Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 23.08.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 23.08.2012
Tid            : 09:00 - 11:52
Til stede   :  9 representanter       

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil - 27 Mb

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 080/12 Godkjenning av møteprotokoll 21.06.2012 Protokoll
PS 081/12 Min Drøm AS - klage på avslag på fornyelse av skjenkebevilling Protokoll
PS 082/12 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 og 2013 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 083/12 Uttalelse til utredning om nytt krisesenter i Nord-Trøndelag Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Protokoll
PS 084/12 Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra folkevalgte verv pga flytting til annen kommune Saksframlegg Protokoll
PS 085/12 Anne Segtnan - Søknad om permisjon fra kommunestyret og samkommunestyret fra 27. august 2012 til 01.05.2013 Saksframlegg Protokoll
PS 086/12 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag Saksframlegg Protokoll
PS 087/12 Orientering - Protokoll
PS 088/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Rusbehandling Midt-Norge

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9

Protokoll
PS 089/12 Valg av nytt 3. varamedlem til skattetakstnemnd for eiendomsskatt Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 23.08.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 080/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
“Protokoll fra møte 21. juni 2012 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 21. juni 2012 godkjennes.

 

 
PS 081/12 Min Drøm AS - klage på avslag på fornyelse av skjenkebevilling Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012

BEHANDLING:

Forretningsplan for “Min Drøm” ble utdelt i møtet.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
“Klagen fra Min Drøm AS tas til følge. Min Drøm AS innvilges skjenkebevilling som omsøkt for perioden fra dags dato – 30.06.2016.”

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og alternativt forslag fra FRP, der rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte for forslaget til FRP.

VEDTAK:

 1. Vedtak om avslag på søknad om fornyelse av skjenkebevilling ved Min Drøm AS opprettholdes.
 2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling i henhold til alkohollovens § 1-16.
      
   

  

PS 082/12 Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 og 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012

BEHANDLING:

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2012
 2. Tilleggsanmodningen om å bosette 35 flyktninger i 2013 tas med i vurderingen når det settes opp ny plan for bosetting av flyktninger høsten 2012.

 

 

PS 083/12 Uttalelse til utredning om nytt krisesenter i Nord-Trøndelag Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012

BEHANDLING:

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Det ble fremmet følgende alternativt fellesforslag til pkt. 2 fra formannskapet:
“Andre setning i pkt. 2 strykes i tillegg tilføyes:
Verdal kommune vil understreke betydningen av det frivillige arbeidet som er gjort i mange år. Samtidig ser vi, som lokaliseringskommune gjennom hele krisesenterets historie, fram til ny organisering og ønsker det nye selskapet velkommen til Verdal.”

Det ble først votert alternativt mellom komiteens innstilling pkt. 2 og fellesforslaget, der fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert samlet over komiteens innstilling pkt. 1 og nytt vedtatt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag, og slutter seg til konklusjonene i utredningen av mai 2012.
 2. I perioden Krisesenteret har vært lokalisert i Verdal er det opparbeidet en betydelig kompetanse som bør ivaretas videre.  Plassering av Krisesenteret i Verdal er gunstig med tanke på nærhet til blant annet helsefunksjoner, overgrepsmottak og politi.  Verdal kommune vil understreke betydningen av det frivillige arbeidet som er gjort i mange år. Samtidig ser vi, som lokaliseringskommune gjennom hele krisesenterets historie, fram til ny organisering og ønsker det nye selskapet velkommen til Verdal.

 

 

PS 084/12 Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra folkevalgte verv pga flytting til annen kommune
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012

BEHANDLING:

Felleslista H/V/SV/FRP/SP v/Berit Musum fremmet følgende forslag til pkt. 2:
Nytt medlem og leder i kontrollutvalget: Nils Georg Leirset (V).
Nytt 1. varamedlem i kontrollutvalget: John Hermann (FRP).

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak og forslag fra Berit Musum til pkt. 2 med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig
Pkt. 2 – enstemmig.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken om fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Nytt medlem og leder i kontrollutvalget: Nils Georg Leirset (V).
  Nytt 1. varamdlem i kontrollutvalget: John Hermann (FRP).

 

 

 

 
PS 085/12 Anne Segtnan - Søknad om permisjon fra kommunestyret og samkommunestyret fra 27.08.2012 til 01.05.2013
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012

BEHANDLING:

Fellesliste SP/SV v/Marit Voll fremmet følgende forslag til pkt. 3:
Nytt medlem i samkommunestyret i permisjonstiden:
Trude Holm (SP).

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak og forslaget til pkt. 3 fra Marit Voll med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig.
Pkt. 2 – enstemmig.
Pkt. 3 – enstemmig.

INNSTILLING:
1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Segtnan om permisjon fra kommunale verv fra 27.08.12 til 01.05.13.
2. Andor Jermstad rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Senterpartiet fram til 01.05.13.
3. Nytt medlem i samkommunestyret fram til 01.05.13: Trude Holm (SP).

 

  

 
PS 08
6/12 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 også holdes valg søndag 8. september 2013.

  


 

PS 087/12 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012

BEHANDLING: 

I starten av møtet:


I slutten av møtet:
Rådmann orienterte om:

 • Har i dag tilsyn fra Arbeidstilsynet på arbeidstid og HMS i pleie og omsorg.
 • Det årlige partnerskapsmøtet med NAV ble avviklet nå i sommer. Fokus på utvikling.
 • Får besøk fra Østersund – næringslivskontoret fredag 24.8. De ønsker å høre om samarbeid næringsliv, utviklingstrekk m.m.
 • Samhandlingsreformen – mange fagråd opprettet. Rådmann går inn i fagråd beredskap. Første møte i slutten av august.
 • Etablering boligkontoret i full gang.
 • Endring i valgloven - skal vi avgi uttalelse? Rådmann fikk fullmakt til å avgi uttalelse administrativt.


Marit Voll ønsker oppdatering på to vedtatte saker.
Rådmann svarte slik:
- Småhus – vedtatt bygd på Skogvegen 30 og på Tinden Det området som er tenkt på Tinden er også andre aktører involvert. Det må derfor til en helhetlig reg.plan på området før det kan bygges. Også opptatt av at småhuset blir plassert slik at det ikke stenger for ytterligere bruk av området/arealet i framtiden. Skogvegen 30: der eier vi en boligmasse som har 8 hybler. Boligselskapet gjennomgår nå boligmassen for å se om dette er noe som kan tas vare på – bevares, eller om det skal rives. Det er knapphet på boliger, derfor er det viktig å prøve å ivareta 8 boenheter i tillegg til at vi kan sette opp et småhus der.  – Formannskapet ønsker saken til ny vurdering hvis boligmassen skal bestå. Forventer videre realisering så fort som mulig.
- Landbruksråd – Levanger kommune har også fattet lignende vedtak. Har laget en framdriftsplan sammen med enhetsleder for landbruk og Levanger kommune. Landbruk ligger i Innherred samkommune derfor er det best at dette blir organisert mest mulig lik i begge kommuner. Det er satt opp en arbeidsplan – med sikte på å ende opp med en landbrukspolitisk handlingsplan. Formannskapet synes det ble lang leveringstid på denne saken. 

Marit Voll – ønsker med jevne mellomrom en generell orientering om de vedtak som er fattet – oppsummering om hvor vedtakene står/statusrapport.
Rådmann svarte slik:– vil lage et arbeidsredskap for å rapportere.

Ordfører orienterte om:

 • Møte med frivillighetsapparatet SNK – kommunens representanter i Spelnemnda – det rapporters at dette har vært velfungerende i år. Det samme rapporteres fra SNK. 
 • I 2014 er det 200 år siden grunnloven ble vedtatt. Spelet er også 60 år. Har diskutert med frivillighetsapparatet om de kan produsere en beretning som faller sammen med 200 årsjubileet. Dette er godt tatt i mot i spelapparatet. Er det greit for formannskapet å bidra med økonomisk støtte til frivillighetsapparatet hvis det blir nødvendig?  Formannskapet gir sin tilslutning til dette, men vil ha sak på det når det er mer konkretisert i forhold til økonomi.
 • Klagesak i klageorganet – tilkobling kommunale kloakkanlegg i Leksdal. Ble sendt sivilombudsmannen – Verdal kommune har fått fullt medhold.
 • Styringsgruppen Ørin Nord har vært på Forus næringspark. Størst i Norge – 37000 ansatte i næringsparken. 2200 bedrifter.
 • Skoleåpning – sendt en forespørsel til kunnskapsminister – umulig for henne å finne en dato som passer. Forsøker å få andre fra regjeringen – ikke får svar ennå - derfor ikke fastsatt endelig dato for åpningen ennå. Blir i slutten av september.
 • Naboer AB – nyorganiseringen. Det er rett at vi er med her og prøver å få med medlem i styret fra kommunen. Blir et nytt styre, med bl.a. ett styremedlem fra en kommune fra hvert län. Ordfører sitter i valgkomiteen. Ønsker å lufte med formannskapet om vi har en kandidat som kan nå opp. Ordfører mener den beste kandidaten fra Verdal kommune er Kjetil Aarstad – har en mangesidig kompetanse på dette området. Formannskapet sluttet seg til dette.


Anne Grete Valbekmo – vindkraft – nevens møte 11. september.
Ordfører svarte:
NVE vil ha møte med kommunen og grunneiere, i tillegg til et folkemøte på kveldstid der folkevalgte inviteres.

 
PS 088/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Rusbehandling Midt-Norge  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012

BEHANDLING:
 

 Følgende ble utdelt i møtet:

 • Saksframlegg.
 • Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet.


Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
De fremforhandlede avtaler med Rusbehandling Midt-Norge godkjennes.

  

 

 

PS 089/12 Valg av nytt 3. varamedlem til skattetakstnemnd for eiendomsskatt Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet. 

Felleslista Arbeiderpartiet/KRF v/ fremmet følgende forslag på nytt 3. varamedlem i skattetakstnemnd for eiendomsskatt:
“Arild Stenberg, AP”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:
Nytt 3. varamedlem for fellesliste Arbeiderpartiet/KRF i skattetakstnemnd for eiendomsskatt:
Arild Stenberg, AP.
 

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 31.01.2022 13:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS