

 

 
PS 046/12 Felles organisering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Verdal kommune støtter forslaget om at det skal etableres en felles barnevernvakt i Nord-Trøndelag. Verdal kommune slutter seg også til Trøndelag forskning og utvikling sin konklusjon om at denne barnevernvakta bør lokaliseres sammen med politiet.

En etablering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag vil ha økonomiske konsekvenser som Verdal kommune må vurdere i forbindelse med budsjett for 2013. 

 

 
PS 047/12 Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
INNSTILLING:
Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2015 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 31.10.2014 13:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS