Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.10.12 - PS 101/12 Deltakelse i Trondheim Havn IKS

Saksbehandler : Bjørn Petter Salberg/Jostein Grimstad

Arkivref : 2012/3736 - /P30   

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Verdal formannskap 18.10.12 101/12
Verdal kommunestyre
 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommune gir sin tilslutning til Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) sitt styre og råd sin anbefaling om deltakelse i Trondheim Havn IKS, basert på de foreliggende dokumenter.
  2. Verdal kommune sin deltakelse i — og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyret i Verdal, opphører med virkning fra 31. desember 2012.
  3. Verdal kommune trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS.
  4. Verdal kommune forutsetter en samlet inngang i Trondheim Havn IKS fra de deltakende kommuner i ITH basert på Havnerådets anbefalte avtale og prinsippene som ligger til grunn for denne.
  5. Den myndighet Verdal kommune har etter lov om havner og farvann av 17.04.2009 delegeres til Trondheim Havn IKS jf. samme lovs § 10.
     

Vedlegg:
1 Selskapsavtale
2 Eieravtale

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Prosjekrapport - ”Mulig sammenslåing av ITH og TIH” – Indre Trondheimsfjord Havnevesen og Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (PDF - 9 Mb)

Saksopplysninger:
Verdal kommune er deltaker i Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH). ITH er et interkommunalt havnefelleskap organisert som et selskap iht Kommunelovens § 27. Selskapet ble opprettet med virkning fra 1.1.2004 og eies av kommunene Levanger (28%), Verdal (28%), Steinkjer (28%), Leksvik (5%), Verran (5%), Frosta (2%), Inderøy (2%) og Mosvik (2%). 
Selskapet har som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet, samt ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter havne- og farvannsloven påligger kommunene. Selskapet har også en betydelig eiendomsportefølje innenfor havneområdene.
I 2010 utgjorde leieinntekter fra eiendom ca 33 % av selskapets inntekter mens havneavgifter utgjorde ca 67%. ITH er finansiert med egenkapital (selskapskapital) fra kommunene i tillegg til lån i Kommunalbanken. Ved årsskiftet 2010/2011 var det 4 ansatte i ITH.
Målsettingen for ITH's virksomhet er at de samlede havneressurser til en hver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne.

For at havnen skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget skal ITH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havnefellesskapet og det næringsliv havnen skal betjene.

Nasjonale og regionale føringer støtter opp under tanken om at et samlet og ressurssterkt havneselskap vil være en forutsetning for å møte de fremtidige overordnede strategier.
ITH tok høsten 2010 – med bakgrunn i nasjonale og regionale føringer - kontakt med Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) med ønske om å diskutere mulig sammenslåing av selskapene. Etter dette har ITH og TIH ført samtaler på administrativt nivå knyttet til de utfordringer vi står overfor når det gjelder å tilrettelegge for effektiv havnedrift i Trondheimsfjorden, i tråd med de nasjonale føringer for havne‐ og transportpolitikken. Styrene har ønsket å svare på utfordringene om å etablere en større, interkommunal havneorganisasjon, i den tro at det vil tjene brukere og vareeiere, utvikle vår kompetanse, styrke felles finansiell evne og gjøre ett, felles havneselskap til en tydelig aktør når det gjelder logistikkutfordringer og samferdselsspørsmål i regionen. Ikke minst er en diskusjon om et felles havneselskap ønskelig på bakgrunn av en mulig etablering av nytt logistikknutepunkt.

Proneo AS ble av selskapene engasjert for å utrede en mulig sammenslåing av selskapene (prosjektet). Prosjektrapporten ligger vedlagt. 

Prosjektet har, gjennom møter med alle eiere og sentrale brukere av ITH og TIH, øvrige relevante instanser, Deloitte AS samt aktive diskusjoner i arbeids‐, referanse‐ og styringsgrupper, utarbeidet konklusjoner og anbefalinger som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

Prosjektets anbefaling:
Arbeidsgruppen konkludert med å anbefale sammenslåing av de to havneselskapene i
Trondheimsfjorden. Begge selskap vil dra nytte av en sammenslåing: ITH vil få tilgang til en sterk utviklingsaktør med finansiell styrke, mens TIH i et sammenslått selskap vil ha godsmengder av en størrelsesorden som kan bidra til status som utpekt havn.

Arbeidsgruppen anbefaler at det sammenslåtte selskap blir etablert som en utvidelse av det nåværende Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, med et navneskifte til Trondheim Havn IKS (TH).

Som verdimessig grunnlag for selskapets eiersammensetning foreligger egen rapport fra Deloitte AS. Denne er lagt til grunn for beregning av eierandeler i ett felles selskap, og viser et indikativt eierforhold i det nye selskapet med 89‐95 % eierandel til TIH og 5‐11 % eierandel til ITH.

En sammenslåing av selskapene er i tråd med nasjonale føringer for hvordan havnevirksomhet ønskes organisert. Det stimuleres sterkt til interkommunale løsninger, og IKS er den foretrukne organisasjonsform.

Ett av hovedmålene for samarbeidstanken har vært å etablere en sterk aktør på havne‐ og sjøtransportsiden i Midt‐Norge. Ved å slå sammen de to virksomhetene vil Midt‐Norge kunne presentere et havneselskap som kan gis status som «utpekt havn» iht. lov om havner og farvann. Det vil være de utpekte havner som gis oppmerksomhet og prioritet i NTP‐sammenheng. I dag eksisterer ingen utpekt havn på strekningen Bergen‐Tromsø.

Et felles selskap vil også være i tråd med nasjonale føringer i NTP om overføring av gods fra vei til sjø. Dersom denne utfordringen skal tas alvorlig må det tilrettelegges for skipsanløp. Planlegging og koordinering av virksomhet vil bedre grunnlaget for nye skipsruter, som igjen vil generere godsmengder i riktig retning.

Arbeidsgruppen ser videre på sammenslåingen som en gyllen anledning til å etablere et selskap over fylkesgrensen som kan bli en betydelig pådriver i arbeidet med helhetlige, regionale samferdsels‐ og logistikkløsninger. Samferdselsprosjekter henger sammen, og en regional organisering bidrar til klarere prioritering og innspill overfor politisk myndighet.

Uten regional samhandling svekkes mulighetene for at prosjekter prioriteres nasjonalt gjennom NTP. Arbeidet med et regionalt integrert logistikknutepunkt er et eksempel på prosjekt som trues ved regional uenighet. Utbygging av Meråkerbanen er et annet eksempel på behovet for å se ting i sammenheng.

En rekke virksomhetsområder vil styrkes som følge av en sammenslåing av selskapene. Selskapene har til sammen en svært bred kompetanse som vil kunne anvendes i et større område, til nytte for flere brukere og samarbeidsparter. Samtidig vil den bestående nærhet til brukere og kunder bli tatt vare på som en forutsetning for høy servicegrad.

Arbeidsgruppen er opptatt av at sammenslåingen skal føre til at den gode brukerkontakten i ITH‐området opprettholdes uten økte kostnader for brukerne, og at en utnytting av selskapets samlede kompetanse og ressurser vil styrke det tilbud brukere og kunder kan dra nytte av. Rådmannen viser i denne sammenheng til selskapsavtalens punkt 1-3 om at kontoret i Verdal skal være et knutepunkt mot brukerne i det opprinnelige ITH-området, og daglig ledelse for virksomheten i området.

Rapporten viser også den utviklingskraft som ligger i et sammenslått selskap, og som vil være en styrke for hele havneregionen. Utviklingen i Orkanger havn har vist at god finansiell styrke og god beslutningsevne er en nødvendighet overfor markedet og de krav som krevende kunder stiller. I lys av det store aktivitetsnivået i næringslivet i Verdal og regionens potensial for videre utvikling vil det nye havneselskapet representere en ytterligere kraft i arbeidet med å utvikle Verdal industripark videre. 
Havneråd og representantskap i de to selskapene har etter at rapporten er fremlagt anbefalt sine eierkommuner å vedta det foreliggende forslag til selskapsavtale – se vedlegg - for et sammenslått selskap kalt Trondheim Havn IKS (TH).
Det er dermed lagt et godt grunnlag for en fremtidsrettet organisering av havnevirksomheten i Trondheimsfjorden. Et betydelig arbeid er lagt ned i å utarbeide balanserte forslag der det regionale og industrielle aspektet ved et felles havneselskap har vært førende.

Selskapet vil bli en viktig partner for næringslivet i regionen og et talerør for interessene knyttet til sjøtransport. Løsningen er i tråd med de forventninger nasjonal myndighet har signalisert gjennom Nasjonal transportplan, og vil for Trøndelag være et tydelig eksempel på samhandling over fylkesgrensene.
Vurdering:
Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i henhold til lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6. Selskapets deltakere er kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik.

Etter havne- og farvannsloven § 45 kan kommunen selv velge organisasjonsform for egne havner iht. kommune-, selskaps- og foretakslovgivningen. Bestemmelsen presiserer at kommuner selv « kan velge organisasjonsform for egne havner ». Kommunens havnevirksomhet kan således organiseres som del av kommunen som eget rettssubjekt (havneutvalg etter kommuneloven, KF eller for eksempel teknisk etat), utenfor kommunen som rettssubjekt (AS osv.) eller i interkommunale selskap eller samarbeid hvor det etableres en organisatorisk overbygning mellom flere kommuner.

ITH og TIH er organisert ulikt. ITH er organisert som et interkommunalt havnefellesskap jf. kommuneloven og havne og farvannsloven av 1984, og er ikke et rettslig subjekt. TIH er organisert som et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper av 1999, og er et eget rettssubjekt. Dette gjør at det ikke er mulig juridisk å slå sammen/fusjonere de to selskapene. Dette foreslås løst praktisk ved at selskapet ITH oppløses/ deltagerne i ITH
trer ut av selskapet for deretter å tre inn i TH. Verdal kommune må derfor i denne saken beslutte å si opp deltakerforhold i ITH, samtidig som at man forplikter seg til å tre inn i TH.

Havnerådets vedtak
Havnestyret i ITH fremmet med følgende utgangspunkt:
ITHs forhandlingsutvalg har med utgangspunkt i mandat fra havnerådet ført forhandlinger om
sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) og Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH). Det foreligger nå omforent forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale samt instruks for valgkomite.

Havnestyret mener de fremlagte dokumenter, sammenholdt med den utredning partene i fellesskap utarbeidet, legger et godt grunnlag for en fremtidsrettet organisering av havnevirksomheten i Trondheimsfjorden. Det er lagt betydelig arbeid i å utarbeide balanserte forslag der det regionale og industrielle aspektet ved ett havneselskap har vært førende.

Selskapet vil bli en viktig part for næringslivet i regionen og et talerør for interessene knyttet til
sjøtransport. Løsningen er i tråd med de forventninger nasjonal myndighet har signalisert, og er en tydelig bekreftelse på samhandling mellom Trøndelagsfylkene.

Havnerådet i ITH fattet 08.06.12 følgende vedtak etter innstilling fra havnestyret:

«Havnerådet gir sin tilslutning til styrets anbefaling om sammenslåing av Trondheimsfjorden
Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de foreliggende dokumenter, og innstiller på at kommunene Leksvik, Verran, Steinkjer, Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal (heretter benevnt kommunen) gjør følgende vedtak:

1. Kommunen gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de foreliggende dokumenter.

2. Kommunen trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite, for Trondheim Havn IKS.

3. Kommunens deltakelse i – og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyret i møte ………………… 2003 opphører med virkning fra 31. desember 2012.
Saken bes oversendt ITHs eierkommuner til behandling.»

- Tilleggsforslag fremmet av representanten Bjørn A. Gram:
«Det legges til grunn at kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer gjennomfører et møte for å diskutere eierandelene kommunene imellom»

BEHANDLING:
Enstemmig vedtatt.

- Tilleggsforslag fremmet av representanten Bjørn Iversen:
«Havnerådet anmoder om at styret gjennom forhandlingsutvalget tar opp følgende tilleggsspørsmål:
- En vurdering av om antallet bruker-representanter fra Indre Trondheimsfjord kan utvides med ytterligere ett medlem, for å ivareta en bredere representasjon av brukerne i Indre Trondheimsfjord»

BEHANDLING:
Enstemmig vedtatt

Tilleggsforslaget fra Bjørn Iversen er i ettertid lagt fram som et forhandlingstema med TIH, med det resultat at brukerrepresentasjonen er utvidet med en representant fra hvert av selskapene ITH og TIH.

Møtet mellom Verdal, Levanger og Steinkjer kommuner (jf. Bjørn Arild Grams tilleggsforslag) ble gjennomført 17. august 2012 uten at det har gitt grunnlag for å avvike de verdifastsettingene som danner grunnlag for eierandelene.

Rådmannen anbefaler at kommunen går inn i det nye selskapet - TH - i henhold til vedlagte selskapsavtale. Ved etableringen av TH og senere inntreden vil deltakerkommunene overføre eiendomsretten til havnekapitalen til det nye selskapet – i likhet med etableringen av ITH.

Til grunn for anbefalingen ligger at havnerådet enstemmig har gått inn for avtalen, som de representantene som har fått myndighet til å forhandle har fått fram. En slik forhandlingsavtale vil gjerne ha elementer som er gode, og noen mindre gode. Eksempelvis er sammensettingen av representantskapet sterkt avvikende fra vanlig sammensetting, hvor representasjon reflekteres etter verdi/størrelse. I dette tilfellet er det lik representasjon mellom Verdal og kommuner med marginal interesse, med ett medlem hver.

Likevel vil rådmannen anbefale tilslutning til avtalen. Dette ut fra at et felles selskap er vurdert som riktig for utviklingen av aktiviteten, men også fordi at når et resultat foreligger er det det framforhandlede resultatet det skal sies ja eller nei til. Her foreligger som nevnt et resultat Havnerådet har gitt enstemmig anbefaling å tiltre.

Rådmannen anser at det ikke er i tråd med forhandlingsprosessen og forhandlingsresultatet å begjære særvilkår når det skal tas stilling til avtalen. En havnesammenslutning basert på ulike avtaler med ulike særbestemmelser ansees ikke som et effektiv og bærekraftig utgangspunkt for felles havneselskap. En slik situasjon gjør det også utfordrende for den annen parten, TIH, som da blir bedt om å ta stilling til avtaler som ikke har vært gjennom de på forhånd fastsatte forhandlingsprosedyrene, som ligger til grunn for avtalen det skal tas stilling til.

Det er heller ikke gitt at en situasjon med særavtaler blir godtatt av de øvrige delene av fellesskapet, siden avtalen det var enighet om i Havnerådet i ITH blir forkastet med krav om særbehandling. Verdal kommune må forutsette at deltakende kommuner samlet går inn i det nye selskapet basert på den framforhandlede avtalen og prinsippene som ligger til grunn for denne m.h.t. verdifastsettinger og andre avtaleregulerte forhold. Alternativet til dette kan være at Verdal kommune går ut av ITH og forhandler separat avtale med TIH, hvis det ikke blir samlet inngang etter de gjennomførte forhandlingene.

Ved inntreden legges til grunn verdiansettelse for den havnekapital hver deltagerkommune skyter inn i selskapet. Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen. Verdal kommune sin eierandel i selskapet er fastsatt til 8,17 %.

Til havnekapitalen hører: 
a) formuesmassen som hører til havnekapitalen,
b) inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift,
c) verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av bokstav a eller b og
d) inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt i bokstav a, b eller c.

Verdien av havnekapitalen til deltakerkommunen er fastsatt av Deloitte AS. Verdal kommune sin havnekapital er verdsatt til kr. 42.500.000,-. Deloitte AS er en uavhengig og profesjonell aktør som har benyttet allmenne verdsettingsprinsipper i sitt takseringsarbeid.

TH skal bestå av et representantskap og et styre. I representantskapet har Verdal kommune 1 representant med vara. Trondheim kommune er representert med 8 medlemmer, resterende deltakerkommuner har i likhet med Verdal kommune 1 medlem.

TH er etablert i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. Verdal kommunes representasjon er i samsvar med det kommunen kan regne med sett opp i mot eierandelen.

Til å lede TH's virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 av medlemmene skal komme fra Trondheim, Orkanger, Stjørdal eller Malvik kommuner, 2 av medlemmene fra Levanger, Verdal, Steinkjer, Leksvik, Verran, Frosta eller Inderøy kommuner.

I tillegg skal de ansatte ha anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer.
Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av Representantskapet. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. TH's daglige leder (havnedirektør) har plikt til å møte i havnestyrets møter med forslags- og talerett.
Styrets funksjonstid er to år.

Rådmannen har tro på at TH vil bli en viktig aktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt. En sammenslåing av ITH og TIH vil kunne imøtekomme nasjonale og regionale føringer om at et samlet og ressurssterkt havneselskap vil være en forutsetning for å møte de fremtidige overordnede strategier. Disse utfordringene vil ikke Verdal kommune eller ITH ha like gode forutsetninger for å forsere som TH. Videre er muligheten for å bli utpekt havn større når man blir en markant aktør. Rådmannen støtter konklusjonene og vurderingen som fremkommer i rapporten utarbeidet av Proneo AS ovenfor.

Rådmannen anbefaler inntredelse i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» fra 1. januar 2013.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.10.2012 08:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS