Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

52/12 - Vilkår alkoholbevillinger

Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/1074 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.05.2012 52/12
Kommunestyret 29.05.2012 44/12

 
Rådmannens innstilling:

Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2012-2016 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn).

Ved enkelanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.

Rådmannen for sin del sitter ikke inne med opplysninger og kjenner ikke til forhold som skulle tilsi endringer av gjeldende skjenketider i kommunen, utenom det som er kommentert under saksopplysninger. Saken er i tillegg tatt opp i Politirådet og det er heller ikke der innsigelser til at skjenketidene blir som før.
Rådmannen vil derfor tilrå at den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

 • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3):  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
 • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For skjenkesteder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Videre tilrår rådmannen følgende salgstider for bevillingsperioden 2012-2016 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 89/08 unntatt for påske-, pinse-, juli og nyttårsaften):

Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

 
Vedlegg:
Brev med vedlegg datert 24.01.12 fra Helsedirektoratet.
Brev datert 30.04.12 fra Ressursteam Rus.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Det følger av alkohollovens § 1-6 at kommunal bevilling av salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk kan også gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Vi har den 24.01.12 mottatt brev med vedlegg fra Helsedirektoratet ad kommunestyrets behandling av søknader om fornying av salg- og skjenkebevillinger.

Helsedirektoratet ønsker å rette kommunens oppmerksomhet mot viktige folkehelsehensyn, som bør vektlegges ved vurdering av søknader om skjenkebevilling.

Det vises videre til den nye folkehelseloven og at kommunens forvaltning av alkoholloven er et viktig område i denne sammenheng, og at kommunen kan stille ulike typer vilkår og fastsette lokale salgs- og skjenketider. I tillegg er kommunen ansvarlig for kontrollen med bevillingene, og for sanksjoner ved brudd på regelverket. Kommunen forvalter dermed noen av de viktigste virkemidlene som påvirker totalkonsum og drikkemønster.

Helsedirektoratet ber videre om at kommunestyret vurderer utviklingen i egen kommune, blant annet utvikling av omsetning av alkohol og antall skjenkesteder.

Det vises for øvrig til vedlegg fra Helsedirektoratet om forhold som kommunen bør vurdere ved behandling av søkner om tildeling eller fornyelse av skjenkebevilling.

Ovennevnte brev med vedlegg er sendt til politirådet, næringsforeningen og gruppeledere i de politiske parti i kommunestyret.

Ressursteam Rus mener at følgende kriterier bør gjelde ved behandling av søknader om skjenkebevilling:

 • Skjenkebevillinger må være knyttet til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek m.v.
 • Ved søknader om skjenking utendørs skal ikke dette gis om området er på fortau eller forstyrrer ferdsel på annen måte.
 • Ved søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledninger: Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, ikke til arrangement fra samme søker. Dette pga konkurranseforhold, mulighet av vandelsvurdering av involverte, samt muligheten for forsvarlig kontroll av skjenkeaktiviteten

Politirådet skal diskutere saken på møte 29. mai, og eventuell uttalelse vil bli utdelt i møtet.

Vi har til orientering følgende gjeldende vilkår som er vedtatt i Ruspolitisk handlingsplan og som vil gjelde for kommende periode:

 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn.
 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.

Det skal også vurderes salgs- og skjenketider for bevillingsperioden.
Følgende gjelder for skjenking for inneværende bevillingsperiode (vedtatt av kommunestyret i sak 90/08):

Ytre skjenketider
- øl/rusbrus/vin: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
- brennevin: fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 
 
I henhold til § 15 i Serveringsloven kan serveringssteder/skjenkesteder holdes åpent fra kl. 06.00 til kl. 01.00 med mindre kommunen fastsetter annet i forskrift.

Forskrift for serveringssteder/skjenkesteder i Verdal kommune vedtatt av kommunestyret i møte 15.12.1997 har slik ordlyd:
"Serveringssteder i Verdal kommune kan holdes åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.30."
Denne forskriften trådte i kraft fra 1. januar 1998.

Alkoholloven § 4-4, nest siste ledd fikk følgende bestemmelse gjeldende fra 1. januar 1998:
"Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30. minutter etter skjenketidens utløp."
Denne bestemmelse gjorde det nødvendig å se skjenkestedets åpningstid i medhold av Serveringsloven og skjenketid etter Alkoholloven i sammenheng.

Derfor vedtok kommunestyret i møte 15. desember 1997 følgende generelle skjenketider i Verdal kommune gjeldende fra 1. januar 1998:

Skjenketid for øl og vin:
Fra skjenkestedets åpningstid, tidligst fra kl. 08.00 til kl. 02.00. Skjenketid for brennevin: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 
En gjør for ordens skyld merksam på § 4-4 i Alkoholloven som har følgende bestemmelse om skjenketider for alkoholholdig drikk:
"Skjenking av brennevin etter kommunal bevilling kan skje fra kl. 13.00 til kl. 24.00. Skjenking av vin og øl kan skje fra kl. 08.00 til kl. 01.00.
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.
Skjenking av brennevin mellom kl. 03.00 og 13.00 og skjenking av øl og vin mellom kl. 03.00 og 08.00 er forbudt.”
Når det gjelder skjenketider har det er i løpet av bevillingsperioden kommet en del klager fra naboer til skjenkested i sentrum. Det retter seg spesielt mot at det sitter mange gjester utendørs og konsumerer alkoholholdig drikke og det generer en del støy. En måte å løse dette på kan være å begrense skjenketiden ute (i sentrum) til f.eks. til kl. 23.00.

Dette spørsmålet ble også diskutert i Ressursteam Rus og konklusjonen der ble at dette trolig kan bli vanskelig å håndheve.

Etter rådmannens mening er det fult mulig å håndheve dette, med vakter ved dørene. Drøftingen bør etter rådmannens mening gå på om det i sentrum på aksepteres slik støy eller ikke. Dette spørsmålet blir opp til de folkevalgte å vurdere.

Salgstider:
Alkohollovens § 3-7 har følgende bestemmelser for salg og utlevering av øl (alkoholholdig drikk gruppe 1):
”Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl.08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. ”

Følgende gjelder for salg av alkoholholdig drikk for inneværende bevillingsperiode (vedtatt av kommunestyret i sak 89/08):

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 15.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Det er i Ruspolitisk handlingsplan vedtatt følgende punkt når det gjelder salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1:
“Påske-, pinse- og nyttårsaften: For neste bevillingsperiode fremmes forslag om at salgstiden utvidet til kl. 16.00. Dette fordi butikkene stenger kl. 16 disse dagene.”

Dette forslaget ble fremmet pga at det i henhold til helligdagsloven er tillatt å holde åpent fram til kl. 16.00 på ovennevnte dager. For at salgstider skal være lettere å overholde ble dette forslaget fremmet i Ruspolitisk handlingsplan.

 
Vurdering:
Rådmannen tar utgangspunkt i forslag til vilkår fra Ressursteam Rus for vurderingene i saken, før de helhetlige konklusjonen trekkes til slutt i saksframstillingen:
Skjenkebevillinger må være knyttet til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v.

Dette punktet er diskutert i formannskapet i forbindelse med søknad om skjenking i interiørbutikk. Formannskapet er delt, en del mener at dette er første steget til utvanning av alkoholpolitikken og at skjenkebevilling ikke hører hjemme i butikker, mens andre i formannskapet mener dette er positivt for Verdal.

Det kan også nevnes at det er signalisert at det kan komme søknad om alminnelig skjenkebevilling fra frisørsalong, så prinsippet bør diskuteres i denne saken, slik at vi kan være forutsigbare i vår behandling av søknader om skjenkebevilling.

Ved søknader om skjenking utendørs skal ikke dette gis om området er på fortau eller forstyrrer ferdsel på annen måte.

Dette punktet mener rådmann er ivaretatt gjennom alkoholloven. Der står det i pgf. 1-7a (kommentarutgaven) følgende:
“Kommunen kan legge vekt på trafikale hensyn. For eksempel vil skjenkestedets plassering i forhold til trafikkert veik fortau etc. være relevante hensyn.”
Her må det vurderes særskilt ved hver enkelt søknad om det vil være til hinder eller forstyrrende for annen ferdsel. Rådmann vil derfor ikke tilrå dette som et særskilt vilkår, i og med at det er ivaretatt gjennom alkoholloven.

Ved søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledninger: Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, ikke til arrangement fra samme søker. Dette pga konkurranseforhold, mulighet av vandelsvurdering av involverte, samt muligheten for forsvarlig kontroll av skjenkeaktiviteten.

Rådmann har i inneværende bevillingsperiode gjentatte ganger gitt beskjed til søkere på enkeltanledning om at det ikke vil bli innvilget flere søknader om enkeltanledninger pga at gjentatte søknader fra samme sted  etter hvert vil minne om ordinær restaurantdrift. De har fått beskjed om å søke om alminnelig bevilling. Det pga bevillingsmyndighetens mulighet til vandelskontroll og sanksjonsmuligheter ved brudd på skjenkebestemmelsene. Rådmannen er av den oppfatning at det må inn et slikt vilkår for å holde søknader om bevilling for enkeltanledning til en enkelt bestemt anledning og ikke gi rom for en mulig utvanning av regelverket.

Rådmann tilrår på bakgrunn av ovenstående følgende vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2012-2016 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn.

Ved enkelanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.

Rådmannen for sin del sitter ikke inne med opplysninger og kjenner ikke til forhold som skulle tilsi endringer av gjeldende skjenketider i kommunen, utenom det som er kommentert under saksopplysninger. Saken er i tillegg tatt opp i Politirådet og det er heller ikke der innsigelser til at skjenketidene blir som før. Rådmannen vil derfor tilrå at den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3):  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2)  Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For skjenkesteder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Videre tilrår rådmannen følgende salgstider for bevillingsperioden 2012-2016 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 89/08 unntatt for påske-, pinse-, juli og nyttårsaften):


Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 23.12.2020 11:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS