Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

81/12 - Min Drøm AS - klage

Min Drøm AS - klage på avslag på fornyelse av skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/48 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 23.08.12 81/12

 
Rådmannens innstilling:

  1. Vedtak om avslag på søknad om fornyelse av skjenkebevilling ved Min Drøm AS opprettholdes.
  2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling i henhold til alkohollovens § 1-16.

Vedlegg:

  1. Søknad om skjenkebevilling med vedlegg (forretningsplan unntatt offentlighet).
  2. Brev med avslag på søknad om skjenkebevilling vedlagt samlet saksframstilling.
  3. Klage på avslag på skjenkebevilling.
  4. Brev til Min Drøm AS v/Lena Lyngsaunet Alstad med opplysning om behandlingstid.
  5. Samlet saksframstilling av sak 44/12 i kommunestyret – Vilkår knyttet til alkoholbevillinger.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Søknader om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 ble behandlet i formannskapets møte 7. juni 2012 og det ble fattet slikt vedtak når det gjelder Min Drøm AS (Lena Lyngsaunet Alstad):

“Lena Lyngsaunet Alstad gis ikke fornyelse av skjenkebevilling, jfr. vedtak i sak 44/12 i kommunestyrets møte 29. mai 2012. der ble det vedtatt bl.a. følgende vilkår:
“Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet til virksomhetens bransje, altså restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold”.

Begrunnelse:
I henhold til innsendt forretningsplan er skjenkevirksomheten en liten del av virksomheten. Selve serveringsdelen er regnet ut til å være ca en tredjedel av omsetningen (kaffe, te, kjeks, is ol). Foretakets bransje er i hovedsak salg av interiør, og skjenkebevillingen kan ikke anses som naturlig ut fra bransjen. Ut fra vedtatte vilkår vil da dette ikke anses å være naturlig knyttet til virksomhetens bransje og omsetningsforhold.”

Melding om vedtak ble sendt Alstad i brev datert 11.06.12. Det ble i samme brev opplyst om klagerett og klagefrist.

Vi mottok den 22.06.12 klage på avslag på fornyelse av skjenkebevilling fra Alstad.

Klagen er innkommet i rett tid.

Klagers anførsel går i hovedsak ut på at andelen av påslag på kasseapparatet i mars, april og mai, går henholdsvis 55 %, 60 % og 70 % i favør av kafe-salget (kaffe, mat, drikk med og uten alkohol). Klager vil med dette si at kundemessig er det flere som bruker Min Drøm AS som kafe. Klager opplyser videre at de 4 første månedene med drift viser at mange flere av kundene besøker Min Drøm AS som kafe, hvor de kan kjøpe interiørartikler, enn Min Drøm som interiørbutikk.

Klager mener videre at det føles feil og demotiverende, som grunder og forretningsdrivende, når man satser på etablering, at Verdal kommune gjør det vanskelig med videre drift av det som markedet helt tydelig etterspør og besøker etableringer for. 

Vurdering:
Verdal kommunestyre vedtok i møte 29. mai 2012 vilkår knyttet til alkoholbevillinger, jfr. Alkohollovens § 4-3. Avslag på søknad om fornyelse av skjenkebevilling ved Min Drøm AS er begrunnet i dette (se ovenfor). Intensjonen i kommunestyrets vedtak er blant annet at det i Verdal kommune ikke ønskes skjenking av alkohol på nye arenaer, her i forbindelse med en interiørbutikk. 

Kommunen kan ved innvilgelse av skjenkebevillinger utøve skjønn innenfor alkohollovens rammer. Den enkelte kommune kan velge ikke å gi salgs- eller skjenkebevillinger, mens andre ønsker å føre en liberal politikk. Bevillingsmyndigheten har ingen plikt til å utrede for eksempel næringspolitiske konsekvenser av et vedtak, jfr. klagerens anførsler mht virkninger av formannskapets vedtak med at det gjør det vanskelig med videre drift.
          
Kommunestyrets vilkår (retningslinjer) for bevillingspolitikken i Verdal må betegnes som liberale. Av den grunn er det viktig å holde fast ved alkohollovens formålsparagraf om å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer, samtidig som kommunens egne retningslinjer gir føringer for hvilke virksomheter som kan/ikke kan gis skjenkebevilling. Blant annet har kommunestyret og formannskapet gitt uttrykkelig tilbakemelding til administrasjonen om at det ikke er ønskelig med en utvikling der det kan skjenkes alkohol på alle arenaer i kommunen.

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling er behandlet ut i fra innsendt forretningsplan og firmaattest. Det at påslag på kasse viser prosentvis mere salg i kafe-delen de beskrevne månedene kan ikke være avgjørende for bevillingsvurdering alene, jf prinsippet i kommunestyrets vedtak (se ovenfor). At en interiørbutikk selger kaffe og kaker i tillegg gjør det ikke til en kafe, hovedgeskjeften er fortsatt butikk. Det er ikke påslagene i kassen som bestemmer hvilken type virksomhet som er til enhver tid. En kafe er i hovedsak kafe selv om den selger type postkort, lokal keramikk eller andre artikler utenfor kafedriften. Likedan en butikk er i hovedsak en butikk, selv om den selger kaffe og kaker i tillegg. Det er sammenblandingen av butikkdrift og skjenking som ikke er ønskelig og intensjonen i kommunestyrets vedtak. 

Rådmannen tilrår med bakgrunn i ovenstående at formannskapets vedtak i sak 59/12 opprettholdes, pga det ikke er nye momenter i klagen som skulle tilsi endret tilråding. Klagen sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i henhold til alkohollovens § 1-16 til videre behandling. 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.05.2021 10:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS