Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.10.12 - PS 100/12 Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 Verdal kommune

Saksbehandler : Rigmor Strand Bakkan

Arkivref : 2012/7389  

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Plan og samfunn 16.10.12 71/12
Komité mennesker og livskvalitet 17.10.12 42/12
Verdal formannskap 18.10.12 100/12
Verdal kommunestyre
 

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.12 til etterretning.
2. Skatteanslaget justeres opp med samlet 3,5 millioner kroner.
3. 2,5 millioner kroner avsettes til dekning av årets lønnsoppgjør.
4. 1,0 millioner kroner avsettes til medfinansiering av sykehusopphold.
5. 2,0 millioner kroner i sparte lønnskostnader grunnet streiken, inndras fra de enkelte virksomhetsområder og avsettes til medfinansiering av årets lønnsoppgjør. 
6. Det bevilges 75.000,- til sluttfinansiering av feierbil. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om økonomisituasjonen pr 31.08.12.

Vurdering:

Virksomhetsområde

Regnskap 31.08.12

Periodisert budsjett i perioden

Forbruk
 i peri-
oden,

%

Budsjett
2012

Budsjett
inkl endring 2012

Forbruk 31.08.12

%

Regnskap 31.08.2011

Rådmann

13 030 673

12 993 069

100,3

32 799 243

20 287 062

64,2

15 296 316

Vuku, Garnes og Volden opp

20 082 363

20 555 801

97,7

32 182 318

33 232 425

60,4

20 737 891

Stiklestad og Leksdal oppv

10 000 774

11 497 617

87,0

18 472 053

19 159 943

52,2

11 548 929

Ørmelen og Verdalsøra oppv

30 483 570

28 294 547

107,7

44 769 443

46 535 939

65,5

28 184 521

Verdalsøra U-skole

19 788 253

19 533 138

101,3

29 641 863

30 404 388

65,1

20 021 458

Vinne og Ness oppv

14 752 305

14 974 361

98,5

23 885 661

24 848 644

59,4

14 713 520

Kulturturtjenesten

15 211 519

14 943 386

101,8

21 390 618

21 496 684

70,8

14 957 929

Oppvekst felles

424 320

442 437

95,9

663 655

663 655

63,9

35 886

Ressurssenter oppvekst

87 740 566

90 725 584

96,7

137 762 074

138 520 441

63,3

83 560 374

Vinne og Vuku omsorg- og v

48 106 218

49 424 463

97,3

77 846 236

80 121 832

60,0

48 752 685

Øra distrikt omsorg- og ve

65 386 277

66 189 336

98,8

104 599 428

107 398 706

60,9

65 753 623

NAV Sosial- og flyktningetj

19 075 805

20 345 327

93,8

32 166 872

32 321 223

59,0

20 273 623

Ressursenter helse, omsorg

15 115 818

17 816 136

84,8

28 561 214

28 919 635

52,3

17 431 623

Teknisk drift

10 700 285

10 737 497

99,7

17 371 346

17 835 064

60,0

10 579 999

Rådmannen

-414 828 822

-422 120 474

98,3

-634 830 711

-634 830 711

65,3

-407 433 286

Kommunens andel til ISK

21 858 779

22 056 713

99,1

32 718 687

33 085 070

66,1

20 721 528

T o t a l t

-23 071 297

-21 591 062

106,9

0

0

0

-14 863 381


Hovedoversikten pr. 31.08.12 viser at virksomhetsområdene har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Det er kun Ørmelen og Verdalsøra OS som fortsatt etter 2. tertial varsler et til dels stort overforbruk. Samlet for driften innen virksomhetsområdene er det lite som tyder på et overforbruk ved utgangen av året.

I likhet med rapporteringen pr første tertial viser budsjettvurderingene at det synes som om virksomhetene jevnt over har kontroll på driften. Rådmannen er godt tilfreds med, og glad for, organisasjonens nitidige arbeid med å produsere så gode tjenester som vi kan, innenfor de rammene kommunestyret har vedtatt. Det er sårbart og krevende, men særdeles viktig for kontinuiteten i tjenesteproduksjonen og robustheten i økonomistyringen. Til tross for at hele organisasjonen jobber godt vil rådmannen spesielt trekke frem at vi ser ut til å gå i god balanse for pleie- og omsorgsdistriktene totalt sett. Dette med et utgangspunkt på ca kr 3 mill strammere budsjett enn året før. Likedan er det store utfordringer med budsjettbalanse også i barnehagene, men også innen dette området ser god aktivitetsstyring og budsjettdisiplin ut til å gi balanse. Dette er viktig for å holde sammenhengen mot ikke-kommunale barnehager og prinsippet om likebehandling.

All drift følges tett, og noen virksomheter varsler større utfordringer med henhold til budsjettbalansen enn andre.

Det sterke driftsfokuset og kontinuiteten i organisasjonens vilje til å holde budsjettrammer, gjør at vi får muligheter til å styrke barnevernet og bevilge noe mer penger til barnehagene, slik kommunestyret gjorde i sommer. De økonomiske rammebetingelsene framover ser også ut til å innebære at den handlefrihet vi vil ha må vi skape oss selv.

Årets lønnsoppgjør vil koste Verdal kommune om lag 17-18 mill. kroner i år. Oppgjøret medførte også at mange av ansatte i kommunen og samkommunen ble tatt ut i streik. Evalueringene i etterkant viser at vi har håndtert streikesituasjonen godt lokalt, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Lokalt har partene opptrådt fleksibelt, og ivaretatt de formelle sidene ryddig, samtidig som samhandlingen har gitt rom for humør i gjennomføringen. Streiken medfører at om lag kr 2 mill blir trukket i lønn, som for den enkelte ble erstattet med streikebidrag. Lønnstrekk vil være med på å finansiere den samlede lønnsveksten.

Den sterke generelle lønnsveksten vil gi en økt skatteinngang utover høsten. Rådmannen foreslår derfor en oppjustering av budsjettposter vedrørende dette. Økningen foreslås benyttet til finansiering av årets lønnsoppgjør, samt medfinansiering av sykehusopphold som ved årets slutt vil ligge over budsjettert nivå. Rådmannen finner det riktig at virksomhetene får dekt sine kostnader knyttet til lønnsoppgjøret. Det ville være svært vanskelig å finne inndekning for disse kostnadene innenfor eksisterende budsjettrammer og en manglende finansiering av oppgjøret vil også kunne bidra til å svekke den gode styringskulturen som i dag eksisterer i hele organisasjonen. Medfinasieringen av sykehusopphold er kostnader kommunen har liten styring på i det kortsiktige perspektivet, men som i det langsiktige perspektivet er selve kjernen av samhandlingsreformens finansielle fundament.

Ved utløpet av andre tertial er det registrerte sykefraværet 6,0 % i kommunen. Det er ”ny rekord” i en jevn trend med nedgang de siste årene. Det er svært gledelig og en god spore til stadig forbedret nærværsarbeid.

Det er stor aktivitet og mye positivt i Verdalssamfunnet, både i og utenfor den kommunale organisasjonen. Det må vi unne oss å markere, men samtidig stadig søke utvikling og forbedring.

Samkommunestyret vedtok i sak 21/12 å be om bevilgning fra morkommunene på samlet kr. 150.000,- til sluttfinansiering av feierbiler i begge kommunene. Rådmannen foreslår å bevilge kr. 75.000,- til dette ved bruk av disposisjonsfond.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2012 15:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS