Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.06.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 21.06.2012
Tid            : 09:00 - 13:50 
Til stede   :        

Etter at møtet var ferdig var det lunch på Brød og Cirkus.

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil - 16 Mb

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 063/12 Godkjenning av møteprotokoll 07.06.2012 Protokoll
PS 064/12 Økonomirapportering 1.tertial 2012 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 065/12 Årsregnskap og årsberetning 2011 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Protokoll
PS 066/12 Budsjettrevisjon 2012 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 067/12 Økonomisk internkontroll Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 068/12 Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 069/12 Bosetting midlertidig innleid arbeidskraft Saksframlegg
Vedlegg 1 Vedlegg 2
Protokoll
PS 070/12 Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 071/12 Kjøp av tilleggsareal til 1721/19/260 -  Sølver Eiendom AS Saksframlegg Protokoll
PS 072/12 Oppnevning i kommunale verv etter Jørleiv Kvakland Saksframlegg Protokoll
PS 073/12 Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt i Verdal - endring fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekkefølge Saksframlegg Protokoll
PS 074/12 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 075/12 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016 Saksframlegg Protokoll
PS 076/12 Stiklestadprisen og Verdal kommunes kulturpris - justering av prisbeløp Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 077/12 Rita Rønning og Gunnhild Leirset: søknad om skjenkebevilling ved Granfosshuset Saksframlegg Protokoll
PS 078/12 Orientering - Protokoll
PS 079/12 B-sak. Stiklestadprisen 2012 - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 21.06.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Møtesekr./kons.  

 

 
 
 
PS 063/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:  
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 07.06.12 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 07.06.12 godkjennes. 

 

 
PS 064/12 Økonomirapportering 1.tertial 2012 - Verdal kommune Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Behandling i hhv Komite plan og samfunn og Komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:    
Kommunestyret tar økonomirapport pr 30.04.12 til etterretning.   
 

  

PS 065/12 Årsregnskap og årsberetning 2011 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Revisor Terje Wist
var i møtet og ble bedt av ordføreren om å redegjøre kort for revisjonsberetningens innhold og de forbehold som er tatt.

Repr. Bjørn Iversen fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 4:
Rådmannen bes bringe i orden de forhold kontrollutvalg og revisjon påpeker.

Det ble først votert punktvis over rådmannens innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over tilleggsforslaget til pkt. 4 fra repr. Bjørn Iversen.
Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 11.642.823,27.
 2. Rådmannens årsberetning for 2011 vedtas.
 3. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes i sin helhet til styrking av kommunens disposisjonsfond.
 4. Rådmannen bes bringe i orden de forhold kontrollutvalg og revisjon påpeker.

 


PS 066/12 Budsjettrevisjon 2012 - Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  
 

INNSTILLING: 

 1. Det bevilges 1 mill. kroner til styrking av barnehageområdet i Verdal kommune
 2. Det bevilges kr. 250.000,- til barnevernstjenesten til etablering av en ny 100 % stilling fra 01.08.2012.
 3. Det avsettes kr. 200.000,- til et bundet driftsfond øremerket planlegging/avvikling av ”Stiklestad 1000 år”

Bevilgningene finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
 

 

PS 067/12 Økonomisk internkontroll Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret tar saken til orientering og understreker behovet for kontinuerlig og systematisk utvikling av internkontrollen. 

 

 
PS 068/12 Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra Komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende alternative forslag:

 1. Verdal kommunestyre vil sterkt understreke behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig- og tomtepolitikken.
 2. Verdal kommunestyre vil derfor gi prioritet til å styrke Verdal kommunes kompetanse og kapasitet på dette området.
 3. Verdal kommunestyre slutter seg til de vurderinger som er gjort, og ber administrasjonen følge opp arbeidet og de tiltak som er nevnt.

Det ble votert punktvis over forslaget fra AP v/ Bjørn Iversen med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over punktene. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre vil sterkt understreke behovet for at kommunen tar en mer aktiv rolle i bolig- og tomtepolitikken.
 2. Verdal kommunestyre vil derfor gi prioritet til å styrke Verdal kommunes kompetanse og kapasitet på dette området.
 3. Verdal kommunestyre slutter seg til de vurderinger som er gjort, og ber administrasjonen følge opp arbeidet og de tiltak som er nevnt.

 

 
PS 069/12 Bosetting midlertidig innleid arbeidskraft Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 

INNSTILLING:
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å etablere langsiktige løsninger for bosetting av midlertidig innleid arbeidskraft etter følgende premisser:

 • Kommunestyret aksepterer at Ørin overnatting AS kan åpne en ordinær reguleringsprosess for arealene angitt i saksframstillingen med hensikt å skape et permanent område for drift av virksomhet knyttet til midlertidig innleid arbeidskraft.
 • To arealer i randsonen av industriområdet, ved barnehagen og langs E6, utredes som ytterligere areal for etablering av langsiktig og regulert løsning for å bosette midlertidig innleid arbeidskraft.
 • Arealene må gis tydelige regulerings-/bruksbestemmelser i den videre reguleringsprosessen.
 • Oppføring av bygg i industriområdet for øvrig skal ikke inkludere overnattingskapasitet.

 


 
PS 07
0/12 Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra Komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. De vedlagte retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal (Ikke flerbrukshall) datert 23.04.12 vedtas.
 2. De vedlagte utleieregler for idrettshall Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole datert 11.06.12 samt leiesatser datert juni 2012 vedtas.
 3. Alle leiesatser vil bli tatt opp til ny vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013. 
   

 

 
PS 07
1/12 Kjøp av tilleggsareal til 1721/19/260 -  Sølver Eiendom AS Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 

INNSTILLING:

 1. Søknad fra Sølver Eiendom AS om kjøp av tilleggsareal til eiendommene 18/213 og 19/260, , og makeskifte av arealer mot sør imøtekommes. Tomteprisen settes til kr. 12.000,-.
 2. Kostnader i forbindelse med kjøp og overdragelse dekkes av kjøper.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen.

 

 
PS 07
2/12 Oppnevning i kommunale verv etter Jørleiv Kvakland Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum
fremmet følgende forslag:

 • Nytt medlem i Skatteutvalget: Jonny Myhre, Krf.
 • Nytt medlem i Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt: Jonny Myhre, Krf.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:
Første kulepunkt: Enstemmig vedtatt.
Andre kulepunkt: Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 • Nytt medlem i Skatteutvalget: Jonny Myhre, Krf.
 • Nytt medlem i Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt: Jonny Myhre, Krf.

 

 

PS 073/12 Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt i Verdal - endring fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekkefølge
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager
fremmet følgende forslag til nye varamedlemmer fellesliste Arbeiderpartiet/ Kristelig Folkeparti:
 
Skattetakstnemnda:
3. vara: Rolf Tømmerås (AP)

Overskattetakstnemnda:
4. vara: Thor Bertil Granum (AP)

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til nye varamedlemmer fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
Skattetakstnemnda:
2. vara: Arne Holtan (SP)
3. vara: Berit Musum (FRP)

Overskattetakstnemnda:
4. vara: Knut Voll (SP)
5. vara: Lise Rosvoll (SP)

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over forslaget fra AP v/Ole Gunnar Hallager og forslaget fra SP v/Marit Voll.  Enstemmig vedtatt.
 

INNSTILLING:

 1. 1. Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt i Verdal endrer oppnevning av varamedlemmer fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekkefølge f.o.m inneværende valgperiode.
 2. Nye varamedlemmer fellesliste Arbeiderpartiet/ Kristelig Folkeparti:
  Skattetakstnemnda:
        3. vara: Rolf Tømmerås (AP)
   
  Overskattetakstnemnda:
  4. vara: Thor Bertil Granum (AP)
   
  Nye varamedlemmer fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
  Skattetakstnemnda:
  2. vara: Arne Holtan (SP)
  3. vara: Berit Musum (FRP)
   
  Overskattetakstnemnda:
  4. vara: Knut Voll (SP)
  5. vara: Lise Rosvoll (SP)

 

 
PS 07
4/12 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Formannskapet
fremmet følgende forslag til innstilling:

 • Anne Grete Valbekmo, leder
 • Kirsten Malmo, medlem
 • Håkon Lyngsmo, medlem
 • Siri Gunn Vinne, varamedlem
 • Karin Rekve, varamedlem
 • Jonny Haugan, varamedlem

Ved votering ble formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Forliksrådet:

Medlemmer:

 1. Anne Grete Valbekmo, leder
 2. Kirsten Malmo
 3. Håkon Lyngsmo

Varamedlemmer:

 1. Siri Gunn Vinne
 2. Karin Rekve
 3. Jonny Haugan

 

 
PS 07
5/12 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:


PS 076/12 Stiklestadprisen og Verdal kommunes kulturpris - justering av prisbeløp Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Formannskapet
fremmet følgende alternative forslag:

 1. Nytt prisbeløp på Stiklestadprisen settes til kr 25 000,-.
 2. Rådmannen bes komme med en sak til formannskapet som inneholder vurderinger om en frivillighetsgalla med kommunale prisutdelinger.

Det ble først votert alternativt mellom formannskapets forslag til pkt. 1og
rådmannens forslag.  Formannskapets alternative forslag til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over formannskapets forslag til pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Nytt prisbeløp på Stiklestadprisen settes til kr 25 000,-.
 2. Rådmannen bes komme med en sak til formannskapet som inneholder vurderinger om en frivillighetsgalla med kommunale prisutdelinger.

 
PS 077/12 Rita Rønning og Gunnhild Leirset: søknad om skjenkebevilling ved Granfosshuset
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Rita Rønning håndarbeidsstue, org. nr. 987 733 276, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 som omsøkt fra 21.06.2012 og ut neste bevillingsperiode til 30.06.2016 ved Granfosshuset.
 2. Rita Rønning og Gunnhild Leirset godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges slik:
  Mandag-torsdag: fra kl. 17.00 til kl. 23.00.
  Fredag-lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
  Søndag/helligdag: fra kl. 13.00 til kl. 20.00

 

  

PS 078/12 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING: 
Ordføreren orienterte om:

 • Dagens nyhet om at adm.dir. ved Kværner Verdal, Nina Udnes Tronstad, har gått av i dag. Den gode kontakten Verdal kommune har hatt med henne som direktør ble spesielt nevnt.
 • Prosessen med å fusjonere Indre Trondheimsfjord havnevesen og Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS. Sak vil komme til kommunen. Begge styrende organ har enstemmig sluttet seg til det framforhandlede resultat.
 • Medarbeidersamtale med rådmannen 14. juni 2012. Ordfører, varaordfører og Marit Voll deltok. Protokoll fra møtet ble referert.
 • E.ON Vind (svensk firma) - planleggingsprosessen for mulig bygging av vindkraftverk ved Hyllfjellet, Sognavola og Markavola i Verdal kommune. Refererte fra meldinga som er sendt NVE.

Rådmannen:
Orienterte og drøftet med formannskapet ulike eiendomsforhold knyttet til kommunal tjenesteproduksjon.  Det ble enstemmig vedtatt å lukke møtet, jfr. kommunelovens § 31.5.

Formannskapet gir sin tilslutning til videre prosesser som skissert.

 

 
PS 079/12 B-sak. Stiklestadprisen 2012 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.06.2012

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.5.
Saksframlegg og innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillinga fra innstillingskomiteen enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:
Stiklestadprisen 2012 tildeles NN.

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 09.11.2020 09:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS