Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

93/12-Vektergata-5-7-9

Kjøp av eiendommene Vektergata 5 (gnr. 21, bnr. 7/59/61), Vektergata 5 (tomteareal) (gnr. 21, bnr. 35) og Vektergata 7-9 (gnr. 21, bnr. 3)

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2012/6760 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 20.09.2012 93/12
Kommunestyret

 
Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune kjøper eiendommene Vektergata 5 (gnr. 21, bnr. 7/59/61), Vektergata 5 (tomteareal) (gnr. 21, bnr. 35) og Vektergata 7-9 (gnr. 21, bnr. 3) for samlet kr. 15.300.000,- med tillegg av avgifter for tinglysning og dokumentgebyr.
   
 2. Det avsettes 4.000.000,- til ferdigstillelse/klargjøring av Vektergata 7-9 (Gjensidigegården).
   
 3. Midler til renovering av Vektergata 5 (Melvoldgården) søkes avsatt i forbindelse med behandlingen av budsjett/økonomiplan for perioden 2013-2016.
   
 4. Investeringen finansieres med et låneopptak på samlet kr. 20.000.000,-
   
 5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånebetingelsene.
   

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Kontrakter
 • Internt informasjonsskriv av 12. september 2012
   
Saksopplysninger:
Det har i lengre tid vært ført forhandlinger mellom Verdal kommune og JNS Eiendom AS om kjøp av Vektergata 7-9 (Gjensidigegården) og Vektergata 5 (Melvoldgården), samt et åpent grusareal/parkeringsareal i bakkant av Vektergata 5.
 
Disse forhandlingene er nå avsluttet med enighet om kjøp av de to gårdene og parkeringsarealet. Kontraktene er utformet med forbehold om kommunestyrets godkjennelse. Formannskapet har vært holdt informert og vært diskusjonspart undervegs, og saken kommer nå til politisk behandling for godkjenning av kjøpet og finansiering av kjøpene.

En av hensiktene med å inngå en slik kjøpekontrakt er å avslutte bruken av Herredshuset som kontorlokaler. Herredshuset er ikke egnet som kontorlokaler lenger. Skal kommunen fortsatt benytte dette bygget til et slikt formål vil man i løpet av kort tid måtte foreta svært store påkostninger til for å holde bygget som alternativ for vår egen kontorvirksomhet. Rådmannen vil komme tilbake med vurderinger om hva vi skal gjøre med bygningen ved en senere anledning. Et annet formål med kjøpet av bygningene i Vektergata er å kunne etablere ny funksjonell base for hjemmebaserte omsorgstjenester (Melvoldgården). Vi har ikke tilfredsstillende lokaliteter for denne virksomheten i dag. De frigitte lokalitetene ved bo- og helsetunene vil bli kritisk vurdert, sett opp mot behov og organisering av den totale tjenesteproduksjonen.

Gjennom de gjennomførte forhandlingene er Verdal kommune kommet til enighet med JNS Eiendom AS om kjøp av Melvoldgården (med tilhørende parkeringsareal) og Gjensidigegården. Kjøpesummene er avtalt slik:

 • Gjensidigegården (Vektergata 7-9) kr. 13.000.000,-
 • Melvoldgården (Vektergata 5)  kr.   2.000.000,-
 • Parkeringsareal (Vektergata 5)  kr.      300.000,-
   

I tillegg til kjøpesummen påløper offentlige gebyrer til tinglysing, dokumentavgift etc.

  Vurdering:
  Gjensidigegården er en relativt ny bygning som bærer lite preg av å ha vært i bruk. Dette medfører at man ikke trenger å benytte store ressurser til restaurering/oppussing for å ta bygget i bruk. Det imidlertid behov for å foreta innvendige bygningsmessige tilpasninger slik at det er egnet til bruk for kommunale virksomheter (bl.a. har 2. etasje i bygget aldri vært i bruk og står som et stort tomt rom, slik at man her har behov for å bygge ferdig og innrede dette). Rådmannen foreslår at det bevilges 4 millioner kroner til klargjøring av bygget. Dette innebærer at Gjensidigegården vil koste kommunen om lag 17,5 millioner kroner. Dette gir en pris på ca. kr. 10.000,- pr. kvadratmeter, noe som tilsvarer en kostnad på ca drøye 1/3 av det det ville ha kostet å bygge nytt. En oppussing og modernisering av Herredshuset ville ha gitt kommunen en høyere kostnad, basert på kostnadsvurderinger gjort i forbindelse med analyse av mulige lokaler for ungdommens hus.

  En overtakelse av Gjensidigegården vil medføre en del flyttinger og rokkeringer internt i Verdal kommune og Innherred samkommune. Et prinsipp som legges til grunn er at den som skal "treffe Verdal kommune" med de tjenestene vi har i rådhusområdet skal kunne parkere på parkeringsarealet utenfor rådhuset og helsehuset og manøvrere seg derfra. Det betyr at tjenester som har mest utadrettede funksjoner skal inn i bygninger nærmest parkeringsplassen.

  Melvoldgården må forskjønnes utvendig, og totalrenoveres innvendig. Det gir mulighet for å skreddersy ny base for hjemmebasert omsorg, samt at parkeringsarealet i bakkant vil gi muligheter for god logistikk for trafikken denne virksomheten fører med seg. Dette vil være det første trinn av den innvendige oppbyggingen av Melvoldgården, som vil ha kapasitet i seg til enda mer virksomhet, både for morkommunen og for samkommunen. Rådmannen vil komme tilbake til behov for midler og finansiering av dette i forbindelse med budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016. Det trengs ikke avsetninger til dette i inneværende år, i og med at løpende leiekontrakter i bygget må termineres.

  Rådmannen vurderer en overtakelse av eiendommene som en riktig og fornuftig strategisk posisjonering for lang tid framover.

  Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.09.2012 09:22
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS