Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.09.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 23.08.2012
Tid            : 09:00 - 10:30
Til stede   : 8 representanter      

 
   

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 090/12 Godkjenning av møteprotokoll 23.08.2012 Protokoll
PS 091/12 Søknad om Startån - tillegg 2012 Protokoll
PS 092/12 Åsmund Vangstad. Kjøp av tilleggsareal 1721/277/305 Saksframlegg
Protokoll
PS 093/12 Kjøp av eiendommene Vektergata 5  (gnr. 21, bnr. 7/59/61), Vektergata 5 (tomteareal) ( gnr. 21, bnr. 35) og Vektergata 7-9 (gnr. 21, bnr. 3) Saksframlegg
Protokoll
PS 094/12 Stemmesteder, søndagsvalg og stemmetider ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 095/12 Jan Juberg - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda Saksframlegg Protokoll
PS 096/12 Linn Beate Tromsdal - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll
PS 097/12 Tor Ove Nesset - Søknad om permisjon fra skattetakstnemnd for eiendomsskatt

Saksframlegg

Protokoll
PS 098/12 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 20.09.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Varamedlem Ja Møtte for Marit Voll
Ove Moten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Iversen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

 
 
 
PS 090/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.09.2012

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 23. august 2012 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK:
Protokoll fra møte 23. august 2012 godkjennes.

 
 

 
PS 091/12 Søknad om Startån - tillegg 2012 Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.09.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.  
 

INNSTILLING:
Verdal kommune tar opp kr 10.000.000 i tillegg til tidligere opptatt kr 20.000.000 for 2012 i Startlån fra Husbanken. Ubenyttet beløp 2012 overføres Startlånsmidlene for 2013.

 

 
PS 09
2/12 Åsmund Vangstad. Kjøp av tilleggsareal 1721/277/305 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.00.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 

VEDTAK:

 1. Åsmund Vangstad tilbys å kjøpe eiendommen 1721/277/305.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 20.000.
 3. Kjøper dekker kostnader ved fradeling, oppmåling og tinglysing.
 4. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre salget.
   

 

 

PS 093/12 Kjøp av eiendommen eiendommene Vektergata 5  (gnr. 21, bnr. 7/59/61), Vektergata 5 (tomteareal) ( gnr. 21, bnr. 35) og Vektergata 7-9 (gnr. 21, bnr. 3)
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.09.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 7 mot 1 stemme.
   

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune kjøper eiendommene Vektergata 5 (gnr. 21, bnr. 7/59/61), Vektergata 5 (tomteareal) (gnr. 21, bnr. 35) og Vektergata 7-9 (gnr. 21, bnr. 3) for samlet kr. 15.300.000,- med tillegg av avgifter for tinglysning og dokumentgebyr.
 2. Det avsettes 4.000.000,- til ferdigstillelse/klargjøring av Vektergata 7-9 (Gjensidigegården).
 3. Midler til renovering av Vektergata 5 (Melvoldgården) søkes avsatt i forbindelse med behandlingen av budsjett/økonomiplan for perioden 2013-2016.
 4. Investeringen finansieres med et låneopptak på samlet kr. 20.000.000,-.
 5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånebetingelsene.
   

 

 

PS 094/12 Stemmesteder, søndagsvalg og stemmetider ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.09.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar at det ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 holdes valg i de samme 13 stemmekretser som ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 i Verdal kommune. 
   
 2. Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 avholdes valg søndag 8. september 2013 ved følgende 5 stemmekretser:
   
  Øra, Sjøbygda, Stiklestad, Vinne og Ørmelen. I de øvrige stemmekretser avholdes valg kun på mandag 9. september 2013.
   
 3. Ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 nyttes følgende stemmesteder og stemmetider: 
   
  Stemmekretser, -steder og -tider
  StemmekretsStemmestedStemmetid
  Sjøbygda Soltun grendehus Søndag: 14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00
  Øra Verdalsøra barne- og ungdomsskole Søndag: 14.00 – 19.00
  Mandag: 10.00 – 20.00
  Ørmelen Ørmelen skole – gymsalen Søndag: 14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00
  Stiklestad Stiklestad skole – gymsalen Søndag: 14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00
  Volhaugen Volhaugen grendehus Mandag 12.00 – 18.00
  Leksdal Leksdal skole Mandag 12.00 – 18.00
  Ness Ness oppvekstsenter Mandag: 12.00 – 20.00
  Leirådal Heimtun Grendehus Mandag 12.00 – 18.00
  Vuku Kirkestua i Vuku Mandag: 12.00 – 20.00
  Ulvilla Ulvilla forsamlingshus Mandag 12.00 – 18.00
  Helgådal Lunheim forsamlingshus Mandag 12.00 – 18.00
  Inndal Garnes oppvekstsenter Mandag: 12.00 – 20.00
  Vinne Vinne skole – gymsalen Søndag: 14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00

 

 
 

 
PS 095/12 Jan Juberg - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.00.2012

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes».
 

VEDTAK:
Saken utsettes.


  

 
PS 09
6/12 Linn Beate Tromsdal - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.09.2012

BEHANDLING:
AP v/ fremmet følgende forslag til pkt. 3, 4 og 5:

Pkt. 3- Nytt medlem i komite plan og samfunn: Kristine Nordtømme
           Ny 4. vara: Mona Therese Hagerup
Pkt. 4- Nytt medlem i samkommunestyret: Anne Grytbakk
            Ny 2. vara: Torunn Rotmo.
Pkt. 5- Nytt medlem i gatenavnkomiteen: Linda Olsen.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslagene fra AP enstemmig vedtatt.
  

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Linn Beate Tromsdal om fritak fra kommunale verv.
 2. Rolf Tømmerås rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet.
 3. Nytt medlem i komite plan og samfunn: Kristine Nordtømme
  Ny 4. vara i komite plan og samfunn: Mona Therese Hagerup
 4. Nytt medlem i samkommunestyret: Anne Grytbakk
  Ny 2. vara i samkommunestyret: Torunn Rotmo
 5. Nytt medlem i gatenavnkomiteen: Linda Olsen
   

 

PS 097/12 Tor Ove Nesset - Søknad om permisjon fra skattetakstnemnd for eiendomsskatt  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.09.2012

BEHANDLING:
H v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag til pkt. 2:
Nytt medlem i skattetakstnemnda i permisjonstiden: Oddbjørg Grønn (H)
Nytt varamedlem i skattetakstnemnda i permisjonstiden: Gunnar Grindberg (SP)

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra Høyre enstemmig vedtatt.
  

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tor Ove Nesset om permisjon fra skattetakstnemnd for eiendomsskatt fram til 31.12.12.
 2. Nytt medlem i permisjonstiden: Oddbjørg Grønn (H)
  Nytt varamedlem i permisjonstiden: Gunnar Grindberg (SP)
   

 


PS 098/12 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.09.2012

BEHANDLING:
Det ble i starten av møtet orientert om:

Rådmann orienterte om:

 • Besøk i Møllegata i forbindelse med Fokusdager – i år er fokus: Mitt Hjemland.
 • Økonomisk internkontroll – jobbes systematisk for å kvittere ut.
 • Oppstartsamling standard brukoppfølging NAV.
 • Ny kemner, Harry Reitan, tiltrådt denne uka
 • Under samkommunestyrets møte ble borgerundersøkelsen fra Sentio presentert. Formannskapets medlemmer anbefales å se på web-opptaket. Mye bra funn i denne undersøkelsen. Sentio er bedt om å komme til kommunestyrets møte 24. september for å presentere den der også.
 • I vindkraftprosjekt som E-on har meldt i Verdal har det siden sist vært møte med administrasjon og politisk ledelse og det har vært avviklet et folkemøte. I tillegg har det vært møte i den nyopprettede samrådsgruppen den 18.9. 12. Den informasjon vi har fått er utlagt på kommunens hjemmeside. Informasjon om det som skal skje vil bli lagt ut fortløpende på kommunens hjemmeside.
   

Ordfører orienterte om:

 • Ordfører har problem med å delta på formannskapsmøte den 4. oktober. Kan det være mulig å flytte møte til onsdag 3. oktober kl. 09.00? Formannskapet melder tilbake til administrasjon i løpet av denne uka.
   

Karl Bernhard Hoel hadde følgende spørsmål:
Reglement for åpningstid haller, svømmebasseng o.l.  er sendt over til utredning i formannskap. Er det noe framdrift i denne saken?
Rådmann – det jobbes med saken, men den er ikke avklart ennå.

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 31.10.2014 13:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS