Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.10.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 18.10.2012
Tid            : 09:00 - 11:55
Til stede   : 9 representanter      

 


Mona K. Steine v/Arken
orienterte i starten av møtet om prosjektet: Rætt på – arbeidslivet.
 

Sakliste som Word (10Mb) - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (14 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 099/12 Godkjenning av møteprotokoll 20.09.2012 Protokoll
PS 100/12 Budsjettsituasjonen  2. tertial 2012 Verdal kommune Protokoll
PS 101/12 Deltakelse i Trondheim Havn IKS Protokoll
PS 102/12 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - kommunens uttalelse til melding Saksframlegg Protokoll
PS 103/12 Utbygging av gang/sykkelveg FV757 langs Havnevegen, Ørin - Finansiering Saksframlegg Protokoll
PS 104/12 Finansiering av avtalefestet pensjon (AFP) i KLP Saksframlegg Protokoll
PS 105/12 Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Gunnar Marken - ny behandling av oppnevning av leder i kontrollutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 106/12 Jan Juberg - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda

Saksframlegg

Protokoll
PS 107/12 Orientering - Protokoll


Verdal, 11. oktober 2012

Bjørn Iversen - klikk for personkort
Bjørn Iversen
ordfører
(sign.)

 

Oppmøte formannskapets møte 18.10.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Varamedlem Ja Møtte for Berit Musum
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Kristin Johanne Hildrum 
Anita Karlsen SV Varamedlem Ja Møtte for Marit Voll

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
PS 099/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012

BEHANDLING:
Ordfører
foreslo følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 20.09.2012 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 20.09.2012 godkjennes.

 
 


PS 100/12 Budsjettsituasjonen  2. tertial 2012 Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet ble utlagt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.12 til etterretning.
 2. Skatteanslaget justeres opp med samlet 3,5 millioner kroner.
 3. 2,5 millioner kroner avsettes til dekning av årets lønnsoppgjør.
 4. 1,0 millioner kroner avsettes til medfinansiering av sykehusopphold.
 5. 2,0 millioner kroner i sparte lønnskostnader grunnet streiken, inndras fra de enkelte virksomhetsområder og avsettes til medfinansiering av årets lønnsoppgjør. 
 6. Det bevilges 75.000,- til sluttfinansiering av feierbil. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
   

 

PS 101/12 Deltakelse i Trondheim Havn IKS  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune gir sin tilslutning til Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) sitt styre og råd sin anbefaling om deltakelse i Trondheim Havn IKS, basert på de foreliggende dokumenter.
 2. Verdal kommune sin deltakelse i — og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyret i Verdal, opphører med virkning fra 31. desember 2012.
 3. Verdal kommune trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS..
 4. Verdal kommune forutsetter en samlet inngang i Trondheim Havn IKS fra de deltakende kommuner i ITH basert på Havnerådets anbefalte avtale og prinsippene som ligger til grunn for denne.
 5. Den myndighet Verdal kommune har etter lov om havner og farvann av 17.04.2009 delegeres til Trondheim Havn IKS jf. samme lovs § 10.
   

 

PS 102/12 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - kommunens uttalelse til melding
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

SP/SV/H/V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune fraråder at det igangsettes en utredningsprosess med formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola. Dette begrunnes med mangelen på en helhetlig, regional- og nasjonal planlegging som fundament for eventuell plassering og utbygging av nye vindkraftanlegg i innlandet i Nord-Trøndelag.
 2. Kommunen forventer at en eventuell utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitsskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
 3. Ved en eventuell utredningsprosess forventer kommunen at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.»
   

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra SV/SP/H/V, ble komiteens innstilling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SV/SP/H/V.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune er positiv til at det igangsettes en utredningsprosess med det formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, i samsvar med melding fra E.ON.
   
 2. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitsskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
   
 3. Kommunen forventer at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.
   

 

 

PS 103/12 Utbygging av gang/sykkelveg FV757 langs Havnevegen, Ørin - Finansiering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt
 

INNSTILLING:

 1. Utkast til avtale mellom Statens Vegvesen Region Midt og Verdal kommune vedrørende utbygging av gang/sykkelveg FV757 Havnevegen godkjennes.
 2. Kostnadsoverslaget for prosjektet er beregnet til 3,5 mill.kr. Dette beløpet forutsettes finansiert slik.
  - 1,5 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for vann/avløp
  - 1,0 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for veg
  - Resterende beløp på 1,0 mill.kr forutsettes dekket av næringslivsaktørene på Ørin
 3. Før oppstart må næringslivets andel på totalt 1,0 mill.kr sikres via skriftlige avtaler mellom Verdal kommune og aktuelle næringslivsaktører.

 


PS 104/12 Finansiering av avtalefestet pensjon (AFP) i KLP  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18-10.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommune velger fra 01.01.2013 å være selvassurandør for AFP i KLP.

 


PS 105/12
Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Gunnar Marken - ny behandling av oppnevning av leder i kontrollutvalget
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012

BEHANDLING:
Forslag til på navn til pkt. 2 vil komme i kommunestyrets møte.

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over rådmannens pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken som fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Ny leder i kontrollutvalget for resten av valgperioden:
   

 

PS 106/12 Jan Juberg - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012

BEHANDLING:
BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Jan Juberg fritas fra vervet som nestleder i spelnemnda.
 2. Hilde Gunn Slottemo oppnevnes som nestleder for resten av valgperioden 2011-2015
   

Det ble votert punktvis over ordførers forslag med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt. 
   

 
VEDTAK:

 1. Jan Juberg fritas fra vervet som nestleder i spelnemnda12.
 2. Hilde Gunn Slottemo oppnevnes som nestleder for resten av valgperioden 2011-2015
   

 

PS 107/12 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012

BEHANDLING:
Mona K. Stene v/Arken
orienterte i starten av møtet om prosjektet:
Rætt på – arbeidslivet.

Ordfører orienterte om:

 • Tv-aksjon i helga. Ordfører skal møte frivillighetsapparatet i kveld. Verdal kommune gir kr 10.000,- i henhold til tidligere vedtak.
 • Posten Norge – omlegging av postkontor til post i butikk. Det blir igjen 1 postkontor i Nord-Trøndelag og det blir på Værnes. 149 postkontor blir da post i butikk. Dette skal effektueres i perioden1. april 2013 – 1.12.2014. Endelig plassering av post i butikk vil foregå gjennom anbud.
   

Rådmann orienterte om:

 • Statsbudsjettets virkninger for Verdal kommune.
 • Midt-Norsk Realfag- og teknologisenter – videre drift.
 • Er med i et Prosjekt Analyse og planlegging av kommunal helse og omsorgsplanlegging.
 • Organisering av oppvekstsektoren – konklusjon er at 5 virksomhetsområder erstattes av 2 områder. 1 område med ansvar for skole og 1 med for barnehage. Forlater den geografiske delingen og går over til en faglig inndeling. Gjelder fra 01.01.13.
 • Lederutvikling virksomhetsledere.
 • SFO – skyssordning. Venter på svar fra fylkeskommunen.  
 • Etablering av «Romleir» på Ørmelen. Dette er ikke ønsket.
 • Tindved - likviditet og kapitalkraft for de kommende årene.
   

Spørsmål fra Ole Gunnar Hallager:
Fungerer støttefunksjonene som er lagt i samkommunen og burde det være gjennomført brukerundersøkelse på dette.

Rådmann svarte:
Det er nettopp gjort interne spørreundersøkelser og det pågår en bearbeiding av disse svarene nå.

Publisert: 11.10.2012 15:23 Sist endret: 31.10.2014 13:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS